פרי הארץ

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
פרי הארץ


מכבוד אדמ"ו גאון תפארת ישראל חסידא ופרישא בוצינא קדישא עמודא דנהורא אור המאיר לארץ וחוצות כבוד שם קדושתו מוה' מנחם מענדיל בהרב מוה' משה זצוק"ל אשר מקום ישיבתו היה בעיה"ק טבריא תוב"ב והמה דברי קדשו בכל שבת ושבת למסתופפים בצלו צל החכמה וקבצן הרב המופלנ בתוי"ר החסיד כמהו' אלעזר זוסמן סו"ד דארעא קדישא תובב"א וממנו הגיע לידינו ומן המעט הזה אורו עינינו ובכדי שיהיו שמעתתי' מבדרין בעלמא כבקשת דהע"ה אגורה באהלך עולמים וכפי' רז"ל נתגלגל הדבר אשר ביום הלקח ארון הק' ונעלה האור לשרשו החלנו להדפיס דבריו הק' אשר מנובלות אורו יאירו כל הארץ. וצרפנו לזה מה שמצאנו ד"ק של הרב הקדוש המפורסם מוה' אברהם בהרב הