משנה ברורה/אורח חיים/כג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

משנה ברורה TriangleArrow-Left.svg אורח חיים TriangleArrow-Left.svg כג

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
כף החיים
מגן אברהם
מחצית השקל
משנה ברורה (צורת הדף)
ביאור הגר"א
לבושי שרד
דפים מקושרים

סימן כג
דיני ציצית בבית הקברות

א (א) לועג לרש. שנראה כמחרף (א) שאינם יכולים לקיים את המצות:

(ב) לצורך עצמם. שהיה אז מנהג בגדיהם עשויים בני ד' כנפות:

(ג) הם מכוסים. כגון שמחביא את הציצית של הט"ג תחת כנפי כסותו ומה"ט גם בט"ק שלובשו תחת למדיו אין בו משום לועג לרש כיון שהוא מכוסה אם לא שהולך בלי לבוש העליון גם בהם אסור עד שיתחבם בהכנפות [ומפמ"ג משמע דיש להחמיר בט"ג אף מכוסה כיון שהוא מיוחד לתפלה אכן בב"י לא משמע כן וגם בדה"ח סתם וכתב דמכוסה מותר]:


ב (ד) בתקנתן. דאע"פ (ב) שקושרים זה על זה לא נתבטל מצות ציצית עי"ז דהא לאו קשר של קיימא הוא דדעתו להתיר את הקשר מיד בצאתו מבה"ק וכעין שכתב בסימן י' ס"ג ועוד לפי דעתם שסוברים שנתבטלו הציצית בקשירתן א"כ לובשין בגד בלי ציצית:


ג (ה) של קבר. ואפילו (ג) בקבר של קטן יש להחמיר משום לועג לרש דשמא נשמת אדם גדול הוא אבל בקבר אשה דבחייה ג"כ פטורה ליכא משום לועג לרש:

(ו) דינו כנכנס לבה"ק. עיין לקמן בסימן מ"ה במ"ב:


[ד] (ז) במקום שנוהגים וכו'. והאחרונים (ד) הסכימו דאפילו במקום שאין נוהגים להסיר ג"כ איכא משום לועג לרש הואיל שהמתים פטורים מן המצות:

(ח) לועג לרש. היינו אם הציצית מגולין כדלעיל:

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף