בית נתן/ברכות/ה/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

בית נתן TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ה TriangleArrow-Left.png ב


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת
מאירי
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מהרש"ל
פני יהושע
חדות יעקב
פתח עינים
גליון מהרש"א
רש"ש
אבן שלמה (שיק)
בית נתן
שפת אמת
בן יהוידע
בניהו
שיח השדה

מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה


ליה כלל ר' חייא בר אבא וכו' (ותיבת והא דהוו ליה ומתו ל"ג בכ"י):

ר"י לנפשיה דהא ר' חייא חלש (וכ"כ בספר חכמת מנוח) עאל לגבי ר"י א"ל חביבין עליך יסורין א"ל לא הן ולא שכרן יהיב ליה ידיה ואוקמיה וליקום מנפשיה אין חבוש וכו' ר' אלעזר חלש וכו':

אי משום תורה שנינו אחד המרבה (ול"ג תיבת דלא אפשת וכ"נ מרש"י ד"ה אי משום תורה):

משום מזוני אין אדם זוכה (ועי' תו' ד"ה ה"ג לא כל אדם ודברי תוס' אין מוכרחים למחוק גי' זו דאף אי גרסי' אין אדם הכוונה על הרוב וכה"ג אמרינן אין אדם משים עצמו רשע הכוונה ג"כ על הרוב דכבר יש פעמים שמשים עצמו רשע למיפטר נפשי' מממונא הגהות מרדכי דפר' הגוזל עצים כנה"ג א"ח בכללים נפרדים דף קס"ג ע"ג אות כ'):

ביר א"ל שופרך חזינא ובכינא דהאי שופרא בלי בארעא א"ל על דא ודאי בכית (וכל השאר מתיבת ובכא עד ואוקמי' ל"ג):

רב הונא היו ליה ד' מאות דני חמרא איתקיף והוו ליה חלא על לגביה רב יהודה אחוה דרב סלא חסידא ואמרי לה וכו':

הקב"ה דעביד בלא דינא:

שביק לי מידי בגויה:

ואיתימא ריב"ל ואמרי לה במתניתא תנא אבא בנימין אומר מנין למתפלל וכו':

דא"ר חמא בר חיננא ואמרי לה א"ר יצחק וכו' רנב"י אמר אין אשתו מפלת (ולא גרסי' תיבת אף):שולי הגליון


מעבר לתחילת הדף