מראי מקומות/ברכות/ד/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מראי מקומות TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ד TriangleArrow-Left.png א

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זה (לעת עתה זמין למנויים בלבד - למעט דף ב.)לדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת

חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מהרש"ל
פני יהושע
גליון מהרש"א
רש"ש
אבן שלמה (שיק)
לקוטי שלמה
שפת אמת


מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה
מבחן אמריקאי


לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני[edit]

המהר"ץ חיות מבאר שהוקשה לגמרא כיצד יתכן שדוד מתפאר במעלת החסידות שיש בו. ולכך פירשו האמוראים שכוונת דוד למעלות שיש בו על פני שאר המלכים, שחשש דוד שמאחר שרואה הוא את מעלתו על פני שאר המלכים שמא יגבה ליבו ויחשוב שהוא חסיד ויפול במכמורת החטא, ולכן ביקש מה' שמרה נפשי.

מפיבושת רבי יפה דנתי וכו'[edit]

בפרשת דרכים (דרך האתרים - דרוש טו) הקשה איך אמר דוד "מפיבושת רבי", הרי קי"ל דאסור לקרוא לרבו בשמו ומה"ט אחז"ל (סנהדרין ק.) דנענש גיחזי שקרא לרבו בשמו ע"ש ונפסק בשו"ע יו"ד (סימן רמב סט"ו) ע"ש. ותירץ דשאני הכא שאמר "מפיבושת רבי" ע"כ. וראה בצל"ח שכתב די"ל דמפיבושת לא הי' רבו מובהק של דוד והי' לדוד דין של תלמיד חבר.

יפה טהרתי יפה טמאתי[edit]

רש"י פירש: טמאתי וטהרתי, בהלכות טומאה וטהרה. והוסיף הרש"ש שאף הלכות איסור והיתר נכללו בלשון זו, כמו: דג טמא שבלע דג טהור (בכורות פ"א מ"ב) וכהנה רבות בחז"ל ובמקרא.

ולמה נקרא שמו כלאב שהיה מכלים פני מפיבשת בהלכה[edit]

רש"י פירש: כל אב מכלים את הרב שהיה אב בהוראות. ובהגהות יעב"ץ פירש ש"כלאב" נוטריקון מכלים איש בושת. ועי"ש שכתב שאולי היה מוכתר בנימוסין.

ועליו אמר שלמה בחכמתו[edit]

במהר"ץ חיות תמה על לשון זו, שדווקא על קהלת שייך לשון זו משא"כ משלי שנאמר ברוח הקודש מה שייך הלשון "אמר שלמה בחכמתו", וכמו שלא מצינו בשום מקום "אמר ישעיהו בחכמתו".

שמא יגרום החטא[edit]

עיין מהרש"א (ח"א) שהקשה מנין שהיה ירא מהחטא, שמא חשש שמא הנסים ניכו מזכויותיו, וכמבואר בשבת (לב.) שאם נעשה לו נס מנכין מזכויותיו וילפינן לה מקרא דיעקב "קטנתי מכל החסדים".
שולי הגליון< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף