רלב"ג - ביאור המילות/דברים/ל

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

רלב"ג - ביאור המילותTriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png ל

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה. הגיד בזה שאחר שיבאו כל אלה הדברים הברכה תחלה ואחר כך הקללה כי כן היתה שהברכה היתה בימי יהושע ובימי הזקנים האריכו ימים אחריו שלא נפל דבר מכל הטוב כמו שנזכר בספר יהושע וכן היתה להם הברכה בימי קצת השופטים ובימי שמואל ושאול ודוד ושלמה שבימי קצת שאר מלכי' אחרים ובית שני בימי החשמונים הנה כל אלו הקללות הדברים מהקללות שזכרנו ותשוב אחר זה אל לבבך בכל המקומות שאתה גולה בהם לשוב עד יי' אלהיך ולשמוע בקולו בכל המצוה אשר אנכי מצוך היום בכל לבבך ובכל נפשך שכל תוקתך וציוריך יהיו לעבוד הש' יתע' ותישיר לזה גם כן בניך כדי לחנכם בעבוד' השם יתעלה לידה ומבטן הנה ישיב את שבותך וירחם אותך. וזה ידמה שיהיה בבנין בית שני ולזה אמר אחר זה ושב וקבצך מכל העמים. רוצה לומר שישוב שנית לקבצך מכל העמים וזה הוא אחר חרבן בית שני כי בבית שני נתקבצו בזה האופן וגם אמר הנביא יוסיף השם שנית ידו לקנות את שאר עמו והפליג בזה ואמר שגם אם יהיה הנדח לגלות בגוים בקצה הישוב משם יקבצהו השם יתעלה ויקחהו משם ויביאהו אל הארץ אשר ירשו אבותינו וזה הוא אמרו אחד מעיר ושנים ממשפחה רוצה לומר כי אע"פ שלא יהיה כי אם אחד בעיר משם יקחהו השם יתעלה וישמרהו שלא ימיתוהו הגוים אשר הוא בקרבם:

ה[edit]

והטיבך והרבך מאבותיך. רוצה לומר שאחר ייטיב להם השם יתעלה וירבה אותם רבוי נוסף על רבוי אבותיהם:

ו[edit]

ומל ה' אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך. זה יורה שהשם יתעלה יעזרם אז וימול את ערלת לבבם שתכסה ממנו השגת השם יתעלה וזה יהיה מצד המופתים הנפלאים שיראה אותם אז כאמרו כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות וכבר רמזו הנביאים במקומו' אל המופתים שיחודשו בעת ההיא ומכללם הוא תחיית המתים ואז יהפוך הש' יתע' אל עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם יי' ולעבדו שכם אחד והנה בזה יתיישרו כלם לאהבה את השם יתע' בכל לבבם ובכל נפשם למען חייהם רוצה לומר למען החיים האמתיים ישיגום באהבתם אותו בכל תשוקותיהם ובכל ציוריהם ואז יתן הש' יתע' את כל הקללות האלה על האויבים ועל השונאים שרדפו ישראל בגלות ובכלל הנה אתה כשתשוב אל השם יתעלה ושמעת בקולו לעשות כל מצותיו מבלי גרעון אז תבא הברכה לך בבני' ובקניני' כאשר באה לאבותיך והנה ביאר בכל זה תכלית הביאור כי כשיתקיימו המצות שהוא נותן היום והם הכתובות בספר התורה הזאת יהיה להם כן וזאת ראיה זאתה התורה לא תומר ולא תשתנה לעולם וזו פנה גדולה מפנות התורה:

יא[edit]

כי המצוה אשר אנכי מצוך היום. אמר שהמצוה הזאת אינה בשמים שיצטרכו לביאור בה על יד הנביא כי מה שראוי להיות בה נכלל מזאת התורה ואינו גם כן מאופן מהעומק שיצטרכו לשופט:

יג[edit]

מעבר הים. להבין דבריה כי המצוה מעניינה והיא עשית המצוה הוא דבר קל מאד להגיד אותו בפה ולצייר אותו בלבבו וזה כי לא צותה התור' להעמיק העיון בה עד שיעמדו על כונותיה לפי מה שאפשר אך בטחה כי זה יתכן שישלם עם מה שהישירה אליו בזה הענין הבדל הכהנים והלוים לעבודת השם יתעלה כמו שביארנו במה שקדם:

טו[edit]

ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע. הנה החיים הם חיים הנפש כי הם החיי' האמתיים והטוב הם ההצלחות הגופייות כי הם גם כן ימשכו מקייום התורה כמו שקדם אבל התכלית העצמי לזה הוא החיים ואלו הטובות ג"כ הנמשכות מקיום מצות התורה הם מישירות אל השגת החיים ההם כי מי שהוא חסר להם ושלמה לא יתכן לו התבודדות בעיון באופן שלם והם המות והרע הם הפך שני אלו והם ימשכו מעזיבת התורה כי הוא יביא לעבוד עבודה זרה כמו שזכר:

יט[edit]

העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ. נתן אותם לעדים כי הם קיימים להעיד שתמיד יתקיימו אלו הדברים עם שהם כמו עוזרים להמשיך זה כאלו יאמר שהשמים והארץ כלם יעזרו להגיע כל אלו הדברים מהברכות והקללות על דרך הכוכבים ממסילות' נלחמו עם סיסרא:

החיים והמות נתתי לפניך. הזכיר לזכור תחילה החיים והמות האמתיים כי הם הגמול והעונש אנושיים ואחר זכר הברכה והקללה שהם הטוב והרע להיותם בלתי מכוונים בעצמות ואע"פ שכבר ימשכו מקיים מצוו' התור' והנטייה מהם. ולזה אמר ובחרת בחיים ולא אמר ובחרת בברכה כי אין ראוי לעבוד השם יתעלה כדי שיגיעו אלו הטובות הגופיות אך יעבדהו כדי שישיג החיים הערבים ההם כמו שאמר דוד תודיעיני אורח חיים שובע שמחות את פניך נעימות בימינך נצח ולזה אמר דוד במצוותיו חפץ מאד ולא בשכר מצותיו הנמשך באלו הטובות והקנינים הגופיים:

כ[edit]

לאהבה את יי' אלהיך לשמוע בקולו ולדבקה בו כי היא חייך. אמ' כי זה הוא בעצמותו חיי האד' והוא מבואר במה שאין ספק בו כי השגת השי"ת אשר בה תשלם אהבת האדם אותו לשמוע בקולו ובה ישלם לו הדבקות בו הוא החיים הנצחיים אשר לא יבלו ואמר אחר זה ואורך ימים לשבת על האדמה כי זה הטוב ימשך ממנה גם כן עם שהו' מישיר אל שיושגו החיים ההם באופן יותר שלם מפני היות הארץ מוכנת אל שידבק בה לאדם השפע האלהי כמו שזכרנו פעמים רבות:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.