רב פעלים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
ספר
רב פעלים
זאת המחברת, מקצת שאלות ותשובות וחקירות בענין הלכה
אשר חנני השי"ת ברוב רחמיו וברוב חסדיו
להשיב לכל שואל בדבר הלכה למעשה,
וקראתי לחיבור זה בשם רב פעלים
אנכי איש קטן
הצעיר יוסף חיים יצ"ו
בכמהר"ר אליהו בכמהר"ר משה חיים זצ"ל
ויהא רעוא שיקובל ברצון לפני השי"ת, ויזכני בחסדו הגדול לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ולכוין ההלכה על אמיתותה,
ואזכה ללמוד תורה לשמה באהבה ושמחה רבה, לאורך ימים ושנות חיים, אכי"ר:


ובדפוסים שלאחר פטירת המחבר, נדפס במקום הנ"ל:

זאת המחברת שאלות ותשובות בענין הלכה
אשר העלה ואשר הביא מתנינא בידיה
יד הגדולה יד הרמה
מורנו ומאורנו האשל הגדול אשר ברמה
הרה"ג הגאון האדיר יד ושם לו בכל מקצועות התורה
שר בית הזוהר וארי במסתרים סיני ועוקר הרים
כמוהר"ר יוסף חיים זצוק"ל

חלק ראשון[edit]

הקדמת המחבר לחלק ראשון

אורח חיים: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלה


יורה דעה: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנבנגנדנהנונז.


אבן העזר: אבגדהוזחטייאיביג.


קונטרס סוד ישרים: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיז.

חלק שני[edit]

הקדמת המחבר לחלק שני

אורח חיים: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנבנגנדנהנונזנחנטססאסבסגסדסה.


יורה דעה: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממא.


אבן העזר: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלד.


חושן משפט: אבגדהוזחטייאיביגידטו.


קונטרס סוד ישרים: אבגדהוזחטייאיביגיד.

חלק שלישי[edit]

הקדמת המחבר לחלק שלישי

אורח חיים: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמה.


יורה דעה: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלב.


אבן העזר: אבגדהוזחטייאיב.


חושן משפט: אבגדהוזח.


קונטרס סוד ישרים: (י"ג תשובות על שאלות שונות בחכמת האמת) אבגדהוזחטייאיביג.


קונטרס בית תפילה

חלק רביעי[edit]

הקדמת המחבר לחלק רביעי

אורח חיים: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלה • (תשובות לו-לח חסרות במקור) • לטממאמב.


יורה דעה: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלט.


אבן העזר: אבגדהוזחטייאיביג.


חושן משפט: אבגדהוזח.


קונטרס סוד ישרים: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטכ.