בבלי/ברכות/יא/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

תלמוד בבלי

מעבר לעמוד אחר במסכת זו
ב. | ב: | ג. | ג: | ד. | ד: | ה. | ה: | ו. | ו: | ז. | ז: | ח. | ח: | ט. | ט: | י. | י: | יא. | יא: | יב. | יב: | יג. | יג: | יד. | יד: | טו. | טו: | טז. | טז: | יז. | יז: | יח. | יח: | יט. | יט: | כ. | כ: | כא. | כא: | כב. | כב: | כג. | כג: | כד. | כד: | כה. | כה: | כו. | כו: | כז. | כז: | כח. | כח: | כט. | כט: | ל. | ל: | לא. | לא: | לב. | לב: | לג. | לג: | לד. | לד: | לה. | לה: | לו. | לו: | לז. | לז: | לח. | לח: | לט. | לט: | מ. | מ: | מא. | מא: | מב. | מב: | מג. | מג: | מד. | מד: | מה. | מה: | מו. | מו: | מז. | מז: | מח. | מח: | מט. | מט: | נ. | נ: | נא. | נא: | נב. | נב: | נג. | נג: | נד. | נד: | נה. | נה: | נו. | נו: | נז. | נז: | נח. | נח: | נט. | נט: | ס. | ס: | סא. | סא: | סב. | סב: | סג. | סג: | סד.

צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


דיוני הלומדים על
הבבלי כאן

לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת
חי' הלכות מהרש"א
מהרש"ל
פני יהושע
חדות יעקב
פתח עינים
גליון מהרש"א
רש"ש
אבן שלמה (שיק)
בית נתן
בניהו

מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה


בבלי TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png יא TriangleArrow-Left.png א

גמ' בשלמא ב"ה קא מפרשי טעמייהו וטעמא דב"ש אלא ב"ש מ"ט לא אמרי כב"ה אמרי לך ב"ש א"כ נימא קרא בבקר ובערב מאי בשכבך ובקומך בשעת שכיבה שכיבה ממש ובשעת קימה קימה ממש[1] וב"ש האי ובלכתך בדרך מאי עביד להו ההוא מבעי להו לכדתניא בשבתך בביתך פרט לעוסק במצוה ובלכתך בדרך פרט לחתן מכאן אמרו הכונס את הבתולה פטור ואת האלמנה חייב מאי משמע אמר רב פפא כי דרך מה דרך רשות אף כל רשות מי לא עסקינן דקא אזיל לדבר מצוה ואפילו הכי אמר רחמנא לקרי אם כן לכתוב רחמנא בשבת ובלכת מאי בשבתך ובלכתך בשבת דידך ובלכת דידך הוא דמחייבת הא דמצוה פטירת אי הכי אפילו כונס את האלמנה נמי האי טריד והאי לא טריד אי משום טרדא אפילו טבעה ספינתו בים נמי וכי תימא ה"נ אלמה א"ר אבא בר זבדא אמר רב אבל חייב בכל המצות האמורות בתורה חוץ מן התפילין שהרי נאמר בהם פאר שנאמר פארך חבוש עליך[2] התם טריד טרדא דמצוה הכא טריד טרדא דרשות[3] [4]וב"ש ההוא מבעי להו פרט לשלוחי מצוה[5] וב"ה אמרי ממילא ש"מ דאפילו בדרך נמי קרי[6]: ת"ר בה"א עומדין וקורין יושבין וקורין ומטין וקורין הולכין בדרך וקורין[7] עושין במלאכתן וקורין ומעשה ברבי ישמעאל ור' אלעזר בן עזריה שהיו מסובין במקום אחד והיה ר' ישמעאל מוטה ור' אלעזר בן עזריה זקוף כיון שהגיע זמן קריאת שמע הטה רבי אלעזר וזקף ר' ישמעאל אמר לו רבי אלעזר בן עזריה לר' ישמעאל ישמעאל אחי אמשול לך משל למה הדבר דומה משל לאחד שאומרים לו זקנך מגודל אמר להם יהיה כנגד המשחיתים אף כך אתה כל זמן שאני זקוף אתה מוטה עכשיו כשאני הטתי אתה זקפת אמר לו אני עשיתי כדברי ב"ה ואתה עשית כדברי ב"ש[8] ולא עוד אלא שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות מאי ולא עוד וכי תימא בית הלל נמי אית להו מטין ה"מ דמטה ואתא מעיקרא אבל הכא כיון דעד השתא הוית זקוף והשתא מוטה אמרי ש"מ כב"ש סבירא להו שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות. תני רב יחזקאל עשה כדברי ב"ש עשה כדברי ב"ה עשה רב יוסף אמר עשה כדברי ב"ש לא עשה ולא כלום דתנן מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין אמרו להם ב"ה לב"ש מעשה שהלכו זקני ב"ש וזקני ב"ה לבקר את ר' יוחנן בן החורנית מצאוהו שהיה ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית ולא אמרו לו כלום אמרו להם משם ראיה אף הם אמרו לו א"כ היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך רב נחמן בר יצחק אמר עשה כדברי בית שמאי חייב מיתה דתנן אמר ר"ט אני הייתי בא בדרך והטתי לקרות כדברי ב"ש וסכנתי בעצמי מפני הלסטים אמרו לו כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי ב"ה:
מתני' בשחר מברך שתים לפניה ואחת לאחריה ובערב מברך שתים לפניה ושתים לאחריה אחת ארוכה ואחת קצרה מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר לקצר אינו רשאי להאריך לחתום אינו רשאי שלא לחתום שלא לחתום אינו רשאי לחתום:
גמ' מאי מברך אמר ר' יעקב א"ר אושעיא[9]
שולי הגליון


