רלב"ג/בראשית/מט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רד"ק
ריב"א
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

רלב"גTriangleArrow-Left.png בראשית TriangleArrow-Left.png מט

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

ויקרא יעקב אל בניו וגומ' עד סוף הפרשה

והנה דברי זה הספור מבוארים מאד עם מה שקודם לנו בזה מהדברים והנה התועלות המועלות המגיעים מזה הספור הם ט"ו:

התועלת הראשון הוא במדות. והוא שראוי לאדם שיועיל לבניו כפי מה שאפשר לו קודם מותו. ולזה תמצא שהשתדל יעקב בראותו כי הוא הולך למות להודיע לבניו את אשר יקרם באחרית הימים כדי שיקבלו בזה תועלת להשתד' ברע שלא יגיע ובטוב שיגיע באופן היותר שלם:

התועלת השני הוא במדות. והוא שאיננו ראוי לאדם שיעשה פעולותיו במהירות בזולת השתכלות אם ראוי שיעשו אלו הפעולות אם לא. הלא תראה מה שעשה ראובן מהפעל ההוא המגונה שהיה סבה היותו בלתי מתיישב בפעולותיו והיותו עושה אותם במהירות בזולת השתכלות כמו שביאר לו יעקב כמו שאמר פחז כמים וגומ':

התועלת הג' הוא במדות. והוא שראוי לאדם להרחיק הפעולות המגונות לפי שכבר ימנעו ממנו טובות רבות. הלא תראה כי ראובן בעבור שנשקע בזה הפועל המגונה ששכב עם פילגש אביו נמנע ממנו היתרון שהיה ראוי להיות נתן לו ונתן לאחיו וזה שכבר נתנה המלוכה ליהודה והבכורה ליוסף:

התועלת הרביעי הוא במדות. והוא שאין ראוי לאדם שיקל בהריגת האנשים בכעסו עליהם וכל שכן שאיננו ראוי שיהרגם במרמה אבל ראוי לו שיהיה מושל ברוחו. הלא תראה איך גנה יעקב לשמעון ולוי תכונתם מפני שהיה מגיע מכעסם שיהרגו בעבורו מי שיכעסו עליו עד שכאשר לא יוכלו על זה היו משתדלים בהריגתם בערמה כמו שתפרסם מעניין שכם:

התועלת החמישי במדות. והוא שאין ראוי להניח מקובצין יחד כמו אלו האנשים המתפעלים מהדברים המכעיסים זה האופן החזק מההפעלות כי הם ישחיתו עצמם וזולתם במה שיעזרו קצתם לקצת לקלות השמעם וזה לזה להרע לאנשים ולזה בחר יעקב שיהיו שמעון ולוי מפוזרים בין שבטי ישראל כי זה יותר טוב להם:

התועלת הששי בדעות. והוא שהרע שיודע לנביא שיגיע לאיש מה שאיננו מחוייב שיגיע לו כי כבר אפשר שתדבק השגחתו יתעלה בו ויצילהו מהרע ההוא ולזה אמר הנביא כאשר ראה הרע הנכון לבא לשמשון מפני חמדו הנשים שהוא מקוה ליעושת השם שיצילהו מהרע ההוא לפי מה שאפשר:

התועלת השביעי הוא במדות. והוא שראוי לאדם שלא יהיה נמשך אחר התאוות הגופייות כפי מה שאפשר כי מפני זה יגיע לשלמות האנושי ויגיע לו ההצלחות האנושייות שבהם יותר טובות מן הגופיות ולה תמצא כשבירך יעקב יוסף באלו הברכות הנפלאות באר בדבריו שכבר זכה אל אלו הברכות מפני היותו נזיר אחיו:

התועלת השמיני הוא במדות. והוא שראוי למי שיכוין אל תכלית מה שידקדק בהגעתו ביותר שלם שאפשר שיהיה בו בטוח שיגיע לו הכלית ההוא אשר כיון אליו ולזה תמצא כי מפני שהיה רצון יעקב להקבר אצל אבותיו דקדק בהודעת המקום לבניו ואמר להם שהמערה ההיא בשדה עפרון החתי ואח"כ הוסיף לתארה כשהיא בשדה המכפלה אצל ממרא שהיא בארץ כנען כדי שלא יטעו במקום ההוא ולפי שהיה אפשר שישיגם מחלוקת בעניין זאת הקבורה מזרע עפרון הודיע אותם שכבר קנה אברהם זאת המערה עם השדה לאחוזת קבר והודיע אותם שכבר החזיקו בו ונקברו שם אברהם ושרה ויצחק ורבקה ולאה והודיעם עם זה שבני חת כלם הסכימו בזה שיהיה זה השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחזת קבר שאברהם קנה מהם זה ובזה ימלטו שלא ישיגם מחלוקת בזאת הקבורה מאנשי הארץ ההיא:

התועלת התשיעי הוא במדות. והוא שראוי שיעמוד האדם במצב נכבד כשיאמר הדברים הנכבדים ולא יקל בהם שיאמר אותם שוכב על המטה ולזה תמצא שכבר היה יושב יעקב באמרו אלו הדברים ואחר כך אסף רגליו אל המטה ושכב בה:

התועלת העשירי הוא במדות. והוא שראוי לשלם שיתאונן ויבכה במות מולידיו בשעור ראוי ואעפ"י שזה הוא סוף כל אדם כי בזה מהכבוד להורים מה שראוי עם שהוא ראוי שידאג בהפקד מי שגמלהו טוב ונכון לשלם שלא יפליג בזה הפעל יותר מהראוי כמו שהיו עושים הקודמים שהיו שורטים בשרם על המת ולזה ספר שכבר בכה יוסף אביו ולא רצה להשתדל בשום ענין עד שעברו ימי בכיתו ואז דבר אל בית פרעה שישתדלו עם פרעה שיתן רשות ללכת לקבור אביו כאשר השביעהו ושכבר עשה לאביו אבל שבעת ימים ולא הפליג בזה הפועל לעשות יותר מזה השעור עם היות אביו בתכלית השלמות:

התועלת האחד עשר הוא במדות. והוא שראוי לאדם שינהג כבוד בגוף הוריו אחר המות כפי מה שאפשר. ולזה תמצא שנשק יוסף לאביו אחר מות וצוה לחנטו והעלה עמו נכבדי ארץ מצרים ורכב ופרשים לכבוד אביו ללוותו:

התועלת השנים עשר להודיע מעלת יעקב אצל אנשי מצרים עד שכבר בכו אותו במצרים שבעים יום וספדו ההולכים עם יוסף מנכבדי ארץ מצרים הספד גדול מאד בגרן האטד על יעקב עד שכבר היה נקרא מפני זה שם המקום ההוא אבל מצרים וזה ממה שהיה מעיד על אמתת זה הספור:

התועלת השלש עשר הוא במדות. והוא שראוי להשתדל בהגעת השלום לפי מה שאפשר לפי שתועלתו נפלא מאד בקבוץ המדיני ובקבוץ הבית. ולזה אין ראוי שיקפיד האדם אם ישים כלי להגעת השלום הפועל אשר בו גנות מה כמו העניין בדבר הכזב כי אין ראוי שירוחק הכזב שיגיע ממנו כמו זה התכלית הנכבד ולזה תמצא ששמו אחי יוסף כלי להגעת השלום הספור הכוזב שספרו לו מאביהם ולזאת הסבה אמרו רז"ל שמותר לשנו' מפני השלום ובמקום אחר אמרו מצוה לשנות מפני השלום:

