תולדות יצחק/דברים/ל

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

תולדות יצחק TriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png ל

א[edit]

והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הפרשה הזאת עתידה כי כולה לא היתה ומקצתה בעשרת שבטים ומקצתה בנו ומקצתה בנו ובהם ומה שאמר קודם זה ויתשם ה' מעל אדמתם הוא עלינו וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה הוא על עשרת שבטים שהם מקובצים והם חוץ לארצם כיום הזה שהיו מקובצים במדבר חוץ לארצם. ומה שאמר והשבות אל לבבך הוא על עשרת שבטים שהם נדחים ואינם נפוצים ולז"א בזה בכל הגוים אשר הדיחך ה' שמה ושבת עד ה' אלהיך הוא גלותינו יהודה ובנימין ושב ה' אלהיך את שבותך הוא עשרת שבטים ושב וקבצך הוא יהודה ובנימין ולז"א בו וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלהיך שמה:

ד[edit]

אם יהיה נדחך בקצה השמים הם עשרת שבטים משם יקבצך ה' אלהיך ומשם יקחך והביאך ה' אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך הוא לנו ולהם. ומל ה' אלהיך את לבבך הוא לנו ולהם ולדעת הרמב"ן הוא ביטול יצר הרע לגמרי כי בימות המשיח תתבטל הבחירה וזהו שאמר ביחזקאל ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם ולפי דעתי אינו ביטול בחירה שאם כן לא יהיו אנשים וכבר אמרו אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד אבל הוא נטיה כדרך החסידים ופרושים שנולדו מוכנים לכל טובה ומדות טובות וראיה לזה שאחר שאמר ומל ה' אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך אמר ואתה תשוב ושמעת בקול ה' ואמר עוד כי תשוב אל ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ואם הוא בטול יצר הרע מה תשובה צריך הרי לא חטא ואם תשובה על הזמן שהיה בו יצר הרע אחד מתנאי התשובה הוא שלא יחזור לחטוא והרי אין בו יצר הרע ואם חרטה הנה יצר הרע אין בו ולא נופל חרטה אלא על החטא שהיה אפשר לחזור לעשותו והתשובה היא שאם יבא לידו פעם אחרת זאת העבירה לא יעשנה והנה לא יבא לו עוד לידו שאין בו יצר הרע ועוד שאם יתבטל יצר הרע לגמרי לא נעשה עוד מצות וכל שכן מצות לא תעשה ובכאן אמר ועשית את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום ואמר כי תשמע בקול ה' אלהיך לשמור מצותיו וחקותיו הכתובה בספר התורה הזה. ובזה הענין יש ספקות והוא למה כפל ושב ושב שני פעמי' שאמר ושב ה' אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך ועוד אחר שאמר והשבות אל לבבך מה צורך לחזור ולומר ושבת עד ה' אלהיך והתשובה לראשונה ושב ה' את שבותך הוא לעשרת שבטים ושב וקבצך הוא ליהודה ובנימין וכמו שפירשתי אבל התשובה לשני הספקות הוא שהתשובה היא בשני פנים אחת תשובה בלתי שלימה כגון מיראת עונש. ויש תשובה שלימה והיא מאהבה ואמר כנגד הראשונה והיה כי יבואו עליך הברכה והקללה והשבות אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ה' שמה לפי שהדיחו שמה ובאו עליהם הקללות שב מיראת קללות ועוד מצרת שיעבוד המלכות וכנגד השנית שהיא תשובה שלימה אמר ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך וכנגד הראשונה שהיא מיראת המלך והעם אמר ושב ה' אלהיך את שבותך ורחמך שיתן להם לרחמים בעיני שוביהם אבל לא יוציאם מגלות וכנגד השנית שהיא תשובה שלימה אמר ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלהיך שמה אם יהיה נדחך וגו' ויש לשאול עוד מדוע חזר לכפול עוד ב' פעמים תשובה שאמר ואתה תשוב ושמעת בקול ה' וחזר ואמר כי תשוב אל ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך. התשובה שיש עוד שני מיני תשובה אחרות אחת שכשרואה שבאים עונשים על אחרים שבים בעבור שאליו לא יגש וכמו שאמר בצפניה הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם מבלי עובר וגו' אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר השנית ששב מצד תוכחת המוכיחים כנגד הראשונה אמר ונתן ה' אלהיך את כל האלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך ואתה תשוב ושמעת בקול ה' שלסבה שנתן האלות על אויביהם ישובו כנגד השנית אמר כי תשמע בקול ה' אלהיך לשמור מצותיו והוא ששומע תוכחות המוכיחים כנ"ל:

יא[edit]

כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא. לא בשמים היא ולא מעבר לים אחשוב שהכוונה בזה שהיה איפשר לומר שהאדם מוכרח במעשיו לאחד מארבעה סבות. האחת להמזגת האדם שהאדומיי והדמיי מוכנים לניאוף והשחורי לכעס וכן כל ההמזגות למדות רעות כל המזגה למדה רעה מיוחדת כפי אותה ההמזגה וכן המדות הטובות כפי ההמזגה. השנית שידיעת השי"ת מכרחת שאם ידע בראובן כשנולד שיהיה רשע אי אפשר שיהיה צדיק. השלישית מצד המערכה שהמערכות להם ממשלה בעולם הזה עד שהאצטגנין יאמר פלוני יהיה רשע או צדיק דהאי מאן דאתיליד במאדים ליהוי אשיד דמא. הרביעית אויר הארץ שיש אויר מחכים או מטפש ואוירא דארעא דישראל מחכים ואויר המגדל אשר בנו בבבל משכח וכן מכריח להיות רשע להוט בעבירות או להיותו ישר ונאמן וכמו שאז"ל על וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב שאויר אותה הארץ מזנה ולזה אמר הכתוב כי לעתיד לבוא ומעיין מאת ה' יצא והשקה את נחל השטים וזהו להסיר משם הניאוף ולז"א ששום אחד מאלו הארבעה אינו מכריח ואינו מסיר הבחירה אמת שמכין וז"ש כי המצוה הזאת לא נפלאת היא ממך כלומר אינה נבדלת לסבת המזגה שלך וזהו ממך אמת הוא שמכרן אבל אינו מכריח ואם מצד ידיעת השי"ת אינה מכרחת וזהו ולא רחוקה היא שהשי"ת רחוק רחוק מי ימצאנו ואם מצד מערכת הכוכבים לא בשמים היא שהמערכה מכינה למדות אבל אינה מכרחת וגם גזרת המערכה כללית כמו שאמר רבא או אומנא או מוהלא ואם מצד אויר המחוז ההוא ולא מעבר לים היא שאמת הוא שמכין למדות טובות או רעות אבל אינו מכריח ואמר כנגד כל ארבעתן כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו כנגד הסבה השנית אמר קרוב אליך הדבר אינו רחוק אלא קרוב וכנגד אויר הארץ אמר מאד שהוא קרוב אליך מאד יותר מאותו המחוז וכנגד המערכה אמר בפיך שהוא הדבור רמז לשכל שהוא למעלה מן המערכה לומר אין המערכה מכרחת שהרי יש לך פה שהוא צלם אלהים ואמר בלבבך כנגד ההמזגה לפי שהלב בו המדות כפי ההמזגה שבו כח המתעורר ואמר בלבבך ברצונך יהיה הכל ולכן אחר שאלו הארבעה אינם מכריחים א"כ הבחירה היא ביד האדם ולכן סמך לזה ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע ואמר ובחרת בחיים למען תחיה אתה וביתך:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.