משנה ברורה/אורח חיים/תרעח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

משנה ברורה TriangleArrow-Left.svg אורח חיים TriangleArrow-Left.svg תרעח

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
אליה רבה
כף החיים
מגן אברהם
משנה ברורה (צורת הדף)
באר הגולה
ביאור הגר"א
ט"ז
לבושי שרד
לדף זה באתר "על התורה"


דפים מקושרים

סימן תרעח
נר של שבת קודם לנר של חנוכה

א (א) לקנות נר חנוכה וכו'. ואם יש לו נר אחד לביתו (א) סגי אע"ג דטוב (ב) וראוי שיהיה ב' נרות לשבת כדלעיל בסימן רס"ג מ"מ במקום הדחק די שיהיה נר אחד על השולחן שאוכל והשאר לנר חנוכה (ג) ולהוי מן המהדרין [אחרונים]:

(ב) מפני שלום ביתו. י"א דבזה"ז (ד) שמדליקין בפנים יקנה לנר חנוכה שהרי לא ישב בחושך ואע"פ שאסור להשתמש לאורה הוי כשעת הסכנה דאיתא לעיל בסימן תרע"א ס"ה (ה) דמניחה על שולחנו (ו) אבל רוב האחרונים הסכימו דאין לחלק בזה בין זמן הגמרא לזמנינו:

(ג) וע"ל סימן רס"ג ס"ג. דמבואר שם דאם אין ידו משגת לנר שבת וקידוש היום ג"כ נר שבת קודם:

(ד) ואין לו לנר חנוכה וליין וכו'. ומיירי דיש לו פת דאי אין לו פת (ז) קניית הפת דוחה אפילו לנר של שבת וכ"ש נר חנוכה וקידוש היום ועיין לעיל בסימן רס"ג סק"ט במשנה ברורה וביאור הלכה שם:

(ה) יקנה לנר חנוכה. היינו (ח) נר אחד והמותר ליין קידוש:

(ו) משום פרסומי ניסא. וקידוש היום הלא יכול לקדש בפת ובלא"ה קידוש על היין הוא רק מדרבנן דמן התורה יוצא בזכירת דברים בעלמא:

(ז) קודם ליין הבדלה. משום האי טעמא:

(ח) ועיין לעיל וכו'. אין נזכר שם יותר מכאן ונראה דצ"ל כדלעיל בסימן וכו':

מעבר לתחילת הדף
< הקודם · הבא >


שולי הגליון