בבלי/ברכות/נה/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

תלמוד בבלי

מעבר לעמוד אחר במסכת זו
ב. | ב: | ג. | ג: | ד. | ד: | ה. | ה: | ו. | ו: | ז. | ז: | ח. | ח: | ט. | ט: | י. | י: | יא. | יא: | יב. | יב: | יג. | יג: | יד. | יד: | טו. | טו: | טז. | טז: | יז. | יז: | יח. | יח: | יט. | יט: | כ. | כ: | כא. | כא: | כב. | כב: | כג. | כג: | כד. | כד: | כה. | כה: | כו. | כו: | כז. | כז: | כח. | כח: | כט. | כט: | ל. | ל: | לא. | לא: | לב. | לב: | לג. | לג: | לד. | לד: | לה. | לה: | לו. | לו: | לז. | לז: | לח. | לח: | לט. | לט: | מ. | מ: | מא. | מא: | מב. | מב: | מג. | מג: | מד. | מד: | מה. | מה: | מו. | מו: | מז. | מז: | מח. | מח: | מט. | מט: | נ. | נ: | נא. | נא: | נב. | נב: | נג. | נג: | נד. | נד: | נה. | נה: | נו. | נו: | נז. | נז: | נח. | נח: | נט. | נט: | ס. | ס: | סא. | סא: | סב. | סב: | סג. | סג: | סד.

צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
תוספות הרא"ש
ריטב"א
שיטה מקובצת
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
צל"ח
רש"ש
בית נתן
לקוטי שלמה
שפת אמת
בן יהוידע
בניהו

מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת


בבלי TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png נה TriangleArrow-Left.png ב

וההיא שעתא אמיה לא הות אמר א"ר לוי לעולם יצפה אדם לחלום טוב עד כ"ב שנה מנלן מיוסף דכתיב אלה תולדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה וגו' וכתיב ויוסף בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה וגו'[1] מן שבסרי עד תלתין כמה הוי תלת סרי ושב דשבעא ותרתי דכפנא הא כ"ב אמר רב הונא[2] לאדם טוב אין מראין לו חלום טוב ולאדם רע אין מראין לו חלום רע תניא נמי הכי כל שנותיו של דוד לא ראה חלום טוב וכל שנותיו של אחיתופל לא ראה חלום רע[3] והכתיב לא תאונה אליך רעה ואמר רב חסדא אמר רב ירמיה בר אבא שלא יבהילוך לא חלומות רעים ולא הרהורים רעים ונגע לא יקרב באהלך שלא תמצא אשתך ספק נדה בשעה שאתה בא מן הדרך[4] אלא[5] איהו לא חזי ליה[6] אחריני חזו ליה וכי לא חזא איהו מעליותא הוא והאמר ר' זעירא[7] כל הלן שבעה ימים בלא חלום נקרא רע שנאמר ושבע ילין בל יפקד רע אל תקרי שבע אלא שבע אלא הכי קאמר[8] דחזא ולא ידע מאי חזא[9] אמר רב הונא בר אמי אמר ר' פדת א"ר יוחנן הרואה חלום ונפשו עגומה ילך ויפתרנו בפני שלשה יפתרנו והאמר רב חסדא חלמא דלא מפשר כאגרתא דלא מקריא אלא אימא יטיבנו בפני שלשה[10] ליתי תלתא ולימא להו חלמא טבא חזאי ולימרו ליה הנך טבא הוא וטבא ליהוי רחמנא לשוייה לטב שבע זימנין לגזרו עלך מן שמיא דלהוי טבא ויהוי טבא ולימרו ג' הפוכות וג' פדויות ושלש שלומות שלש הפוכות הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה אז תשמח בתולה במחול ובחורים וזקנים יחדיו והפכתי אבלם לששון וגו' ולא אבה ה' אלהיך לשמוע אל בלעם ויהפוך וגו' שלש פדויות דכתיב פדה בשלום נפשי מקרב לי וגו' ופדויי ה' ישובון וגו' ויאמר העם אל שאול היונתן ימות אשר עשה הישועה וגו' שלש שלומות דכתיב בורא ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו ורוח לבשה את עמשי וגו' ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וגו' אמימר ומר זוטרא ורב אשי[11] הוו יתבי בהדי הדדי אמרי כל חד וחד מינן לימא מלתא דלא שמיע ליה לחבריה[12] פתח חד מינייהו ואמר האי מאן דחזא חלמא ולא ידע מאי חזא ליקום קמי כהני בעידנא דפרסי ידייהו ולימא הכי רבש"ע אני שלך וחלומותי שלך חלום חלמתי ואיני יודע מה הוא בין שחלמתי אני לעצמי ובין שחלמו לי חבירי ובין שחלמתי על אחרים אם טובים הם חזקם ואמצם כחלומותיו של יוסף ואם צריכים רפואה רפאם כמי מרה על ידי משה רבינו וכמרים מצרעתה וכחזקיהו מחליו[13] וכמי יריחו על ידי אלישע וכשם שהפכת קללת בלעם הרשע לברכה כן הפוך כל חלומותי עלי לטובה ומסיים בהדי כהני דעני[14] צבורא אמן ואי[15] לא לימא הכי אדיר במרום שוכן בגבורה אתה שלום ושמך שלום יהי רצון מלפניך שתשים עלינו שלום[16] פתח אידך ואמר האי מאן דעייל למתא ודחיל מעינא בישא לנקוט זקפא דידא דימיניה בידא דשמאליה וזקפא דידא דשמאליה בידא דימיניה[17] ולימא הכי אנא פלוני בר פלוני מזרעא דיוסף קאתינא דלא שלטא ביה עינא בישא שנאמר בן פורת יוסף בן פורת עלי עין וגו' אל תקרי עלי עין אלא עולי עין ר' יוסי בר' חנינא אמר מהכא וידגו לרוב בקרב הארץ מה דגים שבים מים מכסים עליהם ואין עין רעה שולטת בהם אף זרעו של יוסף אין עין רעה שולטת בהם ואי דחיל מעינא בישא דיליה ליחזי אטרפא דנחיריה דשמאליה[18] פתח אידך ואמר האי מאן דחליש יומא קמא לא לגלי כי היכי דלא לתרע מזליה מכאן ואילך לגלי כי הא דרבא כי הוה חליש יומא קמא לא מגלי מכאן ואילך א"ל לשמעיה פוק אכריז רבא חלש מאן דרחים לי לבעי עלי רחמי ומאן דסני לי לחדי לי וכתיב בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך פן יראה ה' ורע בעיניו והשיב מעליו אפו שמואל כי הוה חזי חלמא בישא אמר וחלומות השוא ידברו כי הוה חזי חלמא טבא אמר וכי החלומות השוא ידברו והכתיב בחלום אדבר בו רבא רמי כתיב בחלום אדבר בו[19] וכתיב וחלומות השוא ידברו לא קשיא כאן ע"י מלאך כאן ע"י שד א"ר ביזנא בר זבדא א"ר עקיבא א"ר פנדא א"ר נחום א"ר בירים[20] משום זקן אחד ומנו ר' בנאה עשרים וארבעה פותרי חלומות היו בירושלים פעם אחת חלמתי חלום והלכתי אצל כולם ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה וכולם נתקיימו בי לקיים מה שנאמר כל החלומות הולכים אחר הפה אטו כל החלומות הולכים אחר הפה קרא הוא אין וכדרבי אלעזר דא"ר אלעזר[21] מנין שכל החלומות הולכין אחר הפה שנאמר ויהי כאשר פתר לנו כן היה אמר רבא והוא דמפשר ליה מעין חלמיה שנאמר איש כחלומו פתר וירא שר האופים מנא ידע א"ר אלעזר מלמד שכל אחד ואחד הראוהו חלומו ופתרון חלומו של חבירו[22] א"ר יוחנן השכים ונפל לו פסוק לתוך פיו הרי זו נבואה קטנה ואמר ר' יוחנן[23] ג' חלומות מתקיימין חלום של שחרית וחלום שחלם לו חבירו וחלום שנפתר בתוך חלום ויש אומר אף חלום שנשנה שנאמר ועל השנות החלום וגו' אמר ר' שמואל בר נחמני א"ר יונתן אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו שנאמר אנת מלכא רעיונך על משכבך סליקו ואיבעית אימא מהכא ורעיוני לבבך תנדע אמר רבא תדע דלא מחוו ליה לאינש לא דקלא[24] דדהבא[25] ולא פילא דעייל בקופא דמחטא:שולי הגליון


