חדות יעקב/ברכות/ב/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

חדות יעקב TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ב TriangleArrow-Left.png ב


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זה (לעת עתה זמין למנויים בלבד - למעט דף ב.)לדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת

חי' הלכות מהרש"א
לבוש עם מפרשי הים
הגהות הב"ח
אבן עוזר
פני יהושע
חדות יעקב
הג"מ יחזקאל לנדא
הגהות הגר"א
הג"מ בצלאל רנשבורג
גליון הש"ס
גליון מהרש"א
רש"ש
אברהם את עיניו
שפת אמת


מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה
מבחן אמריקאידף ב' ע"ב

תוס' ד"ה משעה שהעני נכנס לאכול פתו במלח. תימה עני גופיה מתי יתפלל. דהא אמרת זמן אכילתו היינו זמן קריאת שמע וכו'. ויש לומר וכו'. קשיא לי אמאי לא תירצו הכא, כמו שתירצו הם עצמם בשבת (דף ג' ע"א ד"ה בבא דרישא וכו'), שכתבו לאוקומי מתניתין דבעל הבית חייב והעני פטור וי"ל דמיירי בנכרי והחפץ של נכרי וכו' יע"ש. והכא נמי נימא דמיירי בעכו"ם, וה"ק בזמן שהעני עכו"ם נכנס לאכול פתו. ובהכי לא הוה קשיא לן ולא מידי.

ולא מצאתי לשום אחד מהמפרשים שנתעורר בזה, לבד ראה זה מצאתי להתוספת ישנים דמכילתין כתיבת יד שהרגישו כן, וכתבו וכי בעני עכו"ם איכא שיעורא למלתיה עכ"ל[1].

ולעד"ן דממקומו הוא מוכרח, ולא מצינן לאוקומי בעני עכו"ם. ממאי דנקט לישנא דמשעה שהעני נכנס לאכול פתו במלח. דאם איתא דבעני עכו"ם קא מיירי, הוה סגי למימר משעה שהעני נכנס לאכול פתו דווקא. אלא ודאי מדנקט במלח מיירי בישראל. ואורחא דמילתא נקט כלפי מאי דאמרינן לקמן (דף מ' ע"א) אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיביאו מלח או לפתן לפני כל אחד ואחד. ופסקוה הפוסקים ז"ל להלכה, ולכך לא ניחא להו הכא לתרץ כמ"ש בשבת וק"ל:שולי הגליון


  1. כ"ה בתוספות הרא"ש כאן ואולי לדבריהם כוונתו, וכן הוא ברשב"א ובריטב"א כאן.
< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף