אבן שלמה (שיק)/ברכות/ב/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אבן שלמה (שיק) TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ב TriangleArrow-Left.png א

עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
Finger-pointing-icon-right-to-left.pngחיפוש בדף עם כל מפרשיו
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
ספר הערוך על הש"ס
תוספות
רשב"א
תוספות הרא"ש
ריטב"א
שיטה מקובצת
Finger-pointing-icon-right-to-left.pngכל הראשונים לדף זה
לבוש עם מפרשי הים
חי' הלכות מהרש"א
הגהות הב"ח
אבן עוזר
פני יהושע
צל"ח
בית מאיר
פתח עינים
גליון הש"ס
קרן אורה
גליון מהרש"א
רש"ש
אבן שלמה (שיק)
בית נתן
אברהם את עיניו
אומר מיהודא
שפת אמת
ערך ש"י
בן יהוידע
שיח השדה
Finger-pointing-icon-right-to-left.pngכל האחרונים לדף זה

מראי מקומות
עבודה ברורה (בהיברובוקס)
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה
מבחן אמריקאי


נתחיל בס"ד מסכתא ברכות.

במשנה מאימתי קורין רש"י ד"ה כדי להרחיק את האדם מן העבירה ואסרום באכילה קודם וכו' ויתחייב כרת. יש לדייק בזה דהא פשטיה דמתניתין משמע דההרחקה הוא שלא יבא לידי נותר והוי דומיא דקריאת שמע. אף שיש ליישב דלרבותא כתב כן דיכול לבוא לידי כרת מכל מקום קשה דלא הוי דומיא דקריאת שמע ממש, ויש לעיין בזה. שוב שמעתי שהגאון בעל שאגת אריה דבר בזה:

שם תוספות ד"ה מאימתי וכו' בסוף הדיבור והא דקאמר בירושלמי כו' אומר ר"ת כו'. דבריהם צריכין ביאור. דלפירוש ר"ת ור"י היו קורין קריאת שמע בעונתה ומאי מקשה הירושלמי אם כן למה קורין אותה בבית הכנסת ולכאורה היה נראה לפרש דהירושלמי מקשה מתפילת המנחה שהיו רגילין לקרות קודם י"ח. אך באמת המעיין בירושלמי וגם הרשב"א ז"ל הביא לשון הירושלמי וז"ל הקורא קודם לכן לא יצא. אם כן למה קורין אותה בבית הכנסת כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. אם כן לא מצינו למימר דהירושלמי קאי אתפילת המנחה. שוב מצאתי במעדני יו"ט שהרגיש בזה. ופירש דהירושלמי סבר כריב"ל דתפילות באמצע תיקנום ועפר אני תחת כפות רגליו אבל לדעתי זהו דוחק [עיין בספר פני יהושע שדבר בזה]:שולי הגליון


עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף