רש"י/ברכות/ד/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"



דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת

חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מהרש"ל
פני יהושע
גליון מהרש"א
רש"ש
אבן שלמה (שיק)
לקוטי שלמה
שפת אמת
בית נתן


מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה
מבחן אמריקאי


רש"י TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ד TriangleArrow-Left.png א

בניהו בן יהוידע זה סנהדרין. שהיה אב בית דין:

וכן הוא אומר ובניהו בן יהוידע על הכרתי ועל הפלתי. ראשון וקודם להם שבתחילה נוטלים רשות ואח"כ שואלים אם יצליחו:

ואביתר אלו אורים ותומים. שכל ימי דוד היה נשאל באביתר עד מלחמת אבשלום ששאל אביתר ולא עלתה לו ושאל צדוק ועלתה לו כדאמרי' בסדר עולם ונסתלק אז מן הכהונה:

שכורתים את דבריהם. שאומרים דברים קצובים וגמורים שלא יפחתו ולא יוסיפו:

שר צבא למלך יואב. להוליך אנשי המלחמה:

מאי קרא. דכנור היה תלוי למעלה ממטתו ומעוררו:

עורה כבודי. אל תתכבדי בשינה כשאר מלכים:

אעירה שחר. שאר מלכים השחר מעוררן ואני מעורר את השחר:

שמא יטעו אצטגניני פרעה. אם אני יודע לכוין השעה הם אינם יודעים לכוין השעה וקודם שיגיע חצות יהו סבורים שהגיע ועדיין לא באה המכה ויאמרו משה בדאי הוא הלכך טוב לאחוז לשון איני יודע:

דאמר מר. במסכת דרך ארץ:

ותאחז. תהא נאחז ונכשל בדבריך:

תליסר נגהי ארבסר. ליל שעבר שלשה עשר[1] ולמחרת יגיע ארבעה עשר:

ידי מלוכלכות בדם. שהנשים מראות לו דם נדה אם טמא אם טהור שיש מראות דם טהור באשה:

ובשפיר.[2] הוא עור הולד שהעצמות והגידים והבשר נצורים בתוכו[3]. ויש שפיר שהאשה יושבת עליו ימי טומאה וימי טהרה ואי זה זה המרוקם ובמס' נדה (דף כד ב) מפרש לה ויש שפיר מלא מים ודם שאינו חשוב ולד לישב עליו טומאת יולדת וימי טהרתה:

ובשליא. דתנן (שם כו) אין שליא בלא ולד והוא כמין לבוש שהולד שוכב בתוכה וקורין ושטי"דור[4] בלע"ז ותניא (שם) אין שליא פחותה מטפח ותחלתה כחוט של ערב וסופה כתורמוס והיו מביאין אותה לפניו לראות אם יש בה כשיעור ואם עשויה כדת שליא שנחזיקנה שהיה ולד בתוכה ונמוח ותשב עליו ימי טומאה וטהרה אם לאו[5]:

זכיתי וחייבתי. שייך בדיני ממונות ודיני נפשו':

טמאתי וטהרתי. בהלכות טומאה וטהרה[6]:

מפיבושת. [מפי בושת] בדברי הלכה היוצאין מפיו היה בושת לדוד שפעמים שהיה טועה והוא אומר לו טעית:

לפיכך. בזכות שהיה דוד מקטין עצמו זכה ויצא ממנו כלאב:

אלא דניאל שמו. במקום אחד אומר (שמואל ב ג) ומשנהו כלאב לאביגיל אשת נבל וגו' ובמקום אחר אומר והשני דניאל לאביגיל בדברי הימים (א ג):

שהיה מכלים פני מפיבושת. כל אב מכלים[7] את הרב שהיה אב בהוראות[8]:

לולא האמנתי לראות בטוב ה'.[9] כבר טרדוני מיראתך כמו שנאמר כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבוד וגו' (שמואל א כו):

נקוד על לולא. לדרוש את הנקודה שהיא ממעטת את משמעות הכתוב לומר שלא דבר ברור היה לו לראות בטוב ה'. לולא לשון אם לא כמו לולי אלהי אבי וגו' היה לי (בראשית לא):

שמא יגרום החטא. תירוצא הוא לעולם מוחזק בידו שהוא חסיד וזה שספק בידו אם יראה בטוב ה' לפי שהיה ירא שמא יחטא ויגרום החטא מלראות בטוב:

ויירא יעקב. שמא אחר הבטחה חטאתי וכדתניא שהחטא גורם שאין ההבטחה מתקיימת:

ביאה ראשונה. שבאו[10] בימי יהושע:

ביאה שנייה. כשעלו מגלות בבל בימי עזרא:

ראויים היו[11] ליעשות להם נס. לבוא ביד רמה:

אלא שגרם החטא. ולא הלכו אלא ברשות כורש וכל ימי מלכי פרס נשתעבדו להם לכורש ולאחשורוש ולדריוש האחרון:

חכמים כמאן סבירא להו. במשמעות בשכבך האמור בתורה:

אי כר' אליעזר סבירא להו. דאית ליה בשכבך כל זמן שבני אדם עוסקין לילך ולשכב זה מקדים וזה מאחר:

לימרו[12] כר' אליעזר. דאמר סוף האשמורה הראשונה דודאי כל שדעתו לישן כבר שכב וישן:




שולי הגליון


 1. שעבר של שלשה עשר ולמחרת יגיה ארבעה עשר (הגהות הב"ח).
 2. ובשפיר שפיר (תשלום פירוש רש"י).
 3. והבשר נוצרים בו (תשלום פירוש רש"י).
 4. (בעקליידונג) לבוש. המתרגם
 5. אם באו בעליהן של נשים היו מביאין אותו לדוד והנשים בעצמן לא היו באות (תשלום פירוש רש"י).
 6. הרש"ש הוסיף שאף הלכות איסור והיתר נכללו בלשון זו, כמו: דג טמא שבלע דג טהור (בכורות פ"א מ"ב) וכהנה רבות בחז"ל ובמקרא.
 7. מכלים את פני הרב (הגהות הב"ח).
 8. בהגהות יעב"ץ פירש באופן אחר, ש"כלאב" נוטריקון מכלים איש בושת.
 9. בטוב ה'. בארץ ישראל כבר טרדוני (הגהות הב"ח).
 10. שבאו לארץ בימי יהושע (הגהות הב"ח).
 11. ראויים היו ישראל ליעשות (הגהות הב"ח).
 12. לימא כר' אליעזר. דאמר עד סוף (הגהות הב"ח).



< עמוד קודם · עמוד הבא >

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.