 1. בכי"מ ליתא "בעמדו לפני פרעה וגו'" וכן ליתא בע"י הראשון וכן ליתא בילקוט אבל שם כתוב תיבת וגו' וכצ"ל כאן ובע"י (דק"ס).
 2. בבית נתן הגי' א"ר חנינא בר לוי והיוחסין הביא בספרו ר' חנינא בר לואי וכתב הסה"ד שלא מצאו ואולי הי' כן גירסתו כאן ובאה"ת ר' חנא בר ליואי ובע"י ר' הונא בר לואי ובכ"י פ' רב חיננא בלחוד (דק"ס).
 3. חלום רע איני והכתיב (הגהות הב"ח).
 4. בד' שונצינו ווינציא ר"פ ליתא מן ונגע לא יקרב עד בא מן הדרך והוסיפוהו בד' יושטיניאן מהע"י ולא ידעתי למה ומה שייך כאן (דק"ס).
 5. בכי"מ לא קשיא, ובאמת תיבת אלא אינו מדוקדק וכן ליתא בע"י (דק"ס).
 6. בד' שונצינו ליתא וכ"ה נכון וכן ליתא בע"י (דק"ס).
 7. בכי"מ והא"ר זירא א"ר ינאי, ולעיל י"ד א' אר"ז א"ר יונה וגי' דהכא עדיף. ובבית נתן הגי' א"ר ינאי א"ר זירא וכ"ה בע"י ובילקוט שם וכ"ה בד' שונצינו והא"ר ינאי א"ר זעירא ושם ברש"י ד"ה ולא חזי מסיים א"כ לא חזי חלום כלל והא"ר ינאי כו' ונר' דבד' ווינציא סברו דר' ינאי הוה קדים לר' זעירא וע"כ השמיטוהו בגמ' וברש"י אבל טעות היה בידם דהוה נמי ר' ינאי בזמן ר' זירא וכ"ה בסוכה נ' א' א"ר ינאי א"ר זירא. ובכ"י פ' והא"ר ינאי בלחוד (דק"ס).
 8. בד' שונצינו אלא כי קאמ' והוא ר"ת קאמרינן ובד' ווינציא ר"פ פשטו לה קאמר ולפי שאין הלשון יפה הגיהו בד' יושטיניאן הכי קאמר וגם זה שבוש וגי' שונצינו היא הנכונה וכ"ה בע"י ושם ליתא לתיבת אלא וגי' ישרה היא (דק"ס).
 9. בכי"מ אלא שבוע הנ"מ הוא דלא חזא כלל אבל חזא ולא ידע מאי חזי שפיר דמי, וכ"ה בב"נ ובכ"י פ' ובילקוט (ובכולם ליתא תיבת הוא) ולשון שפיר דמי אינו מדוקדק (דק"ס).
 10. בכי"מ יפתרנו והא"ר חסדא כו' עד יטיבנו בפני שלשה ליתא, וכן ליתא בע"י הראשון וכן משמע מתוס' הרא"ש שכתב ואע"ג דאמרינן לעיל כל חלמא דלא מפשר כו' שלא היה בגירסתו (דק"ס).
 11. בכי"מ "ורב אשי" ליתא, וחסר בט"ס דהא קאמר פתח אידך פתח אידך (דק"ס).
 12. בכי"מ כל חד וחד מנהון מילתא ולא (וט"ס) דשמיע ליה טפי מחבריה (דק"ס).
 13. בכי"מ משה וכמי יריחו ע"י אלישע וכמרים מצרעתה וכחזקיה מחליו, וכ"ה בסרע"ג ד' י"א ב'. וכ"ה בב"נ רק דשם ליתא "כחזקיהו מחליו" וכתוב וכנעמן מצרעתו וכ"ה בכ"י פ' ושם וכנעמן מצאעתו וכחליו של חזקיה ועי' בכל הראשונים תמצא הנוסח משונה מעט בכל אחד מחבירו. ותיבת משה "רבינו" ליתא בכל הדפוסים הישנים (דק"ס).