התועלת הארבע עשר הוא במדות. והוא שראוי לאדם ירא ה' שימחול בקלות למי שגמלהו רע כאשר יבקש המחילה ממנו ושישוב עמו במדרגת האהבה אשר היה עמו אם לא גמלהו רע. הלא תראה שיוסף מחל לאחיו הרע שגמלהו תכף שבקשו המחילה ממנו ואמר להם שלא ייראו כי הוא ירא השם וזה ממה שיורה שאין מחק הירא השם שלא ימחול לגומלים אותו רע כשיבקש מחילה ממנו וישתדל אחר זה לקחת נקמה ממנו והראה להם שהוא באהבה עמהם כאלו גמלוהו טוב עד שקבל עליו לכלכל אותם וטפם ולא הסתפק בזה אבל רצה לישב דעתם ולהראות להם שהם לא פשעו בזה כי מהשם יתעלה היתה סבה למען עשה ביום הזה להחיות עם רב:

התועלת החמשה עשר הוא להודיע שהאיש הטוב יגמלהו ה' טובות גם בזה העולם. ולזה ספר שכבר ראה יוסף דור חמישי לו עם שכבר העירנו בזה אל קיום הייעוד שיעד יעקב ליוסף שבניו ידגו לרוב בקרב הארץ ושכבר יגדל אפרים יותר ממנשה ולזה השביע יוסף את בני ישראל שיעלו עצמותיו ממצרים כאשר יפקוד השם יתעלה אותם והעלה אותם לארץ כנען לסבה בעינה אשר רצה יעקב שתהיה קבורתו בארץ כנען. ולא צרה שתהיה קבורתו במערת המכפלה כי היה יותר נאות שיקברוהו בנחלת בניו כדי שישאר שם זכרו וכן עשו לו בני ישראל או רוצה לומר שהם קברו עצמותיו בשכם אשר היה לבני יוסף לנחלה כמו שנזכר בסוף ספר יהושע ולזאת הסבה שספר שם שכבר קברו אלעזר בגבעת פינחס בנו כי זה הוא מהראוי רצוני שיהיה זכר האדם אחריו במקום שיהיו בו בניו כי הם יזכרו אותו תמיד. ולזאת הסבה גם זכר יעקב ליוסף שכבר קבר רחל בדרך אפרת לפי שכבר ידע בנבואה שיהיה המקום ההוא לבניה ואולם יעקב שהיו כל השבטים בניו רצה להקבר גם כן עם האבות שהם גם כן משותפים עם כל השבטים וידמה של זאת הסבה נקברה שם לאה מצד רבוי השבטים אשר נסתעפו ממנה היתה כמו משותפת לשבטים והנה השבעת יוסף היתה לישראל שיצוו הבאים אחריהם דור אחר דור להעלות עצמותיו משם עמהם בעלותם מן הארץ ההיא ולזאת הסבה רצה שישימוהו בארון במצרים כדי שלא יקבר שם כי יקשה אחר זה להעלות עצמותיו משם אלו היה נקבר שם:

הנה זהו שיעור מה שראינו להזכירו בכאן מהתועלות הנכללות בזה הספר בהשלימו ונשלם לנו הבאור במה שכללו בזה הספר והוא מבואר שכבר ימצאו בספורי זה הספר תועלות נכפלות ואין בזה מותר אצל התורה לפי שאלו התכונות המדותיות והפנות העיוניות נלמד אותם מספורי התורה ע"ד העדות וכל מה שהיה העדות יותר נכפל תישב יותר ההאמנה בדברים אשר הווה להם עדות ועוד שאין כל תועלות הספור נכפלות ואם היה שתהיינה קצתם נכפלות ואפשר שיצאו מאלו ספורים תועלות אחרות זולת מה שזכרנו אלא שכאשר רצינו למנות מהם הם התועלות שזכרנו:

והנה היתה השלמת ביאור זה הספר בי"ז יום לירח מרחשון בשנת תשעים לאלף הששי. יתברך ויתעלה אל אשר עזרנו ברחמיו וברוב חסדיו על כל ברכה ותהלה אמן אמן סלה:

נשלם ספר בראשית והוא ספר ראשון לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון


·
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.שולי הגליון