פורטל:ציצית

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

צִיצִית

שער לכל ענייני ציצית
באוצר הספרים היהודי השיתופי

ספרים ומראי מקומות בסוגיות ציצית Books icon.png

אם מצאת משהו שחסר תוכל פשוט להוסיף אותו... אם הטקסט עצמו חסר, גם אותו תוכל להוסיף או לבקש את הוספתו בדף בקשת ספרים.

סוגיות

יסוד

מסכת ציצית

תכלת וארגמן (חלקי)

תלמוד בבלי - מנחות

לז:לח.לח:לט.לט:מ.מ:מא.מא:מב.מב:מג.מג:מד.

רש"י

לז:לח.לח:לט.לט:מ.מ:מא.מא:מב.מב:מג.מג:מד.

תוספות

לז:לח.לח:לט.לט:מ.מ:מא.מא:מב.מב:מג.מג:מד.

מהרש"א

לז:לח.לח:לט.לט:מ.מ:מא.מא:מב.מב:מג.מג:מד.

הלכה

ראשונים

הלכות גדולות: הלכות ציצית

ספר יראים: מצוה תאתועפות ראם על היראים מ' תא

רמב"ם ומפרשיו

אבג

כסף משנה

אבג

מגדל עוז

אבג

אבן האזל

אבג

אור שמח

אבג

בני בנימין

אבג

יד דוד

אבג

יצחק ירנן

אבג

מעשה רקח

אבג

קובץ על יד החזקה

אבג

קרית ספר

אבג

רבי עקיבא איגר

אבג

טור

חטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכד

בית יוסף

חטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכד

ב"ח

חטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכד

דרישה

חטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכד

שולחן ערוך

חטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכד

ביאור הגר"א

חטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכד

יד אפרים

חטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכד

לבושי שרד

חטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכד

כף החיים

חטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכד

מגן אברהם

חטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכד

מחצית השקל

חטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכד

משנה ברורה

חטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכד

מראי מקומות Book designed by Benny Forsberg from the Noun Project - with lines.svg

Algorythm - The Noun Project.svg
שאלה יומית
ובלכתך בדרך

בספר המצוות (עשין יב-יג) מנה הרמב"ם את מצוות תפילין של ראש ותפילין של יד כשתי מצוות נפרדות, שכן אינן מעכבות זו את זו וחייב בכל מצוה בנפרד אם אינו יכול לקיים את שניהן.

ויש להתבונן בהבדל שבין גדר מצות תפילין ובין גדר מצות ציצית, שלגבי ציצית למרות שפסק שהתכלת אינו מעכב את הלבן והלבן אינו מעכב את התכלת וחייב בכל מצוה בנפרד, בכל זאת מנה את הכל יחד כמצוה אחת (עשה יד), והדגיש וכתב: "אף על פי שהשורש אצלנו התכלת אינה מעכבת את הלבן... מצוה אחת היא ואינה שתי מצוות". דבריו מבוססים על דרשת הספרי, אך האם זו גזירת הכתוב?

אין לומר שהחילוק נעוץ בכך שהציצית נעטפת כאחת, הלבן והתכלת, והתפילין נקשרות בשני מעשי קשירה נפרדים. שהרי במצוות קריאת שמע, על שני חלקיה: ערבית ושחרית, מנה הרמב"ם (עשה י) הכל כמצוה אחת. מה היא נקודת החילוק בין המצוות?

[מבוסס על 'משמרת חיים']
לשאלות "ובלכתך בדרך" נוספות ודיונים בהן

גלריה

Shanah Tova 1914.jpg
חיילים יהודיים בצבא הגרמני
עוטים ציצית במלחה"ע ה-1