מיני תרגומא/שמות/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
דעת זקנים
אבן עזרא
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מלבי"ם
מנחת שי
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

מיני תרגומא TriangleArrow-Left.png שמות TriangleArrow-Left.png א

פרשת שמות

סימן א' פסוק כ"ב ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היאורה תשליכהו והנה ברש"י וכן בסוטה (דף י"ב.) דאף על עמו גזר אותו היום ע"ש. ובתרגום אונקלוס וכן ביונתן איתא כל ברא דיתיליד ליהודאי בנהרא תרמוניה. שמעתי בשם גדול אחד דהך ליהודאי קאי אסיפא דמש"ה (בסבתם) בנהרא תרמוני' (אף אמם) ודוחק גדול הוא ואין מתקבל על הלב. אמנם מהנראה לומר לפי סוגית הש"ס הנ"ל דאיתא התם אמר רבי יוסי בר חנינא ג' גזירות גזר בתחלה אם בן הוא והמתן אותו ואח"כ היאורה תשליכוהו ולבסוף אף על עמו [והנה מה שבפסוק כתיב ויצו פרעה לכל עמו בתחלה. ובתריה כתיב כל הבן הילוד וגו' ובש"ס הנ"ל דרשו המאוחר למוקדם עין במהרש"א יישוב לזה] ודע מה שכתב רש"י בפירוש החומש לכל עמו אף עליהם גזר כו' שנאמר כל הבן הילוד ולא נאמר הילוד לעברים כו' ע"ש הלך רש"י בשטת שמות רב דאיתא שם דשני גזירות היו דמויצו לכל עמו ה"א דצוה לכל עמו להשליך בני העברים ליאור ולכך מסיים כל הבן הילוד בין עברים בין מצרים אולם התרגום ס"ל כש"ס דילן דכל הבן הילוד היתה גזירה שנייה להשליך בני עברים ליאור כי גזירה ראשונה והמתן ע"י המילדות [אשר לא שמעו בקולו ותחיין את הילדים] בטלה והגזרה הג' היתה לכל עמו [דהיינו אף על עמו] לכך מפרש התרגום ופקיד פרעה לכל עמיה [כדכתיב בקרא] כל ברא דיתיליד ליהודאי וגו' היא היתה גזרה שנייה כנ"ל והמעיין לא יכזב במודים דרבנן אף לדברי קטן:

· הבא >
מעבר לתחילת הדף