בבלי/ברכות/נט/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

תלמוד בבלי

מעבר לעמוד אחר במסכת זו
ב. | ב: | ג. | ג: | ד. | ד: | ה. | ה: | ו. | ו: | ז. | ז: | ח. | ח: | ט. | ט: | י. | י: | יא. | יא: | יב. | יב: | יג. | יג: | יד. | יד: | טו. | טו: | טז. | טז: | יז. | יז: | יח. | יח: | יט. | יט: | כ. | כ: | כא. | כא: | כב. | כב: | כג. | כג: | כד. | כד: | כה. | כה: | כו. | כו: | כז. | כז: | כח. | כח: | כט. | כט: | ל. | ל: | לא. | לא: | לב. | לב: | לג. | לג: | לד. | לד: | לה. | לה: | לו. | לו: | לז. | לז: | לח. | לח: | לט. | לט: | מ. | מ: | מא. | מא: | מב. | מב: | מג. | מג: | מד. | מד: | מה. | מה: | מו. | מו: | מז. | מז: | מח. | מח: | מט. | מט: | נ. | נ: | נא. | נא: | נב. | נב: | נג. | נג: | נד. | נד: | נה. | נה: | נו. | נו: | נז. | נז: | נח. | נח: | נט. | נט: | ס. | ס: | סא. | סא: | סב. | סב: | סג. | סג: | סד.

צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה


מפרשי הדף

רש"י
תוספות
רשב"א
תוספות הרא"ש
ריטב"א
שיטה מקובצת
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
רש"ש
בית נתן
בן יהוידע
בניהו
צל"ח (בהיברובוקס, זמני)

מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת


בבלי TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png נט TriangleArrow-Left.png א

כטרפא דטריף והאי דאזלא בתרה דאמרה לה הב לי בני[1] שבשעה שהקב"ה בקש להביא מבול לעולם נטל שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם וכשבקש לסתמה נטל שני כוכבים מעיש וסתמה וליהדר לה אין הבור מתמלא מחוליתו[2] אי נמי אין קטיגור נעשה סניגור וליברי לה תרי ככבי אחריני אין כל חדש תחת השמש[3] א"ר נחמן עתיד הקב"ה להחזירן לה שנאמר ועיש על בניה תנחם: ועל הזועות: מאי זועות א"ר קטינא גוהא רב קטינא הוה קאזיל באורחא כי מטא אפתחא דבי אובא טמיא גנח גוהא אמר מי ידע אובא טמיא האי גוהא מהו[4] רמא ליה קלא קטינא קטינא אמאי לא ידענא בשעה שהקב"ה זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם מוריד שתי דמעות לים הגדול וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו והיינו גוהא א"ר קטינא אובא טמיא כדיב הוא ומיליה כדיבין אי הכי גוהא גוהא מיבעי ליה ולא היא גוהא גוהא עביד והאי דלא אודי ליה כי היכי דלא ליטעי כולי עלמא אבתריה ורב קטינא דידיה אמר סופק כפיו שנאמר וגם אני אכה כפי אל כפי והניחותי חמתי רבי נתן אומר אנחה מתאנח שנאמר והניחותי חמתי בם והנחמתי ורבנן אמרי בועט ברקיע שנאמר הידד כדורכים יענה אל כל יושבי הארץ רב אחא בר יעקב אמר דוחק את רגליו תחת כסא הכבוד שנאמר כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדום רגלי: ועל הרעמים: מאי רעמים אמר שמואל ענני בגלגלא שנאמר קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ ורבנן אמרי ענני דשפכי מיא להדדי שנאמר לקול תתו המון מים בשמים רב אחא בר יעקב אמר ברקא תקיפא דבריק בעננא ומתבר גזיזי דברזא[5] רב אשי אמר ענני חלחולי מחלחלי ואתי זיקא ומנשב אפומייהו ודמי כזיקא על פום דני ומסתברא כרב אחא בר יעקב דבריק ברקא ומנהמי ענני ואתי מטרא: [6]ועל הרוחות: מאי רוחות אמר אביי זעפא ואמר אביי גמירי דזעפא בליליא לא הוי והא קא חזינן דהוי ההוא דאתחולי ביממא ואמר אביי גמירי דזעפא תרתי שעי לא קאי לקיים מה שנאמר לא תקום פעמים צרה והא קא חזינן דקאי דמפסיק ביני ביני: ועל הברקים אומר ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם: מאי ברקים אמר רבא ברקא[7] ואמר רבא ברקא יחידאה וברקא חיורא וברקא ירוקתא וענני דסלקן בקרן מערבית ואתיין מקרן דרומית ותרתי ענני דסלקן חדא לאפי חברתה כולהו קשיין למאי נפקא מינה למבעי רחמי והני מילי בליליא אבל בצפרא לית בהו מששא אמר רבי שמואל בר[8] יצחק הני ענני דצפרא לית בהו מששא[9] דכתיב וחסדכם כענן בקר וגו' א"ל רב פפא[10] לאביי הא אמרי אינשי כד מפתח בבי מיטרא[11] בר חמרא מוך שקיך וגני לא קשיא הא דקטר בעיבא הא דקטר בענני[12] אמר ר' אלכסנדרי אמר ר' יהושע בן לוי לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב שנאמר והאלהים עשה שייראו מלפניו וא"ר אלכסנדרי אמר ריב"ל הרואה את הקשת בענן צריך שיפול על פניו שנאמר כמראה הקשת אשר יהיה בענן וגו' ואראה ואפול על פני לייטי עלה במערבא משום דמחזי כמאן דסגיד לקשתא אבל ברוכי ודאי מברך מאי מברך ברוך זוכר הברית במתניתא תנא ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא אומר[13] נאמן בבריתו וקיים במאמרו א"ר פפא הלכך נימרינהו לתרוייהו ברוך זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו[14]: על ההרים ועל הגבעות: אטו כל הני דאמרן עד השתא לאו מעשה בראשית נינהו והכתיב ברקים למטר עשה אמר אביי כרוך ותני רבא אמר[15] התם מברך תרתי ברוך שכחו מלא עולם ועושה מעשה בראשית הכא עושה מעשה בראשית איכא שכחו מלא עולם ליכא אריב"ל הרואה רקיע בטהרתה אומר ברוך עושה בראשית אימתי אמר אביי כי אתא מטרא כולי ליליא ובצפרא אתא אסתנא ומגליא להו לשמיא[16] ופליגי דרפרם בר פפא א"ר חסדא דאמר רפרם בר פפא א"ר חסדא מיום שחרב בהמ"ק לא נראית רקיע בטהרתה שנאמר אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם:שולי הגליון


 1. והאי כו' בני ליתא בכי"מ פ' וב"נ (דק"ס) ראה בסוף הפיסקה.
 2. בכי"מ מתמלא מחולייתו ואין הקומץ משביע את הארי ואב"א אין קטיגור, וכ"ה בב"נ ובכ"י פ' אין הקומץ כו' ואין הבור כו' וגי' מוטעת היא דמאי שיאטיה הכא ומשיגרא דלעיל ג' ב' בא הנה בט"ס (דק"ס).
 3. בכי"מ נוסף והא דקא רחשן בתרה אמרה לה הב לי בני, וכ"ה בב"נ ובכ"י פ' והיינו דקא רהטה בתריה וא"ל הב לי בני וכצ"ל גם כאן והוא הכתוב בדפוס לעיל והיינו דקא אזלה כו' (דק"ס).
 4. בכי"מ אמר אי איכא דאמר ליה להאי אובא טמיא האי גיהא דגנא מי ידע, וכ"ה בע"י הראשון והלשון דחוק (דק"ס) ונדצ"ל מי איכא.
 5. בכי"מ דברק בעננא ומחבר בזיזי' (ויכולין לקרותו בזאיה) דנורא, ולית ליה פתרא (דק"ס).
 6. בכי"מ הסדר א"ר אלכסנדרי אמר ריב"ל לא נבראו כו' ונאמן בבריתו וקיים במאמרו. ועל הברקים כו' הא דקטר בעננא. ועל הרוחות כו' דמפסיק ביני ביני. על ההרים כו'. וכן סדרו בב"נ ובכ"י פ' וכ"ה נכון דקאי אפיסקא דרעמים. אבל הסדור על הברקים על הרוחות זהו שלא כסדר שנסדרו במשנה (דק"ס).
 7. אומר ברוך כו' אמר רבא ברקא בכי"מ ליתא, ובאמת אינו מובן מאי צריך פי' לברקים ועי' צל"ח. ובבית נתן מאי ברקים אמר אביי ברקא יחידא ואמר אביי כו', וגי' זו אינה נראית דברקים קתני ועוד וכי אין מברכין אלא על פורענות דברקא יחידא קשה היא. ובכ"י פ' ליתא "אמר רבא ברקא ואמר רבא" וחסר בט"ס (דק"ס).
 8. בד' שונצינו ווינציא ר"פ ר"ש בר רב יצחק ונשמט אח"כ בשגגה (דק"ס).
 9. אמר רשב"י הני ענני דצפרא לית בהו מששא בכי"מ ליתא, וכן ליתא בב"נ ובכ"י פ' ונר' שחסר בכולם בט"ס מן תיבת מששא עד תיבת מששא ובתענית ד' ו' איתא בשני כ"י (דק"ס).
 10. בכי"מ א"ל רבא, וגי' הדפוס עדיף (דק"ס).
 11. בכי"מ אינשי מיטרא במפתח אבבא, וצ"לבמפתחא בבא (דק"ס).
 12. בכי"מ הא דאתא בעיבא הא דאתא בעננא, וכ"ה בב"נ ובכ"י פ' ונר' שרש"י הגיהו (דק"ס).
 13. בכ"י פ' תנא ר' אליעזר אומר הרואה קשת [צ"ל אומר] נאמן כו' (דק"ס).
 14. בכי"מ נאמן בבריתו וקיים בשבועתו וברוך זוכר הברית, וכ"ה גי' התוס' (דק"ס).
 15. בכי"מ כרוך ותני ברקים רבא אמר לא ליתני ליה התם. ברקים, וכ"ה בשט"מ. לא ליתני ליה, ובב"נ ובכ"י פ' הגי' רבא אמר לעולם לא קשיא, וגי' הדפוס עדיפא מכולהי (דק"ס).
 16. בכי"מ ובצפרא אתי דמגלי ליה לשמשא, וט"ס (דק"ס).
< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף