תורה תמימה/בראשית/לז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רד"ק
ריב"א
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

תורה תמימהTriangleArrow-Left.png בראשית TriangleArrow-Left.png לז

א[edit]

וישב יעקב. א"ר יוחנן, כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון צער, וישב יעקב בארץ מגורי אביו – כתיב בתרי' ויבא יוסף את דבתם רעה [א]. (סנהדרין ק"ו א').

ב[edit]

אלה תולדות וגו'. תניא, ראוי היה יוסף לצאת ממנו י"ב שבטים כדרך שיצאו מיעקב, שנאמר אלה תולדות יעקב יוסף [ב], אלא שיצא ש"ז מבין צפרני ידיו [ג], ואעפ"כ יצאו מבנימין אחיו וכולם נקראו על שמו [ד]. (סוטה ל"ו ב').

אלה תולדות וגו'. א"ר יונתן, ראויה היתה בכורה לצאת מרחל, הכתיב אלה תולדות יעקב יוסף, אלא שקדמתה לאה ברחמים [ה]. (ב"ב קכ"ג א').

אלה תולדות וגו'. והלא הי' ראוי לומר אלה תולדות יעקב ראובן, ומה ת"ל יוסף, אלא כשם שנולד יעקב מהול כך נולד יוסף מהול [ו] [אדר"נ פ"ב]

בן שבע עשרה שנה. א"ר לוי, לעולם יצפה אדם לחלום טוב עד כ"ב שנה, דכתיב יוסף בן שבע עשרה שנה, וכתיב (פ' מקץ) ויוסף בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה, הרי שלש עשרה, ושבע שנות השבע ושתי שנים משנות הרעב – הרי כ"ב [ז]. (ברכות נ"ה ב').

את דבתם רעה. מה היה אומר, ר' מאיר אומר, אמר, חשודים הם על אבר מן החי ר' יהודה אומר, אמר, מזלזלים הם בבני השפחות ונוהגים בהם כעבדים, ור' שמעון אומר, אמר, נותנים עיניהם בבנות הארץ, א"ר יהודה בן פזי, כתיב (משלי ט״ז:י״א) פלס ומאזני משפט לה', אמר הקב"ה, הוא אמר חשודים הם על אבר מן החי אני מוכיח עליהם, שנאמר וישחטו שעיר עזים [ח], הוא אבר מזלזלים הם בבני השפחות – לעבד נמכר יוסף (תהילים ק״ה:י״ז), הוא אמר נותנים עיניהם בבנות הארץ – הא דובא מתגריא בך, שנאמר ותשא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף [ט]. (ירושלמי פאה פ"א ה"א).

ג[edit]

כתונת פסים. א"ר חמא בר גוריא אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שהרי בשביל משקל שני סלעים מילת [י] לכתונת פסים שעשה יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים [י"א]. (שבת י' ב').

ט[edit]

והנה השמש והירח. א"ר ברכיה, חלום אע"פ שמקצתו מתקיים, כולו אינו מתקיים, מנ"ל – מיוסף, דכתיב והנה השמש והירח משתחוים לי, וההיא שעתא אמי' לא הוית [י"ב]. (ברכות נ"ה א').

י[edit]

להשתחות לך ארצה. ת"ר, השתחואה – זו פשוט ידים ורגלים, שנאמר וגו' להשתחות לך ארצה [י"ג]. (ברכות ל"ד ב').

יב[edit]

לרעות את צאן. נקוד על את, ללמד שלא לרעות את הצאן הלכו, אלא לאכול ולשתות ולהתפתות [י"ד] [אדר"נ פ' ל"ד]

יד[edit]

לך נא ראה. ת"ר, לך נא ראה את שלום אחיך, מכאן לתלמיד חכם שלא יצא יחידי בלילה [ט"ו]. (חולין צ"א ב').

וישלחהו מעמק חברון. א"ר חנינא בר פפא, בעצה עמוקה של אותו צדיק שקבור בחברון דכתיב בי' (פ' לך) ידע תדע כי גר יהיה זרעך [ט"ז]. (סוטה י"א א').

ויבא שכמה. תני משום רבי יוסי. מקום מזומן לפורעניות, בשכם ענו את דינה, בשכם מכרו את יוסף, בשכם נחלקה מלכות בית דוד [י"ז]. (סנהדרין ק"ב א').

כא[edit]

וישמע ראובן. א"ר תנחום בר חנילאי, מפני מה זכה ראובן להמנות בהצלה [בערי מקלט] תחלה, מפני שהוא פתח בהצלה תחלה, שנאמר וישמע ראובן ויצילהו מידם [י"ח]. (מכות י' א').

כב[edit]

למען הציל אותו. מכאן שראוי לכתוב ולפרסם את העושה מצוה שהרי התורה פרסמת מצות ראובן שחשב להציל את יוסף ולהשיבו אל אביו [י"ט] [תשובת הרשב"א סי' תתקפ"א]

כד[edit]

והבור רק וגו'. דרש רב נתן בר מניומי משמי' דר' תנחום, והבור רק אין בו מים, ממשמע שנאמר והבור רק איני יודע שאין בו מים, ומה ת"ל אין בו מים, לומר לך, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו [כ]. (שבת כ"ב א').

כו[edit]

מה בצע. תניא, רבי מאיר אומר, כל המברך את יהודה שאמר מה בצע כי נהרג את אחינו, הרי זה מנאץ, ועל זה נאמר (תהלים י') ובוצע ברך נאץ ה' [כ"א]. (סנהדרין ו' ב').

כח[edit]

וימשכו ויעלו. מכאן דהא דקונים במשיכה אינו אלא עד שיוציא את החפץ ממקומו [כ"ב] [שערים דרג האי גאון שער ט"ז].

בעשרים כסף. אמר ר' שמעון בן לקיש, [למה צותה תורה חמשת שקלים בפדיון בכור] לפי שמכרו בכורה של רחל בעשרים כסף, לפיכך יהא כל אחד פודה את בנו בכורו בעשרים כסף [כ"ג]. (ירושלמי שקלים ס"ב ה"ג).

בעשרים כסף. א"ר לוי, כמה נפל לכל אחד ואחד מהם טבעה, לפיכך צותה תורה שיהא כל אחד נותן שקלו טבעה [כ"ד]. (שם שם).

לה[edit]

וימאן להתנחם. מאי טעמא, לפי שאין מקבלין תנחומין על החי. אבל המת משתכח מן הלב, שנאמר (תהילים ל״א:י״ג) נשכחתי כמת מלב [כ"ה]. (מס' סופרים פ' כ"א).

לו[edit]

והמדנים מכרו אותו. תניא, לא לחנם הלך פינחס למלחמה על המדינים (פ' מטות) אלא לפרע דין אבי אמו, שנאמר והמדנים מכרו אותו [כ"ו]. (סוטה מ"ג א').


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.


ביאורי תורה תמימה

 1. וכן דריש לקמן ס"פ ויגש על הפ' וישב ישראל בארץ גושן, ונראה הבאור, דכל מקום שחושב אדם להתיישב במנוחה ושלוה ולא נגזר עליו כן – הוא נטרד בצער, והוא ע"ד מ"ש באבות אל תתיאש מן הפורעניות, וכ"מ במ"ר כאן, ביקש יעקב אבינו לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף, ואפשר לומר דמדייק הלשון וישב, דבכמה מקומות מורה לשון ישיבה על ישיבת קבע, כמו בעבור תשבו בארץ גושן, וירשתה וישבתה בה, יושבי ירושלים, יושבי הארץ וכדומה, ומזה טעם מקור הדרשא בסכות תשבו – כעין תדורו, כלומר שתכנסו לדור בסוכה דירת קבע, ולכן מצינו שאמר הקב"ה ליצחק גור בארץ הזאת ולא אמר שב, להורות על ישיבה ארעית, יען שממדות הצדיקים שאין מנוחתם שלמה בעוה"ז מפני שתעודתם רק לתקן את העולם ולמלא חסרונותיה. והדברים ארוכים ועתיקים. וכאן דכתיב וישב יעקב משמע שחשב להתיישב בקביעות ובמנוחה תמידית, ומזלו לא גרם כן, לפיכך נטרד במעשה יוסף,
 2. נראה דמדייק משום דאם בא לספר תולדות יעקב כסדרן הו"ל להתחיל מתולדות ראובן, ומדהתחיל ביוסף ש"מ דשייכות יתירה יש ביוסף ליעקב משאר בניו, ומה שאירע לזה הי' ראוי להיות בזה, וזה נראה גם טעם הדרשות הבאות.
 3. בעת שתבעתו אשת פוטיפרע, (ואצבעות הידים הן עשר ולכן חסרו לו עשרה בנים) משא"כ ביעקב כתיב (פ' ויחי), ראובן בכרי אתה כחי וראשית אוני, ודרשינן שלא ראה קרי מימיו [עיי"ש לפנינו]
 4. ובני בנימין היו עשרה ועם מנשה ואפרים הרי י"ב ויתבאר לקמן בפ' ויגש בשמות בני בנימין.
 5. דייק משום דמשמע דעיקר התולדה של יעקב הי' יוסף, וא"כ הי' ראוי להיות יוסף גם הבכור, ועיין מש"כ לעיל אות ב' וצרף לכאן. והענין שקדמתה לאה ברחמים – הוא ע"פ מש"כ בפ' ויצא וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה.
 6. כלומר שהי' לו להתחיל תולדות יעקב מראובן וכמש"כ לעיל אות ב'. והא דיעקב נולד מהול ילפינן מדכתיב בי' ויעקב איש תם וכמש"כ הבאור בר"פ תולדות.
 7. וכמו שאמר יוסף לאחיו בהתודעו אליהם כי זה שנתים הרעב.
 8. ר"ל הרי מוכח שרגילים הם לשחוט.
 9. ובמ"ר איתא הלשון ועל תלתיהון לקה, והכונה אחת היא, ונענש מדה כנגד מדה. ובספרי אגדה נתבאר ענין הדבה המבואר בזה, דאמנם ראה בהם יוסף איזו ענינים שונים בענינים אלה וטעה בהם לחשוב שאינם עושין כדין, יעו"ש ובפירש"י בפסוק זה, וי"ל דיצא להם לדרוש כן משום דבעלמא ענין הפקעת שם רע ולעז כתיב בלשון הוצאה ולא בלשון הבאה, ויוציאו דבת הארץ (פ' שלח) כי הוציא שם רע על בתולת ישראל (פ' תצא) וכדומה, וכאן כתיב ויבא יוסף את דבתם ולא ויוציא, והחילוק בין לשון הוצאה ללשון הבאה בענין זה פשוט, דאם הש"ר הוא שקר מוחלט כתיב בלשון הוצאה, והיינו שהוציא את הדבר כולו מלבו, אבל הבאה משמע שבאמת הי' דבר מה ואותו הביא והגיד, ולכן מדכתיב כאן ויבא, ש"מ שבאמת ראה דבר מה, רק לא כיון לתכלית הדבר ונדמה לו שעושים באיסור, ודו"ק, ועיין בנמוקי רמב"ן שנגע ברמז דק בחילוק לשון הוצאה והבאה בענין זה, ובמה שכתבנו יאיר אור על דבריו. – והנה בכלל דרשא זו לא נתבאר איפה מצאו חז"ל בפסוק זה רמז שהדבה שהוציא יוסף היתה מענינים אלה שחשיב בזה, וי"ל דדייקו ודרשי אריכות הלשון בכלל לך נא ראה וגו' והשיבני דבר, וגם הלשון הלא אחיך רועים אינו דבוק כלל, כי הלשון הלא בכ"מ מוסב על ענין ולשון הקודם, וכאן לא נמשך לשון זה כלל אלמעלה, ולפי הפשט הול"ל הנה אחיך רועים, או שלא לומר זה כלל אלא לך נא ראה וכו', וגם קשה אם רק את שלום גופם לבד הי' רוצה לידע לא הו"ל לשלוח לתכלית זה את יוסף, וכמו שהקשה הספורנו דהו"ל לשלוח את אחד מעבדיו, ויותר קשה לפי מה דאיתא במדרשים שבכל יום הי' בא מן השדה אחד מן האחים לשמש את יעקב, וא"כ הי' יודע את שלומם. ולכן דרשו דמוסב על ענין הדבה שהוציא יוסף עליהם, ואמר לו יעקב, אתה הגדת עליהם כך וכך, הלא אחיך רועים בשכם לך נא ראה, כלומר הבין בדרכם והנהגתם, מלשון ולבי ראה הרבה חכמה (קהלת א׳:ט״ז), ראה את שלומם בינם לבינם [הוא כנגד הדבה שמזלזלין בבני השפחות], ואת שלום הצאן, אם שלמים הם ממש בגופם ואינם מחוסרי אבר [וזה כנגד הדבה שחשודים הם על אבר מה"ח], והשיבני דבר, והוא ע"פ מ"ד בכ"מ אין דבר אלא גלוי עריות כמש"כ (פ' תצא) ושם לה עלילות דברים, כי מצא בה ערות דבר, והוא כנגד הדבה שנותנים עיניהם בבנות הארץ.
 10. צמר נקי וצח.
 11. ר"ל שע"י הכתונת נתעוררה הקנאה ונתגלגלה סבת מכירת יוסף ויתר המאורעות עד בואם למצרים. ובתוס' הקשו, דהא שעבוד מצרים נגזר מכבר בברית בין הבתרים (פ' לך), וי"ל הכונה שבשביל הכתונת נתגלגל הדבר ע"י יעקב ולא בדרך אחרת, או דבברית בין הבתרים לא נפרטה שם המדינה שאליה ישתעבדו, וכאן נתגלגלו למצרים. – וע' ברמב"ם פ"ו הי"ג מנחלות כתב ע"פ דרשא זו, וז"ל, צוו חכמים שלא ישנה אדם בנו בין הבנים בחייו אפילו דבר מועט שלא יבאו לידי תחרות וקנאה כאחי יוסף עם יוסף, עכ"ל, ומה שהוסיף שלא ישנה בחייו, נראה פשוט משום דבמותו נתנה תורה רשות להרבות לאחד מבניו ולהמעיט לזולתו, והא דלא חיישינן בזה משום קנאה, י"ל הטעם דכיון דמצוה לקיים דברי המת, ואם יתקנאו ויתחרו עבור זה, אין זה קיום אמתי. כך צריך בהכרח ליישב דעת הרמב"ם. אבל הטור חו"מ סי' רפ"ב לא הוסיף התנאי בחייו, ונראה מדבריו שם דאפילו לפני מותו אסור לעשות כן, ולפלא על בעלי השו"ע שהשמיטו כל דין דרשא זו, וצ"ע.
 12. סמך על מ"ש במ"ר דשמש – רמז לאביו וירח לאמו וי"א כוכבים לאחיו, ועיין בפירש"י בפסוק זה, ולפי מ"ש במ"ר לחד מ"ד דירח קאי על בלהה שהיתה מגדלתו כאם, צ"ל דעיקר הראי' מפסוק הבוא נבוא אני ואמך, וא"כ כוון יעקב על אמו ממש, ולכן תמה, ובאמת בנוסחא ש"ס כת"י נסמכה דרשא זו על הפסוק הבוא נבוא אני ואמך, וכ"ה במדרשים ובילקוט, וגם לפנינו צריך לגרום כן. – וע' בריש פרשת ויחי בפסוק וישתחו ישראל על ראש המטה, בתנחומא ופסיקתא זוטרתא שני פירושים, אם השתחוה לשכינה או ליוסף, יעו"ש, ומדרשא שלפנינו מבואר דהשתחוה ליוסף, משום דאל"ה למה אינו מביא הגמרא כאן ראי' דכולו אינו מתקיים מדלא מצינו שיעקב השתחוה לפניו אע"פ שאמר והנה השמש וגו' משתחוים לי דרומז על יעקב, כמש"כ, ודו"ק. – ודע דצ"ע בכלל המאמר כולו אינו מתקיים דמשמע דכלל הוא בכל חלום, ובאמת הלא מצינו הרבה חלומות שנתקיימו כולם במלואם, כמו חלומות שר המשקים והאופים וחלום פרעה ונבוכדנצר ועוד, ואין לומר דכונת הגמרא דאפשר שלא יתקיים כולו, אבל גם אפשר שיתקיים כולו, דהא אמרינן בגמרא כשם שאי אפשר לבר בלא תבן כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים, ומשמע דדבר שאי אפשר הוא כלל שיהי' כולו אמת ומתקיים, וא"כ קשה כמש"כ. וצ"ל דהחלומות שבאו מהקב"ה בכונה לידע אותם בשעתם כמו החלומות שזכרנו שבאו במכוון מהקב"ה כדי שיסתבבו מהם תוצאות שונות, כנודע, אלה בודאי מתקיימים כולם, אבל בחלומות סתם בהכרח שיהיו בהם גם דברים בטלים כתבן בבר. – וע' בסנהדרין ל' א', הרי שהי' מצטער על ממון שהניח לו אביו ואינו יודע היכן הניחם, ובא בעל החלום ואמר לו כך וכך הם, במקום פלוני הם, של מעשר שני הם, והלך ומצאן מכוון במקום ובמנין, זה הי' מעשה ואמרו חכמים דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין, ר"ל לענין לחשב המעות כדין מעשר שני, ואע"פ שכוון בעל החלום במקום ובמנין, י"ל דעיקר הסברא של החכמים בעי על מה דאמרינן כאן כולו אינו מתקיים, וא"כ י"ל דמה שאמר של מעשר שני הם אינו אמת, ודו"ק. והר"ן בנדרים ח' ב' לענין נדר בחלום כתב בשם הרשב"א דצריך התרה, והאחרונים הקשו עליו מגמרא דסנהדרין הנ"ל, שאמרו חכמים דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין, אבל לדעתי לא קשה כלל, דהא בסנהדרין שם אמרו הרי שהי' מצטער על הממון, וא"כ הי' חושב אדותם, וקיי"ל אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו (ברכות נ"ה א'), ולפי"ז אין סומכין על חלום כזה, ועיין ביו"ד סי' ר"י, ואין להאריך כאן עוד בזה.
 13. דייק מלשון ארצה דמשמע השתטחות, ויש להעיר שלא הביאו הפסוקים הקודמים בתורה מענין זה, כמו בלוט וישתחו אפים ארצה, ובאליעזר עבד אברהם וישתחו ארצה לה', וי"ל דרוצה להביא ראי' דסתם לשון השתחואה בלא תוספת שם ארץ כולל ג"כ פשוט ידים ורגלים, וכאן נאמר מקודם והנה השמש והירח משתחוים לי, ויעקב שינה דבריו והוסיף להשתחות לך ארצה, ש"מ דסתם לשון השתחואה הוא ארצה, ולפי"ז תכונן הראי' רק מהכא, משא"כ מפסוקים הקודמים י"ל דרק היכא דכתיב ארצה הוי בפשוט ידים ורגלים.
 14. לא נתבאר איפה מרומז דרש זה, ואפשר לומר ע"פ מ"ש במ"ר בסמוך בפ' שמעתי אומרים נלכה דתינה – לבקש לך נכלים להמיתך, וקרוב לומר דהי' קשה לכולם לבא לכלל דעה אחת לעשות מעשה מוזרה כזאת, ולא היו יכולים להתפתות ביחד ולהסכים למעשה זו רק ע"י רבוי אכילה וכמ"ש בסנהדרין ק"ג א' גדולה לגימא וכו', וזהו שאמר שהלכו לאכול ולשתות וע"י זה להתפתות. וכונת הלשון שלא לרעות את הצאן הלכו וכו' יתכן דמכוין ללשון הפסוק ביחזקאל ל"ד וירעו הרועים אותם ואת צאני לא רעו.
 15. פירש"י בשעה שאדם יכול לראות והיינו ביום, עכ"ל, והוא רמז בעלמא, ואפשר לומר דמדייק משום דיותר הי' נאות לומר לך נא שאל או דרוש לשלום, דכן הוא לשון הרגיל בעלמא בשאילת שלום.
 16. רומז בזה דהשליחות הזאת היתה ראשית הסבה לירידת ישראל למצרים, כמ"ש הקב"ה לאברהם. וטעם דרשא זו פירש"י בפסוק זה, משום דחברון הי' בהר כדכתיב (פ' שלח) ויעלו בנגב ויבא עד חברון, עכ"ל. ולא ידעתי למה לא הביא מקרא יותר מפורש דחברון עומדת בהר, והוא הפסוק דיהושע י"ד ועתה תנה לי את ההר הזה וגו' ויברכהו יהושע ויתן את חברון לכלב בן יפונה.
 17. נראה טעם הדרשא בכלל שבא ליישב מה שקשה לכאורה האיך נכשל יוסף בהליכתו זאת אחרי שיעקב שלח אותו ואמר לו והשיבני דבר, א"כ הלך בשליחות מצות כבוד אב, וקיי"ל שלוחי מצוה אינן נזוקין, על זה אמר דשכם הוא מקום מזומן לפורעניות והוי כמו שכיחא הזיקא, ובשכיח הזיקא לא אמרינן שלוחי מצוה אינן נזוקין כנודע בסוף מס' חולין קמ"ב א' ובכ"מ. – והנה רש"י פירש וז"ל, ודתן דכתיב בקרא [ר"ל דכתיב נלכה דתינה וימצאם בדתן] היינו כפר קרוב לשכם ונקרא על שם שכם, אי נמי כמדרשו, שהיו דנין עליו להרגו [ומלשון דת ודין], עכ"ל, ונראה עיקרו כפירושו השני, משום דקשה לומר כפי' הראשון דכפר הוא, שהרי מצינו מפורש במלכים ב' (ו' י"ג, י"ד) ויוגד לו לאמר הנה בדתן ויבאו ויקיפו על העיר, הרי מפורש דעיר היא ולא כפר, וצ"ע.
 18. מנוי ראובן בהצלה תחלה הוא בקביעות ערי מקלט שתכליתם להציל את ההורג בשגגה מיד גואל הדם, כנודע ומבואר כ"פ בתורה, והנה בקביעות הערים בפ' ואתחנן סדר תחלה את בצר לראובני ואת ראמות לגדי ואת גולן בבשן למנשי, ועל זה דריש שנשתלם לו מדה כנגד מדה, שהוא פתח תחלה בהצלת יוסף לפיכך קבעו את עירו בהקדם לעיירות ההצלה. וע' מהרש"א שהקשה על עיקר קושית הגמרא מפני מה זכה ראובן להמנות בערי מקלט תחלה, מאי קושיא היא, והא בכור הוא, ודין הוא שימנה תחלה, וזה באמת הערה נמרצה לכאורה, ויעו"ש מש"כ בזה בארוכה, אבל לי נראה בפשיטות, דכיון דחזינן דבעת שנשא ונתן משה רבינו ע"ד הנחלת עבר הירדן לבני ראובן וגד וחצי שבט המנשה, ששם היו קבועים ערי מקלט, סדר מקודם בני גד ואחריהם בגי ראובן, כפי שיראה המעיין בפ' מטות, והנה אע"פ שלא נודע לנו טעמו של משה רבינו בקדימה זו, אבל עכ"פ כן הוא, ובודאי הי' לו בזה טעמו ונמוקו, וא"כ לפי"ז הי' צריך בהבדלת הערים וקביעותם לסדר ג"כ באופן סדר הנחלתם, ובכ"ז שינה וסדר של ראובן תחלה, ע"כ הוא לאיזו כונה, ועל זה דריש כאן, ודו"ק.
 19. ומסיים הרשב"א, ואם התורה עשתה כן צריכין אנו להלך אחר מדותיה שדרכיה נועם ושלום. ומקור הדברים הוא במ"ר רות פ"ה בזה"ל, אלו הי' יודע ראובן שהקב"ה כותב וישמע ראובן ויצילהו מידם הי' מוליכו על כתפיו אל אביו, ר' לוי אמר, לשעבר הי' אדם עושה מצוה והנביא כותבה, ועכשיו כשאדם עושה מצוה מי כותבה אליהו כותבה וכו', וע"פ אגדה זו פסק הרמ"א ביו"ד סי' רמ"ט סי"ג דמי שמקדיש דבר לצדקה מותר לו לכתוב שמו עליו ואין הצבור יכול למחות בידו. ויש להעיר שלא הביאו סמוכין לענין זה בכלל ממ"ש בבמדב"ר פ' י"ב בזה"ל, כל מקום שאדם יגע ונותן נפשו על הדבר אין הקב"ה מקפח שכרו, שלמה בנה ביהמ"ק ובשביל שנתן דוד את נפשו על דבר זה קראו הקב"ה על שמו, הדא הוא דכתיב מזמור שיר חנכת הבית לדוד, לשלמה לא נאמר אלא לדוד, הוי נוצר תאנה יאכל פריה, ע"כ, וזה מכוון לעניננו, ואולי י"ל דלא הביאו אגדה זו לכאן, די"ל דכיון דאיירי ביגע ונותן נפשו על הדבר אין ראי' לעושה מצוה סתם בלא יגיעה ומסירת נפש, ודו"ק.
 20. וצ"ל שראובן ואחיו לא ידעו שבבור יש נחשים ועקרבים, שהרי חשב ע"פ עצה זו להשיבו אל אביו, וגם אחיו אלו היו יודעים וראו אח"כ שנצל ממקום סכנה ודאית, א"כ זכותו גדול מאד, ואז הלא בודאי לא היו הולכים עמו אח"כ בקרי, במכירה למדינים, כי הלא אפילו נבוכדנצר שהי' רשע מוחלט, בכ"ז אחרי שראה לחנניה מישאל ועזריה שנצולו מכבשן האש, הרהר תשובה בלבו, וכש"כ בני יעקב. ולא יפלא אם לא ראו מה שבתוך הבור, כי לפי מה שכתב המפרש למס' תמיד ספ"ק דאין השלכה פחות מעשרים אמה, וכאן דכתיב וישליכו, א"כ הי' הבור עמוק עשרים אמה ויותר, וקיי"ל דלמעלה מעשרים אין עינו של אדם שולטת כמו דקיי"ל לענין נר חנוכה וסוכה [ויש לכוין לפי"ז סמיכות ושייכות דרשא זו בגמרא עם הדין נר חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה פסולה משום דלא שלטא בה עינא, ולבד הסמיכות שנאמרו שני הענינים מחד אמורא, י"ל עוד משום דטעם שניהם שוה, להורות דלמעלה מעשרים אמה אין העין שולטת, ודו"ק]. – ודע דע"כ צ"ל דהא דניצל יוסף מן הבור הי' בנס, שהרי קיי"ל בסוף יבמות קכ"א א' נפל לבור מלאה נחשים ועקרבים מעידין עליו שמת ומתירים את אשתו, משום דאמרינן ודאי מת שם, יעו"ש, וא"כ בדרך הטבע לא הי' יכול להנצל משם.
 21. לפי פשטות הענין דריש כאן בחובתו של יהודה, שמכיון שהיו אחיו שומעין לו הי' לו לייעץ אותם שישיבו אותו אל אביו, אבל מהרש"א פירש דהלשון כל המברך הוא מלשון ברך נבות אלהים (מ"א כ"א), ור"ל כל המגגה את יהודה בשביל שלא יעץ את אחיו להשיבו אל אביו, הרי זה מנאץ, משום דיהודה היתה כונתו לשם שמים, מפני שידע בטח שאם ייעץ להשיבו לא ישמעו לו, עכ"ל, ויש להביא ראי' לפירוש זה ממה שאמר יעקב בברכותיו קודם פטירתו ליהודה מטרף בני עלית, ופירשו שם במ"ר דרמז למה שאמר יהודה מה בצע כי נהרג את אחינו, יעו"ש, ואי ס"ד דמאמר זה הוא לגנאי ליהודה, לא הי' אז יעקב מזכיר לו זה, כי כנודע באותה שעה רצה יעקב לקרבו ולפייסו בדברי רצוי וחבה כמש"כ רש"י שם בפסוק יהודה אתה יודוך אחיך, יעו"ש.
 22. ועיין מענין זה בחו"מ סי' קצ"ח ס"ג.
 23. יתכן דהדורש הזה מפרש עשרים כסף – עשרים דנרי כסף שהם חמשה שקלים, כי השקל ארבע דנרין. ופרטי דין זה יתבארו אי"ה לפנינו במקומו בפ' קרח.
 24. טבעה הוא חצי סלע שהוא ב' דנרין והסלע ד' דנרין ונפל לכל אחד ואחד מן האחים חצי סלע [דבנימין לא הי' עמהם], לפיכך יתנו מחצית השקל שהוא טבעה, והוא בא לכפרה. וצ"ע לפי מ"ד בזוהר קפ"ה ב' דראובן לא ידע ממכירתו ולא אתגלי לי' עד זמני דאתגלי יוסף לאחוהי, יעו"ש, א"כ לא הי' בהם רק תשעה ידות לחלוקת הכסף, ויש ליישב.
 25. והמפרשים הקשו למה לא נתעורר יעקב מעצמו ע"פ כלל זה שאין מקבלין תנחומין על החי לחשוב שיוסף חי, וזה באמת דבר פלא. ומה שכתבו המפרשים דכלל זה גופא אנו למדין מיעקב, זה אינו, דהא בדרשא שלפנינו מביא מפסוק נשכחתי כמת מלב, א"כ אנו יודעין זה ע"פ הטבע עצמו. ואמנם יש ליישב הענין ע"פ מה שכתב רש"י בפסוק זה בשם מדרש, וז"ל, אמר יעקב, סימן זה הי' מסור בידי מפי הגבורה, אם לא ימות אחד מבני בחיי מובטח אני שאיני רואה פני גיהנם, עכ"ל, וכפי הנראה דרשו דמה שאמר ארד שאולה הוא תואר לגיהנם, כמ"ש באגדה דחלק ק"ח א' אין שאול אלא גיהנם שנאמר ישובו רשעים לשאולה ואל בני הוא כמו על בני, ר"ל על אדות בני, דאל"ף ועי"ן מתחלפין, וכמו אל שאול ואל בית הדמים (ש"ב כ"א ב') שהם ממוצא אחד, ולפי זה י"ל שחשב יעקב דהא דאינו מקבל תנחומין אינו מפני שיוסף חי אלא מפני שהוא מיצר ודואג תמיד מפני הסימן הזה. ובזה יתבאר היטב לשון הפסוק ויתאבל על בנו ימים רבים ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, ומשמע מהמשך הלשון שאחרי שהתאבל ימים רבים אז קמו לנחמו, וקשה למה התמהמהו לנחמו עד אחר ימים רבים, והלא מנהג המנחמים לבא מיד אחר מאורעת האבל, וגם הלשון ויקומו אינו מתבאר ברחבה, מהו ויקומו, והול"ל וינחמו אותו וכו'. אך לפי מש"כ י"ל דבאמת מיד אחר המאורע לא מצאו בניו ומשפחתו דברים במה לנחמו, כי ראו כי אמנם גדול השבר מאד, ואין מתראין לאדם בשעת קלקלתו, אך לאחר שעברו ימים רבים שהוא שיעור י"ב חודש [עיין נזיר ה' א'] וראו שהוא עדיין מתאבל, אז קמו כולם לנחמו בידים מוכיחות שעדיין יוסף חי הוא, והיינו מהא גופא שעדיין מתאבל הוא ואינו מקבל תנחומין, ואלמלי מת הרי כבר הגיע זמן שכחה על המת. והשיב להם הוא, כי אינו יכול להתנחם בהוכחה זו, יען כי יכול להיות דמה שאינו מקבל תנחומין אינו מפני שהוא חי, אלא מפני הסימן המסור לו מראיית פני גיהנם שהוא מיצר ודואג על זה תמיד, וכמבואר. ובזה יתבארו הענינים והמשך לשון הכתובים על נכון, ודו"ק.
 26. הנה אע"פ דלפי הפשט הלך לנקום נקמת בני ישראל, כמבואר במקומו, אך הדיוק הוא ממה דלא הלך אלעזר הכהן שהוא הי' ראש המצביאים בישראל אחרי משה, ועיין בפירש"י בפ' מטות שם.
שולי הגליון