פתח עינים/ברכות/ו/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רש"י
תוספות
רשב"א
תוספות הרא"ש
ריטב"א
שיטה מקובצת
מהרש"ל
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
פני יהושע
צל"ח
פתח עינים
גליון מהרש"א
רש"ש
בית נתן
שפת אמת
בן יהוידע
בניהו

מראי מקומות
עבודה ברורה (בהיברובוקס)
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה
מבחן אמריקאי


פתח עינים TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ו TriangleArrow-Left.png א

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

מאי ולחושבי שמו אמר רב אשי אפילו חשב אדם לעשות מצוה ולא עשאה וכו' הכי גריס בעין יעקב ולגירס' זו דקדק עטרת ראשי אבא מארי זלה"ה מאי אפילו דקאמר. ופירש דהכונה עם מאי דאמרינן דמחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה והכונה דהקב"ה משלם לו שכר על המחשבה ועל המעשה וז"ש לא מיבעיא דאם חשב מצוה ועשאה דהקב"ה משלם לו על המעשה ועל המחשבה אלא אפילו חשב ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאלו עשאה עכ"ד הרב אבא מארי עטרת ראשי זלה"ה. אמנם בש"ס לא גרסינן אפילו:
והרב ישרש יעקב הקשה דהא אמרינן פ"ק דסוטה אין המצוה נקראת אלא על שם גומרה. ונראה דל"ק דמעלה עליו הכתוב כאלו עשאה ומיהו אינה נקראת אלא על שם גומרה. ואחר זמן רב בא לידי אור יקרות למהר"ם יצחקי זלה"ה וראיתי שתירץ כן בדף נ"ו ע"ש ועוד כתב הרב ישרש יעקב איכא למידק דמאחר דחד לא מכתבא מילי בספר הזכרונות איך עדיף חושב מצוה מעוסק בת"ת תירץ בת"ל דגרע דעבר על חרב אל הבדים וליתא דקרא כתיב ולחושבי רבים שחשבו שנים לעשות מצוה בשותפות ומ"ש חשב לאו דוקא דקרא ברבים כתיב ע"כ דברי הרב ישרש יעקב. ולפי דרכו אפשר לומר דקרא ולחושבי שנים קאמר דמכתבן אלא דמדשנים מכתבן שמעינן דחד אף דלא מכתבא מילי מ"מ מעלה עליו הכתוב כאלו עשאה ובדקדוק נקט רב אשי חד חשב לעשות מצוה. וכן בדין. ועל דברי הרב ת"ל דכתב דגרע חד דעסיק בתורה וכו' ק"ק דהא איכא טובא דלא עברי אי משום דלא משכח צוותא דאינך לא בעו דליצטריף בהדייהו ואי משום דבאורתא קאי בביתיה ולא מצי לאצטרופי ואי משום דלדרכו היה מהלך והוא באחד ומילתא פסיקתא קאמר דחד לא מכתבן מיליה:
ואעיקרא נראה דקושיא ליתא דהכתוב אומר אז נדברו בתורה וכו' ומי הוא זה ואיזה הוא לז"א ליראי ה' ולחושבי שמו לאלו יראי ה' וחושבי שמו אם נדברו בתורה מכתבן מילייהו אבל לאו דחושבי לבד מכתבן מילייהו ודוק היטב:

תרי מכתבן מילייהו וכו' שמעתי שפירשו בזה כונת הכתוב רחש לבי דבר טוב אומר אני מעשי למלך לשוני עט סופר מהיר הכונה אם רחש לבי בדברי תורה הוא דבר טוב דהיינו כשלומד ביחיד אבל אם אומר אני מעשי למלך כלומר שאני לומד עם חכם אחר וזהו למלך דמאן מלכי רבנן אז לשוני סופר מהיר דתרי מכתבן מילייהו עד כאן שמעתי. ואפשר להמשיך בזה הפסוק שאחריו יפיפית מבני אדם וכו' במאי דאמרינן בסמוך מהו דתימא דדינא שלמא בעלמא ולא אתיא שכינה קמ"ל דדינא נמי היינו תורה וז"ש יפיפית מבני אדם כלומר שדנת את הדין ושבח יתנו הבעלי דינין וגם הדין נקרא יופי כמ"ש בתנחומא ריש פ' שופטים ע"פ ויצא לך שם בגוים ביפיך לא תסבור דדינא שלמא בעלמא אלא הוצק חן דהיינו תורה בשפתותיך דדינא נמי היינו תורה. ועמ"ש בעניותי בקונט' זרוע ימין פ"ג דאבות משנה ב' ע"ש בס"ד:

קדמה שכינתא ואתיא הרב מהר"ם די לונזאנו בדרך חיים דף צ"ב ע"ב הקשה ממ"ש כשבא הקב"ה ולא מצא עשרה כועס ותירץ דהיינו היכא שמגיעים למקום שצ"ל קדיש וכו' ע"ש ולשון כשבא הקב"ה לא משמע הכי ועוד נעלם ממנו דהרשב"א בתשו' סי' ן' עמד על זה וע"ש מה שתירץ:

Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

מעבר לתחילת הדף