אבן יקרה/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

תוכן עניינים[edit]

סימן א'- להשתמש בטלית של אחר בלא רשותו

סימן ב' - לדחות רב שנתמנה מפני ירושת בן הרב הקודם

סימן ג' - קנה מאחיו הצעיר זכות שררת רבנות אביהם כדי לדחות האח הגדול

סימן ד'- זכות ירושת הרבנות לבן או לחתן

סימן ה' - זכות ירושת הרבנות כשנתמנו בעיר ב' רבנים שונים בזה אחר זה

סימן ו' - זכות ירושת השו"ב לבן כשהקהל מעוניין דוקא בחתן

סימן ז' - ירושת שו"ב לחתן

סימן ח' - ס"ת שנכתב בו 'ולא' במקום 'ולו'

סימן ט' - א. בהא דגדול שבאורחים יברך אפילו כשבעה"ב גדול מהם ב. בביאור דברי המג"א דאור נר חשיב נייד

סימן י' - האם הקהל רשאים לקרוא בס"ת גזול

סימן י"א - קביעת הזמנים והשבתות בחוצה את קו התאריך

סימן י"ב - הכנת מי סודה בשבת

סימן י"ג - לטלטל בחצר ביהכ"נ מדין אורחים

סימן י"ד - תיקון עירוב ע"י השערים שבמסילת הרכבת

סימן ט"ו - תיקון עירוב ע"י חוטי הטלפון הסובבים את העיר

סימן ט"ז - תיקון עירוב ע"י עמודי הטלגרף

סימן י"ז - מכירת חמץ ישראל ע"י שליח נכרי

סימן י"ח - עוד בהנ"ל

סימן י"ט - עוד בהנ"ל

סימן כ' - עוד בהנ"ל

סימן כ"א - שליח שלא מכר החמץ בער"פ אך המשלח עצמו מכר