שער אפרים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
פתחו לי שערי כה"ן צדק אבא בם אודה יה: ושפתינו תרננה:

זה השער לי"י צדיקים יבואו בו בגילה וברינה

ספר

שער אפרים

משאלות ותשובות להרב הכולל

שר התורה. הי חסיד הי עניו כהלל. בוצינא דנהורא. הגאון המפורסם בחסידות ובתורה. ראוי היה שהשכינה עליו תשרה. מרנא ורבנא גאון עוזנו אספקלריא המאירה. אפרים מבית אהרן כהנא רבא קדישא ויקירא. מק"ק ווילנא הבירה. זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי עה"ב נפשו צרורה. אשר זרחה בכמה קהלות קדושות אור תורתו זכה וברה. ולבסוף ימיו נתקבל לרב ולמורה. לעה"ק ירושלם תבנה ותכונן בימינו במהרה. ואחד פטירתו קם בנו הקטן יאוד"ה ועוד לקרא. והלך בדרך ישרה. לקיים מילי דאביו באזהרה. ושמע י"י בקול יהוד"ה ועזר מצריו היה לו לעזרה. בעת צרה. וזכה לסדר חבור זה הקדוש ונורא. בתוך עה"ק זאת ירושלים נזר תפארה. הכינה וגם חקרה. לכבוד מר אביו הגאון זצוק"ל טרח ויגע בגופו ובמאודו ובלבו נשברה. וכמה הרפתקאות עדו עליו עד שהוציאו לאורה. כאשר בהקדמתו ערוכה ושמורה. ונגד ד' טורים מיוסדים באבני פז יקרה. לד' שערים שער א"ח. שער דעה. שער נשים. שער המשפט סדורה. ועשה מפתחות לשערים שיהיה נקל על המעיין למצוא מבוקשו ובפיו יהיה שגורה.

לעמבערג

נדפס בהשתדלות והשגחת ה"ה מוה' אליעזר מרגאשיש בלבוב.

הובא לביה"ד ע"י האברך המופלג מוה' שמעון בצלאל ניימאן מטארנא

בשנת תרמ"ז לפ"ק

תוכן עניינים[edit]