נחל קדומים/בראשית/מט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רד"ק
ריב"א
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

נחל קדומים TriangleArrow-Left.png בראשית TriangleArrow-Left.png מט

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


יט[edit]

גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. אפשר במ"ש הרב מהר"ם אלשיך ז"ל דאנשי חיל ר"ל שקיימו מצות הרבה ובכל מצוה נברא מלאך אחד ויש להם חיל ממלאכים הרבה הנבראים מהמצות שקיים וכה אמר יעקב אבינו עליו השלום דגם גד בלכתו עם ישראל ומקיים מצות ללות לישראל מזה נבראים המלאכים והם בני החיל של גד וז"ש גד גדוד יגודנו גד יש להם חיל מהתורה ומהמצות ובכלל ופרט ממצוה זו שעושים חסד לישב דעת ישראל ולקיים מצות משה רבינו עליו השלום נבראים מלאכים וזה הגדוד יגודנו והם עמו. והוא יגוד עקב שיחתוך העבירות שאדם דש בעקביו והוא כח היצר הרע ודוק היטב:

הנותן אמרי שפר. כתב בנימוקי גאוני אשכנז הקדמונים ז"ל שפר גימטריא עשיר דהעשיר נראין דבריו אמרי שפר עכ"ד. ואפשר לומר דרמז דאע"ג דמדת העשיר יענה עזות. מי שהוא ירא ה' נותן אמרי שפר ומקבל בסבר פנים יפות. ורמז עשיר גימטריא שפר להזהיר לעשיר שלא יהיה עושר שמור לבעליו לרעתו ר"ת שלל כי אז הוא רפ"ש וטיט וגיהנם שר"פ ומזיקין בני רש"פ שולטים בו. רק יהיה שפר נאה להטיב ולעשות צדקה וחסד. ורמז כי כשיתן צדקה יפייס לעני בדברים טובים וזה רמז הנותן כשנותן צדקה אמרי שפר שיהיו אמריו לעני נאים ויפים כי המפייסו הוא מתברך בי"א ברכות כמשז"ל:

כב[edit]

בן פרת. גימטריא אפרים ומנשה. יוסף עלי עין. גימטריא יהושע עם האותיות עלי שור רמז שכבש יהושע כל העיירות. וימררהו ורבו. על אנשי יריחו שילחמו בו. ורבו כמו רובה קשת אותם שיושבים על החומה לירות עליו ותשב באיתן קשתו ישב כנגדן בחוזק קשתו. רבינו מהר"א מגרמיזא ז"ל בכ"י ועוד האריך לסיים כל הפסוק. ואפשר לפי דרכו לומר במ"ש הרב מהר"י פייאמיטה ז"ל הבאתיו בצאורי שלל בהפטרת שלח דאנשי כנען הושיבו מזיקים בפתח יריחו ובחומה להבריח ישראל וכו' ע"ש. ולפי רמז הנז' אפשר לרמוז וימררוהו ורבו שהכריחו מזיקים להלחם ביהושע וישטמוהו בעלי חיצים בעלי פלוגתא מזיקין כמ"ש בזהר הקדוש שר"י נכנס בבית א' ואמר המזיק הא חד מבני פלוגתא דידך ועל דרך זה יש בזהר חדש. ותשב באיתן קשתו שעפ"י ה' הקיפו יריחו בכונות גדולות להבריח משם כל המזיקין. ועל דרך זה אפשר שרמז מעשה נורא שאירע ליהושע הביאו בס' יוחסין דמכשפה א' סגרה ליהושע וליני' הגבור בתוך חומות ברזל ופנחס על ידי חצוצרות התרועה הפילם ועשו בהם נקמה ע"ש באורך דליכא מילתא דלא רמיזא באורייתא. ושמעתי מעט"ר אבא מארי ז"ל משם הרב המובהק כמהר"ר בנימין מעלי הכהן ז"ל במ"ש רז"ל דלאה עמדה ונשאת ליעקב אבינו עליו השלום משום שהיתה הולכת בפרשת דרכים ושאלה אשה על מעשיו של עשו וכו' ובוכה וז"ש בן פורת יוסף כי הוא בן רחל עקרת הבית. וכי תימא מדוע אמרתי בן פורת יוסף והרי יש בן פורת אחר והוא ראובן שקדם בזמן לז"א עלי עין כלומר אותו בן פורת היה עלי עין במר בוכה מאחת מבנות אשר צעדה עלי שור והנה היא לאה שהיתה בוכה עלי דרך ומשו"ה זכתה. אבל העיקר הוא בן פורת יוסף עכ"ד. ואני הדל למדתי מדבריו לפרש בסגנון אחר והוא דיש ס"ד דח"ו יעקב אבינו ע"ה פגע באיסור שתי אחיות ובן נח בביאה תליא ורחל נשאת באיסור לז"א בן פורת יוסף ולזה יקרא בן פורת כי הוא עיקר. ואל תשיבני דח"ו יוסף בא מאיסור שתי אחיות והאיכא בן פורת שהוא ראובן ומר ניהו בן פורת ולא יוסף לז"א מאת ה' היתה זאת כי הנה עלי עין אשר א' מבנות צעדה ובכח בכיתה זכתה ומי הוא אשר עין רואה ואזן שומעת הלא הוא הקב"ה ונמצא דהותרו שתיהן על פי הדבור. א"נ בסגנון זה עלי עין לאה. הותרו ליעקב בנות שתי הבנות רחל ולאה בעבור כי לאה צעדה עלי שור ואין סברא שהקב"ה ירחם על לאה לאפקועי זכות רחל שלא חטאה ואדרבה הפליאה צדקתה ומסרה הסימנין. ובודאי הותרו שתיהן על פי הדיבור א"נ הותרו מטעם גר שנתגייר כקטן שנולד דמי ואינן אחיות אלא בנות דעלמא ומשום הכי אמר בנות ורמז עלי עין על דרך שאמרו רז"ל ותשב בפתח עינים בפתח אברהם אע"ה שכל העינים מצפות לראותו וגם רז"ל כינו לאברהם אע"ה עינו של עולם. וז"ש בן פורת יוסף והוא עיקר וזרעא מעליא גפן פוריה. ולא תחוש אם יש בן פורת אחר ותסבור שפגע באסור שתי אחיות ח"ו דע עלי עין הוא אברהם אע"ה שנימול ומאז יש להם דין ישראל גמור. וא"כ אינן אחיות אלא בנות דעלמא דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי וזכתה א' משום דצעדה עלי שור והיא לאה. א"נ אפשר במ"ש רבינו בעל הערוך ז"ל דזרע יוסף אם היו נותנין לו עין הרע לא די שלא היה מזיק אלא היה מועיל להם ע"ש. וז"ש בן פורת יוסף מעצמו. ואחר שכבר הוא בן פורת. היה לו יתרון תוספת טובה להיות עוד בן פורת טפי מעלי וזה עלי עין מסיבת עין שנתנו לו עין הרע והיה מועיל לגדל ולחזק ולהוסיף כאלו נתוסף בן פורת כפול מסיבת בנות מצרים שכ"א צעדה עלי שור כשעבר במצרים ושמר עיניו לזה זכה שהעין רע מטיב לו וכמשז"ל עין שלא נהנית ממה שאינה שלו לא תשלוט עה"ר. עוד רמז כי אותיות שאחר עי"ן הם כסף ורמז שעל ידי הצדקה ניצול מעין הרע ואפילו ממיתה כ"ש מעין הרע וזה רמז בן פורת עלי עין שאותיות קודם עין הם סטן ששולט עין הרע והתקון כסף אותיות אחר עין ובזה ניצול. אבל אחר אותיות כסף הם עצל דהמאחר כסף הוא עצל כי אין לנו כי אם הכסף במקום קרבן ומכפר ומציל:

לג[edit]

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.