הטור הארוך/דברים/לא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

הטור הארוך TriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png לא

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

וילך משה. כתב הרמב"ן לאחר שעברו בברית והלכו מלפניו איש לאהלו הלך הוא ממחנה לוייה למחנה ישראל לכבודם כמי שרוצה ליפטר מחברו ובא ליטול רשות ממנו. ואמר להם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום לנחמם על עניינו כלו' כבר זקנתי ואין לכם עוד תועלת ממני ועוד כי השם ציווני שלא אעבור ואל תפחדו כי השם יעבור עמכם במקומי. ואע"פי שמשה היה בתוקפו כאשר הכתוב מעיד לא נס לחה אמר כן כדי לנחמם. ורבותי' אמרו שנסתתמו ממנו מעיינות החכמה והיה זה דרך נס שלא ידאג על שלקח יהושע גדולה בפניו:

ט[edit]

ויכתוב משה את התורה הזאת. מבראשית עד לעיני כל ישראל אע"פי שכתוב תקרא את התורה הזאת באזניהם ואינו אומר אלא על ספר אלה הדברים שאני הכא שחוזר ומפרש ויהי ככלות משה לכתוב את דברי התורה על ספר עד תומם:

יג[edit]

ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה. כי ישמעו וישאלו והאבות ירגילום ויחנכום כי אין הטף הזה יונקי שדים אלא הם קטנים הקרובים להתחנך ולכך אומר כאן ולמדו ליראה לעתיד ולמעלה אומר ולמדו ויראו. אבל רבותי' דרשו הטף ליתן שכר למביאיהם:

יד[edit]

ואצונו. פרש"י ואזרזנו. וכתב הרמב"ן ואין צורך כי כאשר אמר לו השם אתה תביא מצוה היא ואלו היה מתעצל ולא יעשה חייב מיתה. ויתכן לפרש ואצונו שאמנה אותו נגיד ומצוה על ישראל:

טו[edit]

ויעמוד עמוד הענן על פתח האהל. כתב הרמב"ן הטעם כי רצה לדבר עם משה שישמע יהושע ושם יצוה וצוה את יהושע הוא בעצמו. והנה למשה נאמר ונועדתי לך שם ודברתי עמך מעל הכפורת אבל יהושע לא היה במעלה ההיא ואסור היה לו לכנוס באהל כלל ועל כן אמר ויעמוד עמוד הענן פתח האהל לבאר כי היה הענן וכל הכבוד על פתח האהל חופף עליו:

טז[edit]

אלהי נכר הארץ. פרש"י גויי הארץ. וכתב הרמב"ן ואינו כן אבל אותו אלהים הוא נכר בארץ ההיא כי השם הנכבד יקרא אלהי ישראל כענין שנא' לא ידעו את משפט אלהי הארץ:

יז[edit]

ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי. כתב הרמב"ן אינו וידוי גמור כענין והתודו את עונם אבל הוא הרהור בחרטה שיתחרטו על מעלם ויכירו כי אשמים הם:

יח[edit]

ואנכי הסתר אסתיר פני. מהם פעם אחרת כי בעבור שהרהרו בלבם כי חטאו ועל כי אין אלהים בקרבם מצאום הרעות היה ראוי לרוב חסדי השם שיעזרם ויצילם כיון שכפרו בע"ז ולכך אמר:

על כל הרעה אשר עשה. לבטוח בע"ז יסתיר עוד פנים מהם לא כמסתיר פנים הראשון פני רחמיו וימצאום צרות רבות ורעות רק שיהיו במסתיר פני הגאולה ויעמדו בהבטחת ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביה' לא מאסתים וגו'. עד שיוסיפו על החרטה הנזכרת וידוי גמור ותשובה שלימה כמו שנזכר למעלה ושבת עד ה' אלהיך:

יט[edit]

ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. כתב הרמב"ן דרך הפשט ציוה למשה ויהושע עומד עמו וקורא ורואה וזה טעם ויכתוב שמה וילמדה את בני ישראל שמשה הוא העקר כי ממנו שמעו ולמדו וגם יהושע היה מלמד עמו כמו שאמר בסוף הוא ויהושע בן נון. ופי' השירה הזאת על האזינו שאומר למטה וקורא אותה שירה כי ישראל יאמרוה תמיד בשירה ובזמרה וכן נכתבה כשירה כי השירים כותבין בהם הפסק במקום הנעימה:

כא[edit]

כי ידעתי את יצרו. כי אף אם לא ידעתי העתידות כבר ידעתי מה שעשו עד היום:

כד[edit]

ויהי ככלות משה לכתוב. כתב הרמב"ן כי מתחלה כתב התורה ונתנה לכהנים כאשר אמר למעלה ולא אמר להם אנא יניחו אותה ואחרי כן נצטווה בשירה ויכתוב אותה וילמדה את בני ישראל בו ביום והנה הוסיף אותה על התורה ויהי ככלותו לכתוב הכל בספר התורה אז ציוה לכהנים לקוח את ספר התורה ושמתם אותו מצד ארון ברית ה' אלהיכם שיהא מונח בארון כי מעתה לא יגעו בו כלל לא להוסיף ולא לגרוע וזה טעם ויהי ככלות וגו' עד תומם. ועל כן אמר ר' אברהם כי וזאת הברכה מוקדמת למקומה למעלה כאשר נאמר וילך משה וידבר את הדברים האלה שאז הלך אל כל שבט להודיעם שהוא מת ולחזק לבם בדברי יהושע ואז ברכם. ויתכן כי אחרי שכתב השירה ולמדה את בני ישראל איש איש לשבטיהם שהביאם לפניו אל בית המדרש כתבה בספר התורה וציוה הכהנים לקוח את ספר התורה הזה לומר שגם השירה הזאת תהיה מונחת בארון עם התורה כי היה שם לעד ואמר שיקהילו אליו מיד כל זקני השבטים והשוטרים והעם יאספו עמהם כי כן נאמר בסוף ויבא וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני העם והנה עשו הכהנים כן ויקהילו אליו כל העם ואז אמר לו השם עלה אל הר העברים ואז נתחייב לעשות כן מיד ועמד ובירך אותם וזאת הברכה ויכתוב אותה בסוף הספר שנתן לכהני' ואז עשו הכהנים מה שציוה אותם ונתנו הספר שלם מצד ארון הברית והנה הכל כסדר האמור בתורה:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.