  1. ע' שאג"א סי' ו' ולשון הזהב כאן. ומצאתי גירסא מחודשת באוצר הגאונים בתשובה מרב שרירא גאון וז"ל, [אלא ב"ש מ"ט לא אמרי כב"ה] אי סלקא דעתך כי דקאמרי בית הלל ליכתוב רחמנא בשכיבה וקימה ומאי ובשכבך ובקומך שמע מינה שכיבה ממש, ע"כ. וכתב הגאון עלה, פי' טעמן של ב"ש מתוך שלא פירש הכתוב בשעת שכיבה ובשעת קימה אלא אמר בשכבך ובקומך למדנו כי בשכיבה וקימה ממש כשאתה שוכב דבר בם וכשאתה עומד דבר בם עכ"ל (חומת אש, עיי"ש מה שביאר והובא דבריו כאן).
  2. בכי"מ ליתא "שנאמר פארך חבוש עליך", וכן ליתא בב"נ ובסוכה וכאן בס' המפתח ותבו' הר"י ובתו' הרא"ש וכ"נ מפי' רש"י שלא היה בגירסתו והוא הביאו (דק"ס).
  3. בכי"מ אמרי התם טרדא דרשות הכא טרדא דמצוה, והיא הגי' האמיתית וכ"ה לקמן ט"ז וכאן בפסקי רי"ד. ובסוכה הגי' הכא טריד טרדא דמצוה התם טריד טרדא דרשות ואף כי היא היא רגילה יותר הגמ' לחלק הקושיא מהשמועה ולימא שאני התם משום דכך וכך וכ"ה בפסקי רי"ד בסוכה כבכ"י כאן (דק"ס).
  4. טריד טרדא דרשות (וב"ה אמרי וכו' נמי קרי). תיבות אלו מוקפות ונ"ב ס"א וב"ה הא כתיב בשבתך בביתך ובלכתך בדרך למה לי ש"מ ותיבת וב"ש ההוא מבעי להו פרט לשלוחי מצוה נמחק (הגהות הב"ח).
  5. תיבות וב"ש ההוא מבעי להו פרט לשלוחי מצוה ליתא בכל כתה"י, וכבר האריכו המפרשים ליישב הגי' שלפנינו בדוחק גדול ועי' רש"א (דק"ס) וכנ' מקורם של תיבות אלו מנוסח כ"י פריס להלן.
  6. בכ"י פריס וכעי"ז בגליון כ"י פירנצה הגי' טרדא דרשות ובית הלל כתי' בשבתך בביתך וכתי' ובלכתך בדרך בשבתך בביתך פרט לחתן והוא הדין לעוסק במצוה פטור מן המצוה דחתן מאי טעמ' פטור דבמצוה קא עסיק הכא נמי לא שנא ובלכתך בדרך כדאמרן כל אדם קורין כדרכן ובית שמאי שפיר קאמרי בית הלל דמאי שנא חתן דפטור דעסיק במצוה העוסק במצוה היינו הוא ובלכתך מאי עביד ליה ובית שמאי ההוא לאפוקי שלוחי מצוה ובית הלל שלוחי מצוה חייבין דלאו מי אמרת פרט לעוסק במצוה טעמא דעסיק במצוה אבל שליח דאכתי במצוה גופיה לא עסיק חייב ובלכתך בדרך למה לי ש"מ לכל אדם קורין כדרכן הוא דאתא.
  7. וקורין עוסקין במלאכתן (הגהות הב"ח).
  8. בכי"מ א"ל אתה עשית כדברי ב"ש ואני עשיתי כדברי ב"ה, וכ"ה בב"נ ובתוספתא פ"א ובספרי פ' ואתחנן ובאו"ז שם והיא נוסחא ישרה מאד (דק"ס).
  9. בכי"מ א"ר הושעיא וכ"ה ברא"ש ובפסקי רי"ד. ובב"נ אר"י בר אידי א"ר אושיעא וכ"ה בבה"ג וברי"ף (אבל הרא"ה העתיק הושעיא) ובאו"ז הל' ק"ש סי' כ"א והיא היא כי זה אחד מן המקומות שלא דקדקו בו הסופרים זה כתב אושעיא בא' וזה בה' כמ"ש היוחסין בערך אושעיא. והגי' המעולה אושעיא וכ"ה לקמן כ"ט ב' (דק"ס).
< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף