מראי מקומות/דברים/לא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

מראי מקומות TriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png לא

פסוק א[edit]

וילך משה[edit]

הליכה בנהר בשבת וביום הכיפורים

"וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל" (דברים לא א)

ובתרגום יונתן בן עוזיאל תירגם: ואזל משה למשכן בית אולפנא ומליל ית פתגמיא האלין עם כל ישראל, ע"כ. ומן הראוי להתבונן בפירוש התרגום - מאין לו דבר זה, שהלך משה לבית המדרש שהוא 'בית אולפנא', ומה כוונתו בזה.

מבאר זאת רבי דוד אופנהיים זצ"ל בספרו יד דוד, על פי המבואר בשאילתות דר' אחאי גאון (פרשת וזאת הברכה שאילתא קסז) לענין איסור רחיצה ביום הכיפורים, וזה לשונו: מי שביקש לילך לבית המדרש והיה נהר מפסיק, מהו שיעבור במים וילך. כך שנו רבותינו, ההולך להקביל פני רבו או לשמוע דברי תורה והיה נהר מפסיק, עובר והולך ובלבד שלא יוציא ידו מתחת חפת חלוקו. ולחזור מהו שיחזור, אמר רב יוסף מותר לחזור, שאם אתה אוסר לו לחזור אף לילך אינו הולך, עכ"ל. הרי שביום כיפור ושבת מותר לילך לבית המדרש במים.

ובילקוט פרשת חוקת (רמז תשסד) מובא שדרכן של ישראל היה לעבור בנחלים כי היו נהרות נמשכין בין אהליהם וסביב לאהליהם בכל המחנה. עוד נודע שמשה רבינו מת בשבת (זוהר ח"ב קנו., תוספות מנחות ל. ד"ה מכאן, רא"ש פסחים פ"י סימן יג).

ומעתה יבואר הכל, כי כיון שהפסוק "וילך משה" נאמר בשבת כמבואר מגוף הפסוקים, הרי יפלא כיצד יכול היה משה לילך אל כל ישראל, שבכך היה מוכרח לילך במים דבר האסור בשבת. לזה אמר המתרגם "ואזל למשכן בית אולפנא", ולבית המדרש הרי מותר לילך במים אפילו בשבת.

· הבא >
מעבר לתחילת הדף