בבלי/ברכות/נט/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


תלמוד בבלי

מעבר לעמוד אחר במסכת זו
ב. | ב: | ג. | ג: | ד. | ד: | ה. | ה: | ו. | ו: | ז. | ז: | ח. | ח: | ט. | ט: | י. | י: | יא. | יא: | יב. | יב: | יג. | יג: | יד. | יד: | טו. | טו: | טז. | טז: | יז. | יז: | יח. | יח: | יט. | יט: | כ. | כ: | כא. | כא: | כב. | כב: | כג. | כג: | כד. | כד: | כה. | כה: | כו. | כו: | כז. | כז: | כח. | כח: | כט. | כט: | ל. | ל: | לא. | לא: | לב. | לב: | לג. | לג: | לד. | לד: | לה. | לה: | לו. | לו: | לז. | לז: | לח. | לח: | לט. | לט: | מ. | מ: | מא. | מא: | מב. | מב: | מג. | מג: | מד. | מד: | מה. | מה: | מו. | מו: | מז. | מז: | מח. | מח: | מט. | מט: | נ. | נ: | נא. | נא: | נב. | נב: | נג. | נג: | נד. | נד: | נה. | נה: | נו. | נו: | נז. | נז: | נח. | נח: | נט. | נט: | ס. | ס: | סא. | סא: | סב. | סב: | סג. | סג: | סד.

צורת הדף


לדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהמידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' שיעורים על עמוד זה באתר "קול הלשון"
לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
תוספות הרא"ש
ריטב"א
שיטה מקובצת
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
פתח עינים
רש"ש
בית נתן
בן יהוידע
שיח השדה
צל"ח (בהיברובוקס, זמני)

מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת


בבלי TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png נט TriangleArrow-Left.png ב

תנו רבנן הרואה חמה בתקופתה לבנה [1]בגבורתה וכוכבים במסילותם ומזלות כסדרן אומר ברוך עושה בראשית ואימת הוי אמר אביי כל כ"ח שנין והדר[2] מחזור ונפלה תקופת ניסן בשבתאי באורתא דתלת נגהי ארבע: ר' יהודה אומר הרואה הים וכו': לפרקים עד כמה[3] אמר רמי בר אבא א"ר יצחק עד שלשים יום ואמר רמי בר אבא א"ר יצחק הרואה פרת אגשרא דבבל אומר ברוך עושה בראשית והאידנא דשניוה פרסאי מבי שבור ולעיל רב יוסף אמר מאיהי דקירא ולעיל[4] ואמר רמי בר אבא הרואה דגלת אגשרא דשביסתנא אומר ברוך עושה בראשית מאי חדקל א"ר אשי שמימיו חדין וקלין מאי פרת שמימיו פרין ורבין[5] ואמר רבא האי דחריפי בני מחוזא משום דשתו מיא דדגלת האי דגיחורי משום דמשמשי ביממא והאי דניידי עינייהו משום דדיירו בבית אפל[6]: על הגשמים כו': ועל הגשמים הטוב והמטיב מברך והא"ר אבהו ואמרי לה במתניתא תנא מאימתי מברכין על הגשמים משיצא חתן לקראת כלה מאי מברכין אמר רב יהודה מודים אנחנו לך[7] על כל טפה וטפה שהורדת לנו ורבי יוחנן מסיים בה הכי אילו פינו מלא שירה כים וכו' אין אנו מספיקין להודות לך ה' אלהינו עד תשתחוה[8] בא"י[9] רוב ההודאות רוב ההודאות ולא כל ההודאות אמר רבא אימא האל ההודאות א"ר פפא הלכך נימרינהו לתרוייהו רוב ההודאות והאל ההודאות ואלא קשיא[10] ל"ק הא דשמע משמע הא דחזא מחזי דשמע משמע היינו בשורות טובות ותנן על[11] בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב אלא אידי ואידי דחזי מחזי ולא קשיא הא דאתא פורתא הא דאתא טובא ואב"א הא והא דאתא טובא ולא קשיא הא דאית ליה ארעא הא דלית ליה ארעא אית ליה ארעא הטוב והמטיב מברך והא ([12]תנן) בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר ברוך שהחיינו והגיענו לזמן הזה [13]שלו ושל אחרים אומר הטוב והמטיב לא קשיא הא דאית ליה שותפות הא דלית ליה שותפות והתניא קצרו של דבר על שלו הוא אומר ברוך שהחיינו וקיימנו על שלו ועל של חבירו אומר ברוך הטוב והמטיב וכל היכא דלית לאחרינא בהדיה לא מברך הטוב והמטיב [14]והתניא אמרו ליה ילדה אשתו זכר אומר ברוך הטוב והמטיב התם נמי דאיכא אשתו בהדיה דניחא לה בזכר ת"ש מת אביו והוא יורשו בתחלה אומר ברוך דיין האמת ולבסוף הוא אומר ברוך הטוב והמטיב[15] התם נמי דאיכא אחי דקא ירתי בהדיה ת"ש שינוי יין א"צ לברך שינוי מקום צריך לברך וא"ר יוסף בר אבא א"ר יוחנן אע"פ שאמרו שינוי יין א"צ לברך אבל אומר ברוך הטוב והמטיב התם נמי דאיכא בני חבורה דשתו בהדיה: בנה בית חדש וקנה כלים חדשים וכו': א"ר הונא לא שנו אלא שאין לו כיוצא בהן אבל יש לו כיוצא בהן א"צ לברך ור' יוחנן אמר אפילו יש לו כיוצא בהן צריך לברךשולי הגליון


 1. לבנה בגבורתה וכוכבים במסילותם ומזלות כסדרן. נ"ב גי' הרי"ף ורא"ש בטהרתה במשמרותם בעתם (הגהות הגר"א).
 2. בכי"מ אימת אמר אביי כל כ"ח שנין דהדר, וכ"ה בב"נ ובכ"י פ' וכ"ה נכון (דק"ס).
 3. בכ"י פ' את הים הגדול אומר ברוך שעשה את הים הגדול. אימתי בזמן אמר אביי [צ"ל שרואה] לפרקים ופרקים בכמה (דק"ס ע"ש).
 4. בב"נ ובכ"י פ' רי"א מאיהי דקירא ולעיל ליתא, ומפי' רש"י נר' שהיה גירסתו דשניוה פרסאי מאיהי דקירא והשאר ליתא וכ"ה גי' הערוך שם (דק"ס).
 5. בכי"מ מאי פרת כו' ורבין אמר רבא מאי חדקל שמימיו חדין כו', וגי' הכ"י היא האמיתית דמאי פרת שמימיו ברייתא היא ומייתי לה בבכורות נ"ה ב'. גם הגי' אמר רבא מאי חדקל נכונה היא וכדאמר בסמוך ואמר רבא וכן מצינו בב"ק ל' א' רבא שדי להו בדגלת וכן במ"ק כ"ה ב' רבא כי הוה אתי לדגלת. ובד' שונצינו כתוב אמר רב' שמימיו בקו על הב' וטעו מדפיסי ווינציא והדפיסו רב אשי מימיו וראיה לדבר שכתוב מימיו בלא שין מה שאין הלשון יפה וגבי פרת כתוב שמימיו. ובב"נ ובכ"י פ' לא נזכר אמורא בזה והסדר מאי פרת שמימיו כו' מאי חדקל שמימיו כו' וכ"ה באה"ת (דק"ס).
 6. בכי"מ משום מיא דדגלת והאי דשפירי משום דמשמשי ערסי ביממא והאי דגיחורי משום דדרו בבית אפל, וכ"ה בב"נ ובכ"י פ' ובשניהם ליתא תיבת ערסי והגי' דגיחורי משום דדיירו נראית ישרה וכמו שפירש"י לעיל ל"א ב' גיחור לבן יותר מדאי וכן הוא בטבע כשאדם הוא במקום אפל שאין קוי השמש באין שם רק מעט אין בו אדמימות הפנים והוא לבן מאד וכ"ה בערוך ערך גחר גם מה דאמר דשפירי יש רמז קל מהא דאמר בר"ה י"ז א' אמר רבא ואינהו משפירי שפירי דבני מחוזא. ובכ"י דגיהרי במקום דגיחורי (דק"ס).
 7. כי"מ נוסף ה' אלהינו, וכ"ה בב"נ ובכ"י פ' ובבה"ג וברי"ף ובכלבו סי' פ"ז וכ"ה בתענית ו' ב' (דק"ס).
 8. עד תשתחוה. נ"ב וירוממו את שמך מלכנו. גירסת רי"ף ורא"ש (הגהות הגר"א).
 9. בכי"מ כים ולשונינו עד הן הם יודו ויברכו לשמך ברוך רוב כו'. הן הם כו', וכ"ה בתענית שם בשני כ"י וכעין זה הוא בהרבה ראשונים (ע"פ דק"ס ע"ש).
 10. בכי"מ א"ר פפא כו' ואלא קשיא ליתא, וחסר בט"ס דבתענית איתא. וכן ליתא "ואלא קשיא" בב"נ ובכ"י פ' ובאמת הוא מיותר (דק"ס).
 11. בכי"מ על 'הגשמים ועל בשורות טובות, וכ"ה בב"נ ובכ"י פ' וט"ס בכולם (דק"ס).
 12. [תניא]. מסורת הש"ס. וראה בסמוך.
 13. (שלו ושל אחרים אומר הטוב והמטיב). תיבות אלו מוקפות (הגהות הגר"א). בכי"מ וקיימנו כו' אומר הטוב והמטיב ליתא, וכן ליתא בב"נ ובכ"י פ' וכן נכון דכאן לא מקשה אלא מכלים חדשים דאית לו וקא מברך שהחיינו ולא הטוב והמטיב ואמאי צריך לאתויי ברייתא הלא מתניתין היא אלא דבאמת מהמתני' קא מקשה ואין אנו צריכין להגיה דתניא ואיידי דאמר בסממוך שלו ושל חברו בא גם לכאן בט"ס וכן מחקו הצל"ח מסברא דנפשיה (דק"ס).
 14. בכי"מ הסדר מת אביו כו' ילדה אשתו, וכ"ה בב"נ ובכ"י פ' וכתב השט"מ ומשו"ה אקשינן ממת אביו כו' ומדלא אייתי מילדה אשתו דהיא מתנייה ברישא משמע קצת שהיה כן סדרו כבהכ"י (דק"ס).
 15. בכ"י פ' בתחלה אומר ברוך הטוב והמטיב ולבסוף אומר ברוך דיין האמת. ועי' רש"י (דק"ס).
< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף