בית נתן/ברכות/ו/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

בית נתן TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ו TriangleArrow-Left.png א

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רש"י
תוספות
רשב"א
תוספות הרא"ש
ריטב"א
שיטה מקובצת
מהרש"ל
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
פני יהושע
צל"ח
פתח עינים
גליון מהרש"א
רש"ש
בית נתן
שפת אמת
בן יהוידע
בניהו

מראי מקומות
עבודה ברורה (בהיברובוקס)
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה
מבחן אמריקאי


מפני המזיקין אמר רב יוסף וכו' לאוגיא רב הונא אמר וכו':

כל חד וחד מינן עשרה אלפי מימיניה ואלפא משמאליה שנא' יפול מצדך אלף ורבבה מימינך והאי[1] דוחקא דכלה וכו' והני ברכי וכו' והני מני וכו':

וליקליה ולשחקיה ולימליה בעיניה וחזי להו וחתים בנפשיה כי היכי דלא ליתזיק רב ביבי בר אביי חזא ואסתכן ובעי רבנן וכו':

לשמוע אל הרנה ואל התפלה אשר עבדך מתפל' לפניך בבית הזה במקום רנה שם תהא תפלה (וערש"י בבהכ"נ שם אומרים הציבור שירות ותשבחות בנעימות קול ערב ע"כ ועיין בס' שלמי שמחה פי' על הרא"ש שכתב וז"ל ולי נראה על שם הפסוק לכו נרננה וכו' ומסיים אל מנוחתי דהיינו בהמ"ק וגם במזמור לתודה וכו' לפניו ברננה וכו' בואו שעריו וכו' כמ"ש מהרש"א בחידושי אגדות שבה"כ נקראו שערים ע"ש עכ"ל ולפי גי' הכ"י שמביא כל הפסוק מוכח שפיר מגופא דקרא אשר עבדך מתפלל לפניך בבית הזה וא"צ להביא עצות מרחוק (ועיין ראב"ן סי' קכ"ו ומקום רינה הוא בבהכ"נ שנאמר רננו צדיקים בה' וכו' ע"ש)[2]):

שמו אמר רב אסי חשב וכו':

עוז לעמו יתן וכתיב וראו כל עמי הארץ (ול"ג מנין שהתפלין עוז הם לישראל וכן נראה מרש"י ד"ה עוז לעמו ומניין שהתפילין עוז וכו'):

רנב"י לחיי בר אבין תפילין דמרי וכו':

אמר ליה מסתברא כי מי גוי גדול בחד ביתא ומי גוי גדול בחד ביתא אשריך ישראל בחד ביתא או הנסה אלהי' בחד ביתא ולתתך עליון בחד ביתא אי הכי נפישי וכו':
שולי הגליון


  1. משמע דכולא מימרא דרב הונא הוא וגם בילקוט לא נזכר בזה אמורא (דק"ס).
  2. אולם ליתא בשאר כתה"י מלבד כת"י גניזה א'.
מעבר לתחילת הדף