חדות יעקב/ברכות/ג/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

חדות יעקב TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ג TriangleArrow-Left.png א


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זה (לעת עתה זמין למנויים בלבד - למעט דף ב.)לדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת

חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מהרש"ל
לבוש עם מפרשי הים
פני יהושע
חדות יעקב
הג"מ יחזקאל לנדא
קרן אורה
מהר"צ חיות
רש"ש
שפת אמת
שיח השדה


מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה
מבחן אמריקאידף ג' ע"א

תוס' ד"ה ועונין יהא שמיה הגדול מבורך. מכאן יש לסתור מה שפירש במחזור ויטרי יהא שמיה רבא שזו תפלה וכו'. ופירושו יהא שמי"ה שם י"ה רבא. כלומר שאנו מתפללים שיהא שמו הגדול ושלם, ומבורך לעולם הוי תפלה אחרת כלומר ומבורך לעולם הבא וכו'. הקשה הרב כפות תמרים (דף ל"ד ע"ד) אמאי לא סתרו התוספות ז"ל דברי המחזור ויטרי, מהאי דאמרינן בפרק לולב הגזול (דף ל"ט ע"א) אמר רבא לא לימא איניש יהא שמיה רבא והדר מברך וכו'. ולפי פירוש המחזור ויטרי מאי איכפת לן שמפסיק בנתיים. דהא לא הוי מזכיר שם שמים לבטלה יע"ש שהניחה בצ"ע.

וראיתי מי שתירץ עם מה שהקשו התוספות שם (לח: ד"ה אמר) מההיא דפרק מצות חליצה (יבמות קו:), אמר אביי מאן דמקרי גט חליצה לא לקרי לדידה לא לחודיה חפצת לחודיה וכו'. רבא אמר אסוקי מלתא היא וכו'. דהא הכא פליג ארב ספרא דקאמר הכי. ותירצו דשמא בסוף ימיו קבלה מרב ספרא ע"כ. נמצא לפ"ז דהשתא קיל"ן כרב ספרא, ואף רבא מודה ובהכי מתרצה קושיין ע"כ.

והא ודאי בורכא היא, דמאי דקיל"ן כרב ספרא, ואנו אומרים דאפשר דאף רבעא חזר בו היינו משום דאמרינן אסוקי מלתא היא אבל אנה"נ אם היינו אומרים כדס"ד לרבא מעיקרא דהוי הפסק, נראה מן הש"ס דאף ר' ספרא היה מודה שהיה אסור. וכפי פירוש המחזור ויטרי שפיר הוה מצינן למימר הכי ולא הוי מזכיר שם שמים לבטלה כיון דמלת רבא לדידי הוי לשון תפלה, וכ"כ הרב כפות תמרים הנ"ל בתוך דבריו ופשוט הוא.

ועל כן אשר אני אחזה לי לומר דהמחזור ויטרי יתרץ דאף על גב דלא הוי מזכיר שם שמים לבטלה כיון דמלת רבא הוא תפלה, מכל מקום לא אריך להפסיק בין מלת רבא למברך, דאם אנו מפסיקים נשארה תיבת מברך תלויה ועומדת ולא ידעינן היכא קאי. ומה שאסר רבא גופיה התם למימר ברוך הבא והדר ה' הוא מטעם דבשם ה' מזכיר שם שמים לבטלה.

אמנם מה שאסר לומר יהא שמיה רבא והדר מברך לאו מטעם דמזכיר שם שמים לבטלה הוא, אלא משום דמלת מברך אין לה קשר לשום מקום אם מפסיק בין שמיה לרבא והא כדאיתיה והא כדאיתיה ודו"ק. וסהדי במרומים כי אחר זמן שכתבתי זה נדפס מחדש ס' הבהיר ברכי יוסף להרב מופת הדור והדרו ה' יאריך ימיו וראיתי שכיוונתי במקצת דבריו חדאי נפשאי חדאי נפשאי:שולי הגליון


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף