מיני תרגומא/שמות/כב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


מכילתא דרשב"י


רש"י
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אדרת אליהו
אוצרות יוסף
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

מיני תרגומא TriangleArrow-Left.png שמות TriangleArrow-Left.png כב

ב[edit]

שם כ"ב פסוק ב' אם זרחה השמש עליו דמים לו תרגום אונקלוס אִם עֵינָא דְסַהֲדַיָא נְפָלַת עֲלוֹהִי וגו' עיין פרש"י ומה שמשיג הרמב"ן וסותר ובונה וכתב ועל דעתי נתכוון אונקלוס לומר שאם יצא הגנב מן המחתרת ובא זה לומר עליו יש לו עדים שבא במחתרת דמים לו כשאר החייב ואינו מותר להרגו ואם הרגו נהרג עליו אבל ישלם אם לקח משם דבר וכו' ע"ש והמזרחי האריך בזה ע"ש:

טו[edit]

שם פסוק ט"ו וכי יפתה תרגום אונקלוס וַאֲרֵי יְשַׁדֵּל עיין רש"י וטען עליו הרמב"ן שאיננו נכון אבל ענין הפתוי הטיית רצון שקר וכן יפתה לבבכם וכו' ולכן האנשים אשר אין דעתם שלימה להשכיל ויטעה לבם בדברים בתחלת ענינם יקראו פתאים וכמו שאמר פתי יאמין לכל דבר וכו' ואונקלוס חולק הלשון למחלוקת אמר כאן ישדל והוא לשון תחבולה ועסק אשר יעשה האדם עם אחד לעשות בו כרצונו יהיה השתדלותו בדברים או במעשה כי כן אמר בויאבק איש עמו [וישלח ל"ב פסוק כ"ה] ואישתדל וכו' כי תחבולה הענין אשר אדם מסדר לעשותם יקרא השתדלות ואמרו במשנה [אבות פ"ב] ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש ובגמרא [ברכות ט':] לעולם ישתדל אדם לצאת לקראת מלכי ישראל ובכתוב הוה (משתדל לשיזבותי צ"ל) משתדר להצלותה [דניאל סימן ו' פסוק ט"ו] משתדל ועושה התחבולות ועל דעתי מזה הלשון הוא (ומרד ואשתדור מתעביד בגויה צ"ל) מרדא ומהנזקת מלכין ומדנן ואשתדור עבדין בגוה [עזרא ד' ט"ו] מרד ותחבולה רבה כי יחליפו אף האותיות האלה בלשון הקודש מזלות ומזרות [איוב ל"ח פסוק ל"ב ע"ש רש"י] נמלצו [תהלים קי"ט פסוק כ"ג] ונמרצו [איוב ו' כ"ה] וכ"כ רש"י כולן לשון מליצה הם ולמ"ד מתחלפת ברי"ש מפלשי עב [איוב ל"ו ט"ו] מפרשי [אכן ברש"י שם לא משמע כן אלא פירוש לשון מבוי מפולש ובלשון חכמים שרשרת שלשלת ויש נוסחאות שכתוב בהם במשנה השתדר להיות איש וכן גירסת הערוך בערך שער א'] ולכן אמר אונקלוס וכי יפתה וארי ישדל יסובב וישובב את הבתולה בענינים רבים עד שישכב עמה ובעבור כי פתוי הבתולות בענינים רבים לא ייחד לו לשון ועשאו השתדלות אבל בפן יפתה לבבכם [עקב י"א ט"ז] אמר בו דלמא יטעי עכ"ל:

כז[edit]

פסוק כ"ז ז"ל הרמב"ן אלהים לא תקלל אמר אונקלוס דַיָינָא לָא תַקֵיל על הדיין שלא יקלל אותו כאשר יחייבנו בדין לא תקיל לשון קללה בארמית וכו':

כח[edit]

פסוק כ"ח מלאתך תרגם אונקלוס בִּכּוּרָךְ עיין פי' רש"י וגם ברמב"ן ושם תמצא פי' על מלת ודמעך [שכתב רש"י איני יודע מהו לשון דמע]:

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף