פתחי תשובה/יורה דעה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
פתחי תשובה - יורה דעה

הלכות שחיטה[edit]

א ב ג ד ה ו ח י יא יג יד טו טז יז יח יט כ כב כג כד כה כז כח

הלכות טריפות[edit]

כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס

הלכות מתנות כהונה[edit]

סא

הלכות אבר מן החי[edit]

סב

הלכות בשר שנתעלם מן העין[edit]

סג

הלכות חלב[edit]

סד

הלכות דם[edit]

סה סו סז סח

הלכות מליחה[edit]

סט ע עא עב עג עד עה עו

הלכות בהמה וחיה טהורה[edit]

עט פ פא פב פג פד פו

הלכות בשר בחלב[edit]

פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז

הלכות תערובות[edit]

צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא

הלכות מאכלי עכו"ם[edit]

קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט

הלכות הכשר וטבילת כלים[edit]

קכ קכא קכב

הלכות יין נסך[edit]

קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלג קלד קלה קלז

הלכות עבודת כוכבים[edit]

קמא קמב קמג קמה קמו קמז קמח קנא קנב קנג קנד קנה קנז קנח

הלכות רבית[edit]

קנט קס קסא קסב קסג קסה קסו קסח-קסט קע קעא קעב קעג קעד קעה קעו קעז

הלכות חוקות העכו"ם[edit]

קעח

הלכות מעונן ומכשף[edit]

קעט

הלכות כתובת קעקע וקריחה[edit]

קפ

הלכות גילוח[edit]

קפא

הלכות נדה[edit]

קפג קפד קפה קפו קפז קפח קפט קצ קצא קצב קצד קצה קצו קצז קצח קצט ר

הלכות מקואות[edit]

רא

הלכות נדרים[edit]

רג רד רה רו רח רט רי ריא ריב ריג ריד רטו רטז ריז ריח ריט רכ רכא רכב רכד רכה רכו רכז רכח רכט רל רלב רלג רלד רלה

הלכות שבועות[edit]

רלו רלז רלח רלט

הלכות כבוד אב ואם[edit]

רמ

הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם[edit]

רמב רמג רמד

הלכות תלמוד תורה[edit]

רמה רמו

הלכות צדקה[edit]

רמז רמח רמט רנא רנב רנג רנו רנז רנח רנט

הלכות מילה[edit]

רסא רסב רסג רסד רסה רסו

הלכות עבדים[edit]

רסז

הלכות גרים[edit]

רסח רסט

הלכות ספר תורה[edit]

ער רעא ערב רעג רעד ערה רעו רעז רעח רעט רפ רפא רפב רפג רפד

הלכות מזוזה[edit]

רפה רפו רפז רפח רפט רצ רצא

הלכות שלוח הקן[edit]

רצב

הלכות חדש[edit]

רצג

הלכות ערלה[edit]

רצד

הלכות כלאי אילן[edit]

רצה

הלכות כלאי בהמה[edit]

רצז

הלכות כלאי בגדים[edit]

רצח רצט ש שא שב שג

הלכות פדיון בכור[edit]

שה

הלכות בכור בהמה טהורה[edit]

שו שז שח שט שי שיב שיג שיד שטו שטז שיז שכ

הלכות פטר חמור[edit]

שכא

הלכות חלה[edit]

שכב שכג שכד שכו שכח שכט של

הלכות תרומות ומעשרות[edit]

שלא

הלכות מתנות עניים וראשית הגז[edit]

שלב

הלכות נידוי וחרם[edit]

שלד

הלכות ביקור חולים ורפואה ונוטה למות וגוסס[edit]

שלה שלט

הלכות קריעה[edit]

שמ

הלכות אבילות[edit]

שמא שמב שדמ שמה שמז שמח שמט שנא שנב שנד שנו שנז שסא שסב שסג שסד שסז שסח שסט שע שעא שעב שעג שעד שעה שעו שעח שעט שפ שפא שפד שפז שפח שפט שצ שצא שצב שצג שצד שצה שצו שצז שצט ת תא תב תג