 14. בכי"מ ומכוון דעתיה עליה כהני בהדי צבורא אמן, ונר' שצ"ל כמו בסרע"ג ומכוין דעתיה בהדי כהני דעני צבורא אמן (דק"ס). במדרש הגדול בראשית ל"ז ה' איתא כך הפוך לי כל חלומותי לשמחה ויהיו שלום (וכעי"ז בילקוט המכירי משלי כ"ד י"ז) ונסיים כי אמרי כהני שלום ועניי ציבורא אמן, ע"כ (חומת אש).
 15. דעני צבורא אמן ואי כו'. נ"ב וכ"ה בטוש"ע אבל גירסת רי"ף ורא"ש וכי מהדרי כהני אפייהו לימא הכי כו' (הגהות הגר"א).
 16. במדה"ג שם איתא לימא (השוכן) [צ"ל המשכין] בגבולו שלום שים עלי שלום, ע"כ (חומת אש).
 17. בכי"מ דימיניה אטרפא דנחיריה דשמאליה וזקפא דידיה דשמאליה אטרפיה דנחיריה דימיניה, ומסדר דבורי רש"י י"ל שאולי היה כן גירסתו (דק"ס).
 18. במדרש הגדול שם איתא ונימא הכי ויאמר ה' אל השטן יגער ה' בך השטן (ובנוסח אחד מסיים: ויגער ה' בך הבחר בירושלם), ע"כ, וכל השאר ליתא, ומחודש (חומת אש).
 19. במדה"ג שם פסוק י' איתא שמואל כי הוה חזי חלמא בישא הוה אמר וחלומות השוא ידברו וכי הוה חזי חלמא טבא הוה אמר בחלום אדבר בו (חומת אש).
 20. בכי"מ א"ר ביזתא (ויכולין לקרותו בידתא) א"ר זירא אמר רב עוקבא א"ר פבנא א"ר תנחום א"ר פרנא באי'. ביזתא, ונר' שהוא ט"ס דלא מסקינן בשמיה. א"ר פרנא באי', תיבת באי' לא ידעתי מהו (דק"ס).
 21. במדה"ג בראשית מ"א י"ג איתא אין והא אמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן מנין וכו', והיינו בניחותא (חומת אש).
 22. בכי"מ כחלומו כו' הראהו ליתא בט"ס וכתוב חלומו ופתרון חלום חברו ולזה חלומו ופתרון חלומו של חברו, וצ"ל שהיה כתוב לזה חלומו ופרון חלום חברו ולזה כו' (דק"ס).
 23. השכים כו' עד ואמר ר"י בכי"מ ליתא, וכן ליתא בכ"י פ' ובאמת הוא כפול לקמן נ"ז ב' וכבר העיר ע"ז הגרי"ב. ומדברי רש"י שפירשו לקמן ולא כאן משמע שלא היה גם לפניו (דק"ס).
 24. בכי"מ אמר רב יוסף תדע דלא חזי אינש לא חלא, וכ"ה בע"י. ובילקוט שם כתוב רב ואולי חסר תיבת יוסף סט"ס כי רב לא יאמר תדע אדברי רבא (דק"ס).
 25. בד' שונצינו ליתא ולפ"ז פי' לא דקלא ולא פילא דעייל כו' ובד' ווינציא הגיהו ע"פ פירש"י (דק"ס).
< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף