חזקוני/דברים/לא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

חזקוני TriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png לא

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

וילך משה מאהל מועד שהיה דר שם שנאמר והחונים לפני משכן ה׳‎ משה ואהרן ובניו. והלך לו אצל כל שבט ושבט להודיעם כי הוא מת ולא יפחדו אך יחזקו לבם בדברי יהושע, ולמה הוצרך לטרוח וללכת אחריהם היה לו לכנסם בחצוצרות שעשה משה, אלא אמר ר׳‎ יהושע דסכנין משום ר׳‎ לוי חצוצרות שעשה משה במדבר כיון שנטה משה למות גנזן הקב״‎ה שלא יהא משה תוקע בהן והם באין אצלו לקיים מה שנאמר ואין שלטון ביום המות.

ב[edit]

אמר אלי לא תעבר את הירדן הזה ובכך אין אתם מפסידין כלום כי ה׳‎ אלקיך הוא עובר לפניך וגו'.

ג[edit]

כאשר דבר ה׳‎ נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך וגו', וכתיב קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וגו'.

ה[edit]

אשר צויתי אתכם לא תחיה כל נשמה.

ז[edit]

לעיני כל ישראל שלא יאמרו למחר בעוד שמשה קיים לא נתן לך רשות.

כי אתה תבוא את העם הזה לפי שכאן היה מדבר משה עם יהושע לעיני כל ישראל חלק להם לישראל כבוד כלומר תבואו עם העם הזה.

ט[edit]

אל הכהנים בני לוי הנשאים את ארון וגו'. ואע״‎פ שהלויים היו נושאים ולא הכהנים מ״‎מ תיכף אחר פטירתו של משה נשאוהו הכהנים כשעברו ישראל את הירדן כדאיתא בסוטה תניא אמר ר׳‎ יוסי בשלשה מקומות נשאו הכהנים את הארון כשעברו את הירדן וכשסבבו את יריחו וכשהחזירוהו למקומו. ד״‎א משום שהכהנים מתקנין המשאות לבני לוי כמו שמפורש בפרשת במדבר קרי להו לכהנים נושאי, ארון ברית ה׳‎ וגו'.

י[edit]

מקץ שבע שנים וגו׳‎ בתחילת השנה למען ילמדו כל השנה כמו שמפרש והולך בחג הסכות בבא כל ישראל וגו'.

במעד שנת השמטה מאחר שהיא שנה ראשונה של שבע שנים של שמיטה למה הוא קורא אותה שנת השמטה תשובה לדבר לפי שעדיין דין שביעית נוהג בה בקציר היוצא מקציר שביעית.

יא[edit]

תקרא את התורה ליהושע היה מצוה ולכך היה קורא אותה המלך.

יב[edit]

הקהל את העם וגו׳‎ שהכל פנוים ואין אוסף לבית כלום כי הכל הפקר.

טז[edit]

אשר הוא בא שמה בקרבו בקרב הארץ, לשון זכר כמו ולא נשא אותם הארץ. נעתם ארץ.

יז[edit]

והסתרתי פני מהם זו היא דרך חבה כאדם שחטא לו בנו ואומר להלקותו שלא בפניו מתוך שאוהבו.

יט[edit]

ולמדה את בני ישראל ליהושע אומר הקב״‎ה כך.

כא[edit]

וענתה השירה הזאת כאילו השירה עונה לאותם שיאמרו למה מצאתנו כל זאת.

לפניו נגדו.

כי לא תשכח מפי זרעו אעפ״‎י שיש בה כמה תוכחות יש בסופה נחמות.

כג[edit]

ויצו את יהושע הקב״‎ה ציוהו ואריש פר׳‎ קאי.

כי אתה תביא כיון שלא היו ישראל שם לא הוצרך לחלוק להם כבוד כמו למעלה לפיכך אמר כי אתה תביא את בני ישראל.

כה[edit]

ויצו משה את הלוים הנזכרים במ״‎א שהם כהנים ואין לומר לוים ממש שהרי אינם נוגעין בארון.

כח[edit]

ואעידה בם את השמים ואת הארץ זהו מעשה ממש ולעיל שאמר העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ אינו רק ספור דברים.

כט[edit]

אחרי מותי מופלג שהרי כל ימי יהושע והזקנים שהאריכו ימים אחריו עבדו הם את הקב״‎ה.

ל[edit]

את דברי השירה הזאת פר׳‎ האזינו לפי שמזכיר בה שספק צרכיהם במדבר ובא״‎י ואיך חטאו וגלו ועתידין להגאל. שלימא סדרא דפרשת וילך


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.