בבלי/ברכות/נז/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

תלמוד בבלי

מעבר לעמוד אחר במסכת זו
ב. | ב: | ג. | ג: | ד. | ד: | ה. | ה: | ו. | ו: | ז. | ז: | ח. | ח: | ט. | ט: | י. | י: | יא. | יא: | יב. | יב: | יג. | יג: | יד. | יד: | טו. | טו: | טז. | טז: | יז. | יז: | יח. | יח: | יט. | יט: | כ. | כ: | כא. | כא: | כב. | כב: | כג. | כג: | כד. | כד: | כה. | כה: | כו. | כו: | כז. | כז: | כח. | כח: | כט. | כט: | ל. | ל: | לא. | לא: | לב. | לב: | לג. | לג: | לד. | לד: | לה. | לה: | לו. | לו: | לז. | לז: | לח. | לח: | לט. | לט: | מ. | מ: | מא. | מא: | מב. | מב: | מג. | מג: | מד. | מד: | מה. | מה: | מו. | מו: | מז. | מז: | מח. | מח: | מט. | מט: | נ. | נ: | נא. | נא: | נב. | נב: | נג. | נג: | נד. | נד: | נה. | נה: | נו. | נו: | נז. | נז: | נח. | נח: | נט. | נט: | ס. | ס: | סא. | סא: | סב. | סב: | סג. | סג: | סד.

צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


דיוני הלומדים על הדף


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
חי' אגדות מהרש"א
צל"ח
בית נתן

חומר עזר
שינון הדף בר"ת


בבלי TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png נז TriangleArrow-Left.png א

הא דמסרג הא דלא מסרג הרואה הונא בחלום נס נעשה לו חנינא חנניא יוחנן נסי נסים נעשו לו הרואה הספד בחלום מן השמים חסו עליו ופדאוהו והני מילי בכתבא העונה יהא שמיה רבא מברך מובטח לו שהוא בן העולם הבא הקורא ק"ש ראוי שתשרה עליו שכינה[1] אלא שאין דורו זכאי לכך המניח תפילין בחלום יצפה לגדולה שנאמר וראו כל עמי הארץ כי שם י"י נקרא עליך וגו' ותניא רבי אליעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש המתפלל בחלום סימן יפה לו וה"מ דלא סיים הבא על אמו בחלום יצפה לבינה שנאמר כי אם לבינה תקרא הבא על נערה מאורסה יצפה לתורה שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב אל תקרי מורשה אלא מאורשה הבא על אחותו בחלום יצפה לחכמה שנאמר אמור לחכמה אחותי את הבא על אשת איש בחלום מובטח לו שהוא בן העולם הבא וה"מ דלא ידע לה ולא הרהר בה מאורתא א"ר חייא בר אבא הרואה חטים בחלום ראה שלום שנאמר השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך הרואה שעורים בחלום סרו עונותיו שנאמר וסר עונך וחטאתך תכופר אמר רבי זירא אנא לא סלקי מבבל לא"י עד דחזאי שערי בחלמא הרואה גפן טעונה בחלום אין אשתו מפלת נפלים שנאמר אשתך כגפן פוריה שורקה יצפה למשיח שנאמר אוסרי לגפן עירה ולשורקה בני אתונו הרואה תאנה[2] בחלום תורתו משתמרת בקרבו שנאמר נוצר תאנה יאכל פריה הרואה רמונים בחלום זוטרי פרי עסקיה כרמונא רברבי רבי עסקיה כרמונא פלגי אם ת"ח הוא יצפה לתורה שנאמר אשקך מיין הרקח מעסיס רמני ואם ע"ה הוא יצפה למצות שנאמר כפלח הרמון רקתך מאי רקתך אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון הרואה זיתים בחלום זוטרי פרי ורבי וקאי עסקיה כזיתים וה"מ פרי אבל אילני הויין ליה בנים מרובין[3] שנאמר בניך כשתילי זיתים וגו' איכא דאמרי הרואה זית בחלום שם טוב יוצא לו[4] שנאמר זית רענן יפה פרי תואר קרא י"י שמך הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור תורה שנאמר ויקחו אליך שמן זית זך> הרואה תמרים בחלום תמו עונותיו שנאמר תם עונך בת ציון אמר רב יוסף הרואה עז בחלום שנה מתברכת לו עזים שנים מתברכות לו שנאמר ודי חלב עזים ללחמך הרואה הדס בחלום נכסיו מצליחין לו ואם אין לו נכסים ירושה נופלת לו ממקום אחר אמר עולא ואמרי לה במתניתא תנא והוא דחזא בכנייהו הרואה אתרוג בחלום הדור הוא לפני קונו שנאמר פרי עץ הדר כפות תמרים הרואה לולב בחלום אין לו אלא לב אחד לאביו[5] שבשמים הרואה אווז בחלום יצפה לחכמה שנאמר חכמות בחוץ תרונה והבא עליה הוי ראש ישיבה אמר רב אשי אני ראיתיה ובאתי עליה וסלקית לגדולה[6] הרואה תרנגול בחלום יצפה לבן זכר תרנגולים יצפה לבנים זכרים תרנגולת יצפה לתרביצה נאה וגילה[7] הרואה ביצים בחלום תלויה בקשתו נשתברו נעשית בקשתו וכן אגוזים וכן קשואים וכן כל כלי זכוכית וכן כל הנשברים כאלו[8] הנכנס לכרך נעשו לו חפציו[9] שנאמר וינחם אל מחוז חפצם המגלח ראשו בחלום סימן יפה לו[10] ראשו וזקנו לו ולכל משפחתו היושב בעריבה קטנה שם טוב יוצא לו בעריבה גדולה[11] לו ולכל משפחתו וה"מ דמדליה דלויי הנפנה בחלום סימן יפה לו שנאמר מהר צועה להפתח וה"מ דלא קנח[12] העולה לגג בחלום עולה לגדולה ירד יורד מגדולתו אביי ורבא דאמרי תרווייהו כיון שעלה עלה הקורע בגדיו בחלום קורעים לו גזר דינו העומד ערום בחלום בבבל עומד בלא חטא בארץ ישראל ערום בלא מצות הנתפש לסרדיוט שמירה נעשית לו נתנוהו בקולר הוסיפו לו שמירה על שמירתו וה"מ בקולר אבל חבלא בעלמא לא הנכנס לאגם בחלום נעשה ראש ישיבה ליער נעשה ראש לבני כלה[13] רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע חזו חלמא רב פפא דעייל לאגמא נעשה ראש ישיבה רב הונא בריה דרב יהושע דעייל ליער נעשה ראש לבני כלה איכא דאמרי תרווייהו לאגמא עיילי אלא רב פפא דתלי טבלא נעשה ראש ישיבה רב הונא בריה דרב יהושע דלא תלי טבלא נעשה ראש לבני כלה אמר רב אשי אנא עיילית לאגמא ותלאי טבלא ונבחי בה נבוחי תני תנא קמיה דר"נ בר יצחק[14] המקיז דם בחלום עונותיו מחולין לו והתניא עונותיו סדורין לו מאי סדורין סדורין לימחל תני תנא קמיה דרב ששת הרואה נחש בחלום פרנסתו מזומנת לו נשכו נכפלה לו הרגו אבדה פרנסתו אמר ליה רב ששת כל שכן שנכפלה פרנסתו ולא היא רב ששת הוא דחזא חויא בחלמיה וקטליה תני תנא קמיה דרבי יוחנן כל מיני משקין יפין לחלום חוץ מן היין יש שותהו וטוב לו ויש שותהו ורע לו יש שותהו וטוב לו שנאמר ויין ישמח לבב אנוש ויש שותהו ורע לו שנאמר תנו שכר לאובד ויין למרי נפש אמר ליה רבי יוחנן לתנא תני תלמיד חכם לעולם טוב לו שנאמר לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתישולי הגליון


 1. בכי"מ נוסף כמשה רבינו, וכ"ה בפה"ח שם [ח"ב שער ה' פ"ג] וכ"ה לשון הגמ' בסוכה כ"ח א ' ובסנהדרין י"א א' (דק"ס).
 2. בכי"מ האוכל תאנים, וכן בסמוך האוכל רמון, וגי' הדפוס עדיף דומיא דכולם ברואה (דק"ס).
 3. בכי"מ פרה ורבה עסקיה כזיתים רברבי קאי עסקיה כזיתים הנ"מ פירא אבל אילנא הו"ל בנים זכרים, וכ"ה בכ"י פ' (ושם הגי' בנים מרובין. פירי. אילני) וכ"ה בב"נ והיא הגי' האמיתית כדאמר זוטרי כו' וכ"ה בפה"ח שער ב' פ"ג (דק"ס).
 4. בכי"מ וא"ד שם טוב יוצא עליו, וכן ליתא בכ"י פ' ובילקוט תהלים קכ"ח ובפה"ח שם ובאמת הוא מיותר (דק"ס).
 5. בכי"מ כנגד אביו, ונוסח הדפוס עדיף וכן הלשון בסוכה מ"ה ב' ובמגילה י"ד א' (דק"ס).
 6. בכי"מ בא עליה יצפה לגדולה א"ר אשי אנא בעלי (צ"ל באתי עליה) וסלקי לגדולה.
  ובכ"י פ' הבא עליה בחלום עולה לגדולה א"ר אשי אנא בעלי וסלקית לנחלה, וצ"ל לגדולה (דק"ס).
 7. בכ"י פ' יצפה לבן זכר תרנגולת לבנים מרובים יצפה כתרנגולת הרואה ביצה ולשון מוטעה הוא (דק"ס).
 8. בכ"י פ' נשתברו בקשתו נעשית וכן כל כלי זכוכית וכן קשואים וכן כל הנשבר כאלו. וגי' הדפוס עדיף (דק"ס).
 9. בכי"מ הנכנס לכרך בחלום יצפה שחפציו נעשין לו, ונוסח הדפוס נוח (דק"ס).
 10. בכי"מ המגלח ראשו שם טוב לו, וצ"ל שם טוב יוצא לו. ובב"נ שם טוב יוצא עליו שער ראשו וזקנו שם טוב יוצא בו ובמשפחתו ובכ"י פ' המגלח ראשו וזקנו שם טוב יוצא לו ובמשפחתו. ונר' שחסרה בבא הראשונה בטעות (דק"ס).
 11. בכי"מ יוצא עליו ולכל משפחתו, וכ"ה בב"נ יוצא בו ובמשפחתו ונר' שחסר בשניהם בט"ס (דק"ס).
 12. בכי"מ צרכיו נעשין שנא' מהר צועה להפתח ולא ימות לשחת ולא יחסר לחמו והנ"מ הוא דלא קינח, והיא גי' ישרה והמקרא נדרש על מזונות בפסחים קי"ח א' והביא גי' זו גם בפה"ח ופירשו (דק"ס).
 13. בכי"מ רב הונא ברי' דרב יהושע אמר הנכנס ליער בחלום נעשה ראש לכל בני גולה, ומן ר' פפא כו' עד א"ד תרוייהו ליתא בט"ס, וט"ס (דק"ס).
 14. בכי"מ "בר יצחק" ליתא, וכן ליתא בפה"ח שער ד' פ"א. ועי' יומא פ"ח א' (דק"ס).
< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף