רש"י/ברכות/ה/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת
מאירי
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מהרש"ל
פני יהושע
חדות יעקב
פתח עינים
גליון מהרש"א
רש"ש
אבן שלמה (שיק)
בית נתן
שפת אמת
בן יהוידע
בניהו
שיח השדה

מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה


רש"י TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ה TriangleArrow-Left.png ב

ובנים. קא סלקא דעתיה הקובר את בניו:

ארבע מראות. שאת ותולדתה בהרת ותולדתה. בהרת עזה כשלג שניה לה כסיד ההיכל. שאת כצמר לבן שניה לה כקרום ביצה:

הא לן והא להו. בא"י שערי חומה מקודשות בה ומצורע טעון שילוח חוצה להן אינן יסורין של אהבה[1]. בבל שאין טעונין שילוח והן מזבח כפרה הוו יסורין של אהבה:

בצנעא. תחת בגדיו:

דין גרמא דעשיראה ביר. זה עצם של בן עשירי שמת לו:

ביר. כמו בר וצר עצם [2]פחות מכשעורה ממנו[3] בסודרו[4] לעגמת נפש. וגברא רבא כר"י לא באו לו יסורין שאינן של אהבה:

דהוו להו בנים ומתו. הוו להו יסורין של אהבה שהאבלות מכפרת על עונותיו:

גלייה. ר' יוחנן לדרעיה:

ונפל נהורא. שהיה בשרו מבהיק שיפה היה מאד כדאמרינן בב"מ בהשוכר את הפועלים (דף פד.):

אי משום תורה. שלא למדת הרבה כרצונך:

אחד המרבה ואחד הממעיט. לענין קרבנות שנויה בשלהי מנחות (דף קי.) נאמר בעולת בהמה ריח ניחוח ובמנחה ריח ניחוח ללמדך שאחד המרבה וכו':

אי משום מזוני. שאינך עשיר:

על דא ודאי קא בכית. על זה ודאי יש לך לבכות:

דני. חביות:

תקיפו. החמיצו:

ליעיין מר במיליה. יפשפש במעשיו:

אי איכא דשמיע עלי מילתא לימא. אם יש בכם ששמע עלי דבר שאני צריך לחזור בי יודיעני:

שבישא. חלקו בזמורות הגפן שחותכין מהן בשעת הזמיר ותנן (בב"מ דף קג.) כשם שחולקין ביין כך חולקין בזמורות ובקנים. שריגים מתרגמינן שבשין (בראשית מ):

מי שביק לי מידי מיניה. וכי אינו חשוד בעיניכם שהוא גונב לי הרבה יותר מחלקו:

בתר גנבא גנוב כו'. הגונב מן הגנב אף הוא טועם טעם גנבה:

סמוך למטתי. כל ימי נזהרתי שלא לעשות מלאכה ושלא לעסוק בתורה כשעמדתי ממטתי עד שאקרא ק"ש ואתפלל:

צפון לדרום. ראשה ומרגלותיה זה לצפון וזה לדרום. ונראה בעיני שהשכינה במזרח או במערב לפיכך נכון להסב דרך תשמיש לרוחות[5] אחרות:

וצפונך. לשון צפון וסיפיה דקרא ישבעו בנים:

תמלא בטנם. תמלא ימי הריונם:

טורף נפשו באפו. לך אומר[6] אשר גרמת לך לטרוף את נפשך בפניך ומה היא הנפש זו תפלה כמו שנאמר ואשפוך את נפשי לפני ה' (ש"א א):

הלמענך תעזב ארץ. וכי סבור היית שבשבילך שיצאת[7] תסתלק השכינה ויעזוב את חבירך המתפלל לפניו:שולי הגליון


  1. אהבה. בבבל שאינן טעונין שילוח הוו מזבח כפרה ויסורין של אהבה (הגהות הב"ח).
  2. בערוך ערך גרס פי' אותו עצם שן הוה דאינו מטמא וכ"כ הרשב"ם בב"ב קטז. וי"מ ביר סעודת הבראה לאבל. מסורת הש"ס.
  3. מכשעורה ממנו שאינו מטמא במגע והיה נושאו קשור בסודרו (הגהות הב"ח).
  4. פחות מכשעורה שלא יהא טמא וצר אותו בסודר (תשלום פירוש רש"י).
  5. נכון לשכב דרך רוחות אחרות (ול"ג להסב דרך תשמיש). לא גריס רבנו ולהסב דרך תשמיש לרוחות אחרות. ונפקא מינה דלפי גירסא זו אפילו בלא תשמיש נמי אסור, אבל רבנו חננאל (מובא בספר הנר וכן בתוד"ה כל) כתב דוקא במשמש. וכ"כ רבנו יהונתן ד"ה צפון, ומבואר שם הטעם עיי"ש (תשלום פירוש רש"י).
  6. בנמו"י ובר"י מלוניל הגירסא לך אני אומר וכצ"ל (חומת אש).
  7. שיצאת מב"ה והנחת חבירך תסתלק (הגהות הב"ח).
< עמוד קודם · עמוד הבא >

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.