אבן יקרה/א/יט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אבן יקרה TriangleArrow-Left.png א TriangleArrow-Left.png יט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

סימן י"ט
עוד בהנ"ל

בעזה"י וויען יום ה' ח"י אד"ש תרמ"ו לפ"ק.

שלמא רבא לגברא רב כבוד מר יד"נ הרב הגאון הגדול המפורסם נ"י ס"ה כקש"ת מו"ה בנימין אריה כהנא נ"י אב"ד ור"מ בק' טשערנאוויץ יע"א.

בל"ס קיבל הדר"ג נ"י מכתבי מיום ג' והיום באתי רק בשורות אלו לעורר הדר"ג נ"י שימחול א"כ לעיין בתשובת מו"ח ז"ל בחתם סופר או"ח סי' קט"ז שם מצאתי אתמול מפורש בשם מוח"ז הגאון מו"ה עקיבא איגר זצ"ל כדברי שמומר עושה שליח – ופקפקו של מו"ח ז"ל דהעדר אינו מקרי שווי לענ"ד בדברי שכתבתי להדר"ג נ"י כי קודם מ"ת הי' נתגלה לנו דין שליחות מאינו ב"ב לאינו ב"ב אבל באינו ב"ב לאינו ב"ב אינו נקרא העדר רק כמו קודם מ"ת ושפיר נעשה שליח ושלום למר ולתורתו. מנאי ידידו ועבדו דש"ת הקטן:

בנימין זלמן סג"ל שפיצער.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף