בבלי/ברכות/נו/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

תלמוד בבלי

מעבר לעמוד אחר במסכת זו
ב. | ב: | ג. | ג: | ד. | ד: | ה. | ה: | ו. | ו: | ז. | ז: | ח. | ח: | ט. | ט: | י. | י: | יא. | יא: | יב. | יב: | יג. | יג: | יד. | יד: | טו. | טו: | טז. | טז: | יז. | יז: | יח. | יח: | יט. | יט: | כ. | כ: | כא. | כא: | כב. | כב: | כג. | כג: | כד. | כד: | כה. | כה: | כו. | כו: | כז. | כז: | כח. | כח: | כט. | כט: | ל. | ל: | לא. | לא: | לב. | לב: | לג. | לג: | לד. | לד: | לה. | לה: | לו. | לו: | לז. | לז: | לח. | לח: | לט. | לט: | מ. | מ: | מא. | מא: | מב. | מב: | מג. | מג: | מד. | מד: | מה. | מה: | מו. | מו: | מז. | מז: | מח. | מח: | מט. | מט: | נ. | נ: | נא. | נא: | נב. | נב: | נג. | נג: | נד. | נד: | נה. | נה: | נו. | נו: | נז. | נז: | נח. | נח: | נט. | נט: | ס. | ס: | סא. | סא: | סב. | סב: | סג. | סג: | סד.

צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


דיוני הלומדים על הדף


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
חי' אגדות מהרש"א
צל"ח
פתח עינים
רש"ש
בית נתן
בן יהוידע

מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת


בבלי TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png נו TriangleArrow-Left.png ב

שיראי דמלכא כפיתו תרין ארזי בחבלא אסור חד כרעיה לחד ארזא וחד כרעיה לחד ארזא[1] ושרו לחבלא עד דאצטליק[2] רישיה אזל כל חד וחד וקם אדוכתיה[3] ואצטליק[4] ונפל בתרין[5] שאל בן דמא בן אחותו של ר' ישמעאל את ר' ישמעאל ראיתי שני לחיי שנשרו אמר שני גדודי רומי יעצו עליך רעה ומתו אמר ליה בר קפרא לרבי[6] ראיתי חוטמי שנשר אמר ליה חרון אף נסתלק ממך אמר ליה ראיתי שני ידי שנחתכו אמר ליה לא תצטרך למעשה ידיך אמר ליה ראיתי ב' רגלי שנקטעו אמר ליה על סוס אתה רוכב חזאי דאמרי לי באדר מיתת וניסן לא חזית אמר ליה באדרותא מיתת ולא אתית לידי נסיון אמר ליה ההוא צדוקי לר' ישמעאל[7] ראיתי שאני משקה שמן לזיתים אמר ליה בא על אמו אמר ליה חזאי דקטיף לי כוכבא אמר ליה בר ישראל גנבת אמר ליה חזאי דבלעתי לכוכבא אמר ליה בר ישראל זבנתיה ואכלת לדמיה אמר ליה חזאי עיני דנשקן אהדדי אמר ליה בא על אחותו אמר ליה חזאי דנשקי סיהרא אמר ליה בא על אשת ישראל[8] אמר ליה חזאי דדריכנא[9] בטונא דאסא אמר ליה בא על נערה המאורסה אמר ליה חזאי טונא מעילאי והוא מתתאי אמר ליה משכבך הפוך אמר ליה חזאי עורבי[10] דהדרי לפורייה אמר ליה אשתך זנתה מאנשים הרבה אמר ליה חזאי יוני דהדרי לפורייה אמר ליה נשים הרבה טמאת אמר ליה חזאי דנקיט תרי יוני ופרחן אמר ליה תרתי נשי נסבת ופטרתינון בלא גט אמר ליה חזאי דקליפנא ביעי אמר ליה שכבי קא משלחת אמר ליה כולהו איתנהו בי בר מהא דליתיה אדהכי והכי אתיא האי איתתא ואמרה ליה האי גלימא דמכסא דגברא פלוני הוא דמית ואשלחתיה אמר ליה חזאי דאמרי לי שבק לך אבוך נכסי בקפודקיא[11] אמר ליה אית לך נכסי בקפודקיא אמר ליה לאו אזל אבוך לקפודקיא אמר ליה לאו אם כן קפא כשורא דיקא[12] עשרה זיל חזי קפא דריש עשרה שהיא מלאה זוזי אזל אשכח שהיא מלאה זוזי אמר רבי חנינא הרואה באר בחלום רואה שלום שנאמר ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים[13] ר' נתן אומר מצא תורה שנאמר כי מוצאי מצא חיים וכתיב הכא באר מים חיים רבא אמר חיים ממש אמר רבי חנן[14] שלש שלומות הן נהר צפור וקדרה נהר דכתיב הנני נוטה אליה כנהר שלום צפור דכתיב כצפרים עפות כן יגן ה' צבאות וגו'[15] קדרה דכתיב ה' תשפות שלום לנו אמר ר' חנינא ובקדרה שאין בה בשר שנינו ופרשו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת אמר ר' יהושע בן לוי הרואה [16]נהר בחלום ישכים ויאמר הנני נוטה אליה כנהר שלום קודם שיקדמנו פסוק אחר כי יבא כנהר צר הרואה צפור בחלום ישכים ויאמר כצפרים עפות כן יגן וגו' קודם שיקדמנו פסוק אחר כצפור נודדת מן קנה וגו' הרואה קדרה בחלום ישכים ויאמר ה' תשפות שלום לנו קודם שיקדמנו פסוק אחר שפות הסיר שפות הרואה ענבים בחלום ישכים ויאמר כענבים במדבר קודם שיקדמנו פסוק אחר ענבימו ענבי רוש הרואה הר בחלום ישכים ויאמר מה נאוו על ההרים רגלי מבשר קודם שיקדמנו פסוק אחר על ההרים אשא בכי ונהי הרואה שופר בחלום ישכים ויאמר והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול קודם שיקדמנו פסוק אחר תקעו שופר בגבעה[17] הרואה כלב בחלום ישכים ויאמר ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו קודם שיקדמנו פסוק אחר והכלבים עזי נפש הרואה ארי בחלום ישכים ויאמר אריה שאג מי לא יירא קודם שיקדמנו פסוק אחר עלה אריה מסבכו הרואה תגלחת בחלום ישכים ויאמר ויגלח ויחלף שמלותיו קודם שיקדמנו פסוק אחר (כי) אם גלחתי וסר ממני כחי הרואה באר בחלום ישכים ויאמר באר מים חיים קודם שיקדמנו פסוק אחר כהקיר ביר מימיה הרואה קנה בחלום ישכים ויאמר קנה רצוץ לא ישבר קודם שיקדמנו פסוק אחר הנה בטחת לך על משענת הקנה הרצוץ תנו רבנן הרואה קנה בחלום יצפה לחכמה שנאמר קנה חכמה קנים יצפה לבינה שנאמר ובכל קנינך קנה בינה אמר רבי זירא קרא קורא קירא קניא כולהו מעלו לחלמא תניא אין מראין דלועין אלא למי שהוא ירא שמים בכל כחו הרואה שור בחלום ישכים ויאמר בכור שורו הדר לו קודם שיקדמנו פסוק אחר כי יגח שור את איש תנו רבנן חמשה דברים נאמרו בשור האוכל מבשרו מתעשר נגחו הויין ליה בנים שמנגחים בתורה נשכו יסורין באים עליו בעטו דרך רחוקה נזדמנה לו רכבו עולה לגדולה והתניא רכבו מת לא קשיא הא דרכיב הוא לתורא הא דרכיב תורא לדידיה הרואה חמור בחלום יצפה לישועה שנאמר הנה מלכך יבא לך צדיק ונושע הוא עני ורוכב על חמור הרואה חתול בחלום באתרא דקרו ליה שונרא נעשית לו שירה נאה שינרא נעשה לו שינוי רע הרואה ענבים בחלום לבנות בין בזמנן בין שלא בזמנן יפות שחורות בזמנן יפות שלא בזמנן רעות הרואה סוס לבן בחלום בין בנחת בין ברדוף יפה לו אדום בנחת יפה ברדוף קשה הרואה ישמעאל בחלום תפלתו נשמעת ודוקא ישמעאל בן אברהם אבל טייעא בעלמא לא הרואה גמל בחלום מיתה נקנסה לו מן השמים והצילוהו ממנה אמר רבי חמא[18] ברבי חנינא מאי קראה ואנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה רב נחמן בר יצחק אמר מהכא גם ה' העביר חטאתך לא תמות הרואה פינחס בחלום פלא נעשה לו [19]הרואה פיל בחלום פלאות נעשו לו פילים פלאי פלאות נעשו לו והתניא כל מיני חיות יפין לחלום חוץ מן הפיל ומן הקוף לא קשיא
שולי הגליון


 1. בכי"מ דללכא אייתוה לבר הדיא כפיתין ליה בתרי ארזי אסרוה חד כרעא לחוד וחד כרעא לחוד ושבקיה עד דאיסתליק, וכ"ה דאיסתליק בע"י בכל הג' פעמים אבל בהכ"י כתוב בפעם האחרון דאצטליק (דק"ס) ראה הע' לעיל בסמוך.
 2. עד דאיצטליק אמר רבא לא מחילנא ליה עד דאיצטליק רישיה אזל וכו' (הגהות הב"ח) ראה הע' בסמוך מדק"ס.
 3. בכי"מ אמר רבא לא מחילנא לך עד דאיסתליק רישיה אזל כל חד וחד מינן ("מינן ט"ס) וקם בדוכתיה, וכ"ה בע"י וקרוב לזה בב"נ והנה מלבד שאיני יודע פשט הדבר איני מבין אם הוא גלה לרומאי לכפר עונו רבא מאי בעי התם ומי הביאו לרומי ועוד שח"ו שיאמר רבא לא מחילנא ליה אחר שכבר נידון במיתה חמורה לכן נר' דגירסת הגמ' היא העקרית ותיבות "עד דאיצטליק רישיה" ל"ג ליה וכן מחקו בס' מראה אש ופירוש דברי הגמרא ושרו לחבלא אזל כל חד וחד מהני ארזי וקם כו' ואולי צ"ל אדוכתיה עד דאצטליק רישיה ונפל בתרין ותיבת ואצטליק לחוד הוא מיותר (דק"ס). ועי' בבן יהוידע שכתב דהראו לרבא בחלום או במראה, וביאר שם כל הענין.
 4. ואצטליק רישיה ונפל (הגהות הב"ח).
 5. במדה"ג סדר המאמרים, שאחר חזאי אשיתא דנפל וא"ל נכסים בלא מצרים קנית, איתא חזאי דאבקע רישי, ואח"כ איתא להמעשה בזה"ל: א"ל חזאי אפדנא דאביי דנפל ואתא אבקא כסייה לדידי א"ל אביי שכיב ואת מלכת ואתיא מתיבתיה לגבך א"ל חזאי אפדנא דידי דנפל ואזא [א"ה ואזל] אבקא כסייה לכולי עלמא א"ל מלכת ונפלא אימתך אכולי עלמא א"ל חזאי לבנה דשלפונהי [פי' לבנה מביתי שנשלפה] א"ל שמעתתך מיבדרן א"ל חזאי די הדר כניפונהי א"ל קבעי להי וגרסי להי משמך בי מדרשא יומא חד הוה קא אתו תרויהו בערבא אמ' ליה חזאי דאקריון הלילא מצראה בחלמאי א"ל ניסי מתרחשי לך אדהכי נשא [א"ה נשב] זיקא אמר אנא איזי [א"ה איזיל] בהדי רבא בריה דרב יוסף בר חמא דמתרחשי ליה ניסי כל שעתא ושעתא למה לי קם למיזל בהדי דקא סליק לגודא נפל ספריה מידיה פתחיה רבא אשכחיה דכתיב ביה כל החלומות הולכין אחר הפה אמר וכי בגויה קיימא כל מילי דאמרת לי מחילנא לך לבר מבניה ובנתיה מייתין דלא מחילנא לך יהי רעוא מימסר ההוא גברא לידא דמלכותא אמר גמירי דקללת חכם אפילו חנם היא באה וכל שכן דאנא צערתיה ליקום ההוא גברא ניגלי אפשר דמכפר ליה דאמר מר גלות מכפרת עון קם אזל לבי רומאי אשכחחיה לההוא גברא דהוה קא מינטר שיראי דמלכא איתיב [א"ה יתיב] גביה אמר ליה מאי עבידתך אמר ליה מפשר חלמי אנא אמר ליה חזאי מחטא דעייל בשיראה דמלכא א"ל הב לי אגראי דאימא לך לא אהא [א"ה יהב] ליה לא אמר ליה אמר ליה חזאי תרתי אצבעתיה דעייל בשיראה דמלכא אמר ליה הב לי אגראי דאימא לך לא אהא ליה לא אמר ליה א"ל חזאי תלת חזאי ארבע חזאי חמש חזאי כולה ידי דעייל בשיראה דמלכא אמר ליה אי בעיתא הב לי ואי בעיתא לא תהב לי קום חזי שיראי דמלכא דפסודו להו שמוע דבי מלכא איתיוה לנטר שיראי זקפוה [פי' תלוהו, דגם הוא פשע שלא שילם] איתיוה לדידיה אמרי ליה את אמטול זוזא חדא דלא יהבי לך בעית אפסודי שיראי דמלכא מאי עבדו ליה רבו ליה תריה ארזי בחבלא וכפינון לרייהון ואסרי ליה חד בהא אטמיה וחד בהא אטמיה וצלקוה, ע"כ (חומת אש).
 6. בכי"מ ר' שמעון וכ"ה בב"נ ובכ"י פ'. והוא ר"ש ברבי חבריה כדאמר לעיל י"ג ב' (דק"ס).
 7. בכי"מ לר' שמעון בן יוסף ובב"נ לר' ישמעאל בר' יוסי והוא הנכון וכצ"ל גם בהכ"י וכ"ה בירושלמי פ' ד' דמעשר שני דהוה מפשר חלמין והוא ר' ישמעאל סתם דבדפוס (דק"ס).
 8. בכי"מ אשת איש בעל וכן הוא בב"נ ובכ"י פ' וגי' ישרה היא כירח שמקבלת אורה מן השמש (דק"ס).
 9. בכי"מ חזאי כוכבא בטונא, ואולי ט"ס הוא (דק"ס).
 10. בכי"מ כאן יוני ולהלן עורבי וכ"ה בב"נ וכ"י פ', וגי' הדפוס הוא הנכון דיוני רמז לנשים כמ"ש רש"י לעיל נ"ו א' (דק"ס).
 11. בכי"מ בפונדקייא וכן בסמוך ובפעם האחרון לפונדקא, וט"ס דא"כ לא שייך לומר קפא דיקא (דק"ס).
 12. בכי"מ דקאי אבי, ואולי הוא ט"ס (דק"ס).
 13. בכי"מ עבדי יצחק באר אחרת ולא רבו עליה, והיא הגירסא האמיתית דגבי קרא דבדפוס אדרבא כתיב ויריבו עליה ועי' במהרש"א (דק"ס).
 14. בכי"מ ר' חנינא וכ"ה בב"נ וכ"י פ', וגי' הדפוס עדיפא דר' חנינא אמר עלה ובקדרה שאין בה כו'. ובילקוט ישעיה סי' כ"ו וסי' ל"א וסי' ס"ו הגי' ר' יוחנן והיא המעולה שבכולם (דק"ס).
 15. [א"ה בדפו"י כן יגן עליהם] בכי"מ כן יגן עלינו וגו', וט"ס בשניהם ובכ"י כן יגן והשאר ליתא (דק"ס).
 16. בכי"מ הסדר באר. נהר. צפור. קדרה. כלב. הר. ענבים כו' ישכים כו'. שופר. שור כו' דרכיב תורא לדידיה. ארי. חתול. תגלחת. קנה כו' אלא לירא שמים. ישמעאל גמל כו' לא תמות. הספד. סוס. חמור. פיל. הונא. ובבית נתן וכ"י פ' הסדר באר. נהר [ושם הגי' נחל וגי' הדפוס הוא הנכון]. צפור. קדרה. תגלחת. המגלח ראשו (לפנינו הוא בסוף נ"ז א'). היושב בעריבה. הנכנס ליער כו' ונבחי ביה נבוחי. גמל. קנה כו' ירא שמים. הספד. חתול. ארי. כלבים. שור. שופר. סוס. ישמעאל. הר. חמור. ענבים. הונא. חנינא. פנחס. פיל. וגי' הדפוס או הכ"י שנסמכו כל הני דישכים ויאמר להדדי נוח יותר (דק"ס).
 17. בכי"מ נוסף חצוצרה ברמה והתוקע בשופר יצפה לחכמה, ויש רמז לזה ע"פ שאמרו בשבת קי"ז ב' גבי תקיעת שופר שהיא חכמה (דק"ס).
 18. בכי"מ א"ר אבא בר חנינא, ואולי היה כן גי' היוחסין שהביאו בערך אבא והסה"ד כתב שלא מצאו (דק"ס).
 19. בכי"מ בין חמור לפיל כתוב הרואה שופר בחלום יצפה לישועה שנא' והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. וכ"ה בילקוט ישעיה כ"ז ולעיל הוא בתוקע (דק"ס).
< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף