משאת המלך/בראשית/מט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

משאת המלך TriangleArrow-Left.png בראשית TriangleArrow-Left.png מט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רד"ק
ריב"א
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

משאת המלך על התורה - בראשית מט

א[edit]

ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים (מט א)

בפרק מקום שנהגו (נ"ו.) איתא באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אמרי רבנן היכי נעביד, נאמרוהו לא אמרו משה רבינו, לא נאמרוהו אמרו יעקב, התקינו שיהו אומרים אותו בחשאי כו', אמר ר"א התקינו שיהו אומרים אותו בקול רם מפני תערומת המינין, ובנהרדעא דליכא מינין עד השתא אמרי לה בחשאי.

ולפי"ז נראה להסביר מה שאומרים ביוהכ"פ בשכמל"ו בקול רם, שאף כאן ישנו חשש מתערומת המינין, שהרי מתירין אנו ביוה"כ להתפלל עם העברינין, והכל באים לביהכנ"ס אף המינין, ולכן ה"ז בכלל מה דתיקנו לאמרו בקול רם.

ח[edit]

יהודה אתה יודוך אחיך (מט ח)

במד"ר (צ"ח ו') אמר רשב"י יהיו כל אחיך נקראים על שמך, אין אדם אומר ראובני אנא שמעוני אנא, אלא יהודי אנא. ויל"ע במגילה (י"ג.) על הכתוב איש יהודי, רי"א לעולם מבנימין קא אתי, ואמאי קרי ליה יהודי ע"ש שכפר באלילים, שכל הכופר באלילים נקרא יהודי דכתיב גוברין יהדאין וגו', הא קמן דבקשו ונתנו טעם אחר למה נקרא יהודי ולא כדרשב"י. [ועיין בפירוש עץ יוסף לאסתר רבה פ"ו ד'].

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

ספרי משאת המלך מונגשים לציבור לשימוש אישי לעילוי נשמתו הטהורה של המחבר הגאון רבי שמעון משה ב"ר יהושע זליג דיסקין זצ"ל.
הזכויות שמורות לבני הגהמ"ח יבלחט"א