מיני תרגומא/שמות/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

מיני תרגומא TriangleArrow-Left.png שמות TriangleArrow-Left.png ב

שם סימן ב' פסוק ז' ברש"י מן העבריות שהחזירתו על מצריות הרבה לינק ולא ינק לפי שהיה עתיד לדבר עם השכינה עכ"ל. ולכאורה יש לדקדק לפי מה דאיתא בכתובות (דף נ"ט:) דאם הולד מכיר את אמו מחוייבת להניק לו אף אם נתגרשה ובעי בגמרא עד כמה [פי' רש"י כמה חדשים אית לן למימר שיודע להכירה מלינק מאשה אחרת] ואיפלגו בה אמוראי והמיקל מכלן אמר עד ג' חדשים. והנה מלבד מה דמסיק הש"ס דכל תינוק לפום חורפי' ואפילו בן נ' יום מכיר ומשה וודאי מקטפי' ידיע וביותר ידוע כי כבר עברו שלשה חדשים משנולד כדכתיב ותצפנהו שלשה ירחים וא"כ למה לרש"י לפרש משום כבוד השכינה. ונראה דהא עוד יש לדקדק מפסוק ו' ותפתח ותראהו את מי ראתה הילד זהו פשוטו ומדרשו שראתה עמו שכינה עכ"ל רש"י ולכאורה וכן מדייק השפתי חכמים מי הכריח את רש"י להביא הדרשה אחר שכבר כתב זהו פשוטו. אלא לכוונה רצויה כתב רש"י כן דלכאורה יקשה למה לא היתה בת פרעה בשעה שראתה כי משה ינק מן האשה שהביאה מרים אחותו יודעת כי זאת אמו בבירור היא שהרי מזולתה לא רצה לינק וכדאמרן. אע"כ דבת פרעה סברה דמש"ה לא ראתה לינק לפי שראתה עמו שכינה ויהיה עתיד לדבר עמו. ובזה יתבאר הכל על נכון:

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף