שב שמעתתא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר
שב שמעתתא

אשר הכינותי וגם חקרתי בקט שכלי, הצעיר עבד לתלמידי חכמים
ולהוגים בתורת ה' וביראתו,
אני ארי' ליב באאמ"ו מהור"ר יוסף הכהן זלה"ה.
בעהמ"ח ס' קצות החשן
ונוסף עליו הגהות יקרות מהגאון המובהק מו' ברוך פרענקיל ז"ל אב"ד דק"ק לייפניק

לעמבערג

בשנת תרכד לפ"ק

הובא לביה"ד ע"י הרב החסיד מו' עוזר חיים ראדזין נ"י מראפשיטץ
ושותפו הרבני וכו' מו' יוחנן בלאה מדאמבראמע

תוכן העניינים[edit]

שמעתא א[edit]

בו יבואר ספיקא דאורייתא באיסורין, וספק טומאה ברה"י וספק טומאה ברה"ר, וספק ספיקות:

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד

שמעתא ב[edit]

בו יבואר חזקת הגוף וחזקת ממון, וברי ושמא:

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ

שמעתא ג[edit]

בו יבואר חזקה דמעיקרא, וחזקה דהשתא, וחזקה העשויה להשתנות:

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח

שמעתא ד[edit]

בו יבואר דיני רוב וקרוב, ורוב בממון, ודיני מוחזק:

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו

שמעתא ה[edit]

בו יבואר אם מחזיקין מאיסור לאיסור. גם יבואר בו דין חזקה דרבא בקטנה שהגיעה לכלל שנותיה:

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז

שמעתא ו[edit]

בו יבואר דין עד אחד נאמן באיסורין, וספיקא דתרי ותרי:

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג

שמעתא ז[edit]

בו יבואר דיני עד אחד במיתה, ודיני מסיח לפי תומו, ודיני סימנין וטביעות עין בגופו ובכליו:

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג

מהדורות[edit]

  • מהדורה ראשונה (נדפסה בחיי המחבר), לבוב תקס"ד באתר "HebrewBooks"
  • מהדורה שניה, ורשא תקצ"ז באתר "HebrewBooks"
  • לבוב תקצ"ח באתר "HebrewBooks"
  • קלינינגרד תרי"ז באתר "HebrewBooks"
  • וארשא תרל"ה (עם הגהות רבת"פ), באתר "HebrewBooks"
  • וארשא תרנ"ד (עם הגהות רבת"פ), באתר "HebrewBooks"
  • ניו יורק תש"ה (עם הגהות רבת"פ וספר צילותא דשמעתתא) באתר "HebrewBooks"
  • מהדורת ז'ולקווה