בבלי/ברכות/נח/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

תלמוד בבלי

מעבר לעמוד אחר במסכת זו
ב. | ב: | ג. | ג: | ד. | ד: | ה. | ה: | ו. | ו: | ז. | ז: | ח. | ח: | ט. | ט: | י. | י: | יא. | יא: | יב. | יב: | יג. | יג: | יד. | יד: | טו. | טו: | טז. | טז: | יז. | יז: | יח. | יח: | יט. | יט: | כ. | כ: | כא. | כא: | כב. | כב: | כג. | כג: | כד. | כד: | כה. | כה: | כו. | כו: | כז. | כז: | כח. | כח: | כט. | כט: | ל. | ל: | לא. | לא: | לב. | לב: | לג. | לג: | לד. | לד: | לה. | לה: | לו. | לו: | לז. | לז: | לח. | לח: | לט. | לט: | מ. | מ: | מא. | מא: | מב. | מב: | מג. | מג: | מד. | מד: | מה. | מה: | מו. | מו: | מז. | מז: | מח. | מח: | מט. | מט: | נ. | נ: | נא. | נא: | נב. | נב: | נג. | נג: | נד. | נד: | נה. | נה: | נו. | נו: | נז. | נז: | נח. | נח: | נט. | נט: | ס. | ס: | סא. | סא: | סב. | סב: | סג. | סג: | סד.

צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
תוספות הרא"ש
ריטב"א
שיטה מקובצת
חי' אגדות מהרש"א
פתח עינים
רש"ש
בית נתן
בן יהוידע
בניהו
צל"ח (בהיברובוקס, זמני)

מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת


בבלי TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png נח TriangleArrow-Left.png ב

[1]ת"ר הרואה בתי ישראל בישובן אומר ברוך מציב גבול אלמנה בחורבנן אומר ברוך דיין האמת בתי עובדי כוכבים בישובן אומר בית גאים יסח ה' בחורבנן אומר אל נקמות ה' אל נקמות הופיע עולא ורב חסדא הוו קא אזלי באורחא כי מטו אפתחא דבי רב חנא בר חנילאי נגד רב חסדא ואתנח אמר ליה עולא אמאי קא מתנחת והאמר רב אנחה שוברת חצי גופו של אדם שנאמר ואתה בן אדם האנח בשברון מתנים וגו' ור' יוחנן אמר אף[2] כל גופו של אדם שנאמר והיה כי יאמרו אליך על מה אתה נאנח ואמרת אל שמועה [כי באה] ונמס כל לב וגו'[3] א"ל היכי לא אתנח ביתא דהוו בה שיתין אפייתא ביממא ושיתין אפייתא בליליא ואפיין לכל מאן דצריך ולא שקל ידא מן כיסא דסבר דילמא אתי עני בר טובים ואדמטו ליה לכיסא קא מכסיף ותו הוו פתיחין ליה ארבע בבי לארבע רוחתא דעלמא וכל דהוה עייל כפין נפיק כי שבע והוו שדו ליה חטי ושערי בשני בצורת אבראי דכל מאן דכסיפא מילתא למשקל ביממא אתי ושקיל בליליא השתא נפל בתלא[4] ולא אתנח אמר ליה הכי אמר ר' יוחנן מיום שחרב בית המקדש נגזרה גזירה על בתיהן של צדיקים שיחרבו שנאמר באזני ה' צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדולים וטובים מאין יושב ואמר ר' יוחנן עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לישובן שנאמר שיר המעלות לדוד הבוטחים ביי' כהר ציון מה הר ציון עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו לישובו אף בתיהן של צדיקים עתיד הקב"ה להחזירן לישובן חזייה דלא מיישב דעתיה א"ל דיו לעבד שיהא כרבו ת"ר הרואה קברי ישראל אומר ברוך אשר יצר אתכם בדין וזן[5] אתכם בדין וכלכל אתכם בדין ואסף אתכם בדין ועתיד[6] להקימכם בדין מר בריה דרבינא[7] מסיים בה משמיה דרב נחמן ויודע מספר כולכם והוא[8] עתיד להחיותכם ולקיים אתכם ברוך מחיה המתים[9] קברי עובדי כוכבים אומר בושה אמכם וגו' אמר ריב"ל הרואה את חבירו לאחר שלשים יום אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה לאחר י"ב חדש אומר ברוך מחיה המתים אמר רב אין המת משתכח מן הלב אלא לאחר שנים עשר חדש שנאמר נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי אובד רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע[10] הוו קאזלי באורחא פגעו ביה ברב חנינא[11] בריה דרב איקא אמרו ליה בהדי דחזינך בריכינן עלך תרתי ברוך אשר חלק מחכמתו ליראיו ושהחיינו אמר להו אנא נמי כיון דחזתינכו חשבתינכו עלואי כשיתין רבוון בית ישראל וברכינא עלייכו תלתא הנך תרתי וברוך חכם הרזים[12] אמרו ליה חכימת כולי האי יהבי ביה עינייהו ושכיב אמר ריב"ל הרואה את הבהקנים אומר ברוך משנה הבריות מיתיבי ראה את הכושי ואת הגיחור ואת הלווקן ואת הקפח ואת הננס ואת הדרניקוס אומר ברוך משנה את הבריות את הקטע ואת הסומא ואת פתויי הראש ואת החגר ואת המוכה שחין ואת הבהקנים[13] אומר ברוך דיין אמת ל"ק[14] הא ממעי אמו הא בתר דאיתיליד דיקא נמי דקתני דומיא דקטע שמע מינה ת"ר הרואה פיל קוף וקפוף אומר ברוך משנה את הבריות ראה בריות טובות ואילנות טובות אומר ברוך שככה לו בעולמו: על הזיקין: מאי זיקין אמר שמואל כוכבא דשביט ואמר שמואל נהירין לי שבילי דשמיא כשבילי דנהרדעא לבר מכוכבא דשביט דלא ידענא מאי ניהו וגמירי דלא עבר כסלא[15] ואי עבר כסלא חרב עלמא והא קא חזינן דעבר זיויה הוא דעבר ומתחזי כדעבר איהו רב הונא ברי' דרב יהושע[16] אמר וילון הוא דמקרע דמגלגל ומחזי נהורא[17] דרקיעא רב אשי אמר כוכבא הוא דעקר מהאי גיסא דכסלא וחזי ליה חבריה מהך גיסא ומיבעית ומחזי כמאן דעבר שמואל רמי כתיב עושה עש כסיל וכימה וכתיב עושה כימה וכסיל[18] הא כיצד אלמלא חמה של כסיל לא נתקיים עולם מפני צינה של כימה ואלמלא צינה של כימה לא נתקיים עולם מפני חמה של כסיל[19] וגמירי אי לאו עוקצא דעקרבא דמנח בנהר דינור[20] כל מאן דהוה טריקא ליה עקרבא[21] לא הוה חיי והיינו דקאמר ליה רחמנא[22] לאיוב התקשר מעדנות כימה או מושכות כסיל תפתח מאי כימה אמר שמואל כמאה ככבי אמרי לה דמכנפי ואמרי לה דמבדרן מאי עש אמר רב יהודה יותא מאי יותא אמרי לה זנב טלה ואמרי לה רישא דעגלא ומסתברא כמאן דאמר זנב טלה דכתיב ועיש על בניה תנחם אלמא חסרה ומתחזיאשולי הגליון


 1. בכי"מ הסדר אריב"ל הרואה את חברו כו' עד יהבו בי' עיניהו ושכיב. ת"ר הרואה כו', וכן סדרו בב"נ ובכ"י פ' ונכון הוא דאחר שאמר הרואה חכמי כו' מלכי כו' מברך שחלק מכבודו מייתי הנך עובדי דרב ששת ורב שילא דקאמרי מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיע וסמיך ליה הרואה את חברו משום ההוא עובדא דבריך עלייהו שחלק ושהחיינו כו' וכן סידרם ברי"ף וברא"ש (דק"ס).
 2. בכי"מ ר' נתן אומר כל גופו, וכ"ה בב"נ ובכ"י פ' ובילקוט שם (ובילקוט יחזקאל כ"א הגי' ר' יונתן) ובנוה"מ אך בכתובות ס"ב א' הגירסא גם בהכ"י ר' יוחנן (דק"ס).
 3. בד' שונצינו ווינציא נוסף עד וכלתה כל רוח וגו'' וצ"ל וכהתה (דק"ס).
 4. בכי"מ במקום ואפיין כו' הגי' בלילייתא מפקי צנא דנהמא דחיטי ודשערי ודתמרי למאן דהוה ליה כיסופא אתי ושקיל ולא מיכסף והוי בה אפיתחי ותלו בה כיסי בלא שנצי כי הוה אתי עני בר טובים עייל בהרי ונפיק בהאי ושקיל ולא מיכסף השתא נפל ליה כתלא, ואינו קשור היטב עם הקודם ובב"נ ובכ"י פ' כתוב שניהם (דק"ס).
 5. ברא"ש ד' ווינציא הגי' ודן אתכם בדין ועתיד כו' (וליתא וכלכל כו' ואסף כו') וכ"ה ברמב"ם פ"י מהל' ברכות ובסמ"ג עשין כ"ז ובאבודרהם הל' ברכות שער ח' והנוסח וזן עדיף שסמכו לוכלכל כו' ואלו ודן היה מקומו הנאות אחר וכלכל קודם והמית או אחר והמית ובשלמא לנוסחת הרא"ש דלא גרס וכלכל ניחא וכן בצדה לדרך מאמר א' כלל ג' פ' כ"ח הנוסח וזן כו' ודן כו' וכלכל ליתא אבל לכל הני פוסקים דגרסו וכלכל נוסח הזן עדיף. אח"כ מצאתי בסמ"ג כ"י ישן על קלף הגי' וזן (דק"ס).
 6. בכי"מ והוא עתיד להקים אתכם בדין ו"ואסף אתכם בדין" ליתא, וכן ליתא בסרע"ג ד' נ"ד ב' וברא"ש ד' ווינציא ונ"ל דחסר בכולן בט"ס דהוא עיקר השייך לומר על הקבר וגם בלא זה לגי' הר"י וסרע"ג אין קשור דברי הברכה עולין יפה וכלכל אתכם בדין ועתיד להקימכם כו' וכבר כתבו בתר"י אע"ג דאמרינן יש מיתה בלא חטא מ"מ הדין דין אמת כו'. ואע"ג דהנוסח ואסף ליתא גם בבה"ג וברי"ף וברמב"ם ובטור סי' רכ"ד ועוד בהרבה ראשונים וגם בירושלמי ליתא אבל כולם הביאו הנוסח והמית אתכם בדין דהוי כמו ואסף (דק"ס).
 7. בכ"י פ' בריה דרב ינאי הוה מסיים כו' וכנר' שהוא ט"ס (דק"ס).
 8. בכי"מ הוא, ואולי היא גי' ישרה וכ"ה בירושלמי היודע מספרכם הוא יגלה עפר מעיניכם (דק"ס).
 9. בדק"ס הביא כמה נוסחאות וסיים וז"ל ומצאתי להראשונים עשרים נוסחאות בזאת הברכה (דק"ס).
 10. בכ"י פ' בריה דר' יהודה, ועי' מה שאכתוב בסמוך באות מ' [בסוף העמוד אצל ר' הונא בריה דר' יהושע] (דק"ס).
 11. בכי"מ הוו יתבי בהדי הדדי חלף קמייהו ר' חיננא בריה כו'. הוו יתבי כו', וכ"ה בב"נ ובכ"י פ' ובס' האגודה. ובב"נ ובכ"י פ' רב הונא בריה דרב איקא, וגי' הכ"י עדיפא מכולהו וכ"ה מצוי בש"ס (דק"ס).
 12. בכי"מ כיון דחזית יתכון בריכון עליכון תלת ברוך חכם הרזים ושהחיינו ושחילק אמר להו חשיביתון עלי בשיתין רבוון ובריכנא ואע"ג דכי אתמר באוכלוסא אתמר כיון דנפיש חכמתכם כאוכלסא חשביתו, תיבות אמר להו, ובריכנא צריך למחוק (דק"ס).
 13. בכי"מ ואת פתוי הראש ואת החגר ואת הבוהקני, וגי' ישרה היא דכולה ברייתא בלשון יחיד נאמרה (דק"ס ע"ש).
 14. בכי"מ ל"ק הא לכתחלה הא לבסוף ואב"א ל"ק הא במעי אמן, ולא ידעתי פירושו ואולי צ"ל לישנא אחרינא ל"ק הא במעי אמן כו' (דק"ס).
 15. בכי"מ [כאן ובסמוך] כוסלא, ובב"נ ובכ"י פ' כיסלא. וכולם ט"ס (דק"ס).
 16. בכי"מ דרב יהודה, וט"ס דהוא נקרא בר יהודה ולא בריה דרב יהודה כגון לעיל ח' א' ונ"ב ב' ובדוכתי טובא והיה כתוב בריה דר"י שהוא ר' יהושע וטעה הסופר וכתב ר' יהודה (דק"ס).
 17. בכי"מ נהוריה כנהורא, ונר' שגי' הדפוס עדיף (דק"ס).
 18. בכ"י פ' נוסף והופך לבקר צלמות ויום לילה החשיך הקורא למי הים וישפכם על פני (צ"ל הארץ) ה' שמו (דק"ס).
 19. בכי"מ נוסף דבעידנא דליכא כימה אזיל עוקצא דעקרבא ויתיב בכסיל ואוקיר ליה, והוא סותר את שלפניו דאמר ואלמלא צינה של כימה כו' וצ"ל ובעידנא דליכא כו' (דק"ס).
 20. בכי"מ וגמירי בנהר דינא, וט"ס (דק"ס).
 21. בכי"מ חיויא, וגי' הדפוס עדיף (דק"ס).
 22. בכי"מ דקאמרי ליה חבריה לאיוב, וט"ס (דק"ס).
< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף