פורטל:חנוכה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

חנוכה

שער לכל ענייני חנוכה
באוצר הספרים היהודי השיתופי

גמרא[edit]

סוגיות הגמרא במסכת שבת העוסקות בענייני חנוכה:

ראשונים ואחרונים:

רש"י: כא.כא:כב.כב:כג.כג:כד.כד:
תוספות: כא.כא:כב.כב:כג.כג:כד.כד:
גליון מהרש"א: כא.כא:כב.כב:כג.כג:כד.כד:
הגהות וחדושי רש"ש: כא.כא:כב.כב:כג.כג:כד.כד:

רמב"ם, טוש"ע ונושאי כליהם[edit]

משנה תורה להרמב"ם
טור
שולחן ערוך
מגן אברהם
משנה ברורה
חכמת שלמה

ספרים שונים[edit]

מספרות השו"ת[edit]

 • שימוש לאורה אחר זמנה - שו"ת הרשב"א (ח"א סימן קע).
 • בענין כבתה אין זקוק לה - שו"ת הרשב"א (ח"א סימן תקלט).
 • אם חנוכה בכלל ימים טובים - שו"ת הרשב"א (ח"א סימן תרצט).
 • הדלקת נר חנוכה ונר שבת - שו"ת הרשב"א (ח"א סימן א'ע).
 • מהדרין ומהדרין מן המהדרין כשמדליקים בפנים וכשמדליקים בחוץ - שו"ת כנסת יחזקאל (סימן יז).
 • לא תתגודדו במנהגי אשכנזים וספרדים בנר חנוכה - שו"ת כנסת יחזקאל (סימן יז).
 • כיוון ההדלקה בבית הכנסת - שו"ת כנסת יחזקאל (סימן יז).
 • דיני חנוכה בקיצור מחיבור הגדול הנקרא ים [של] שלמה - שו"ת מהרש"ל (סימן פה).
 • כשרות שמן שנטמא בזב למנורה ובדברי הרא"ם והפר"ח למה נצרך נס חנוכה והא טומאה הותרה בצבור - שו"ת מנחת ברוך (סימן קו).
 • למה היה חתום הפך בחותמו של כהן גדול - שו"ת פני אריה (ח"א סימן מ).
 • בדין נר חנוכה של שעוה שנתערב בשאר נרות - שו"ת שבות יעקב (ח"ב סימן לב).
 • קונטרס שמן המנחה - מתוך ספר מנחת חנוך לר"ח אייגש (ה"מרחשת") הנספח לשו"ת עולת שמואל לר"ש זיברטנסקי.
 • בדברי הבית יוסף בתחילת הלכות חנוכה - שו"ת יהודה יעלה (ח"א או"ח סימן רא).
 • בטעם שבפורים דוקא תקנו משתה ולא בחנוכה - שו"ת כנף רננה (סימן עח).

פיוטים[edit]

שונות[edit]

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי[edit]

חנוכה[edit]

נס פך השמן[edit]

נרות חנוכה[edit]

הדלקת נר חנוכה[edit]

שיעורים[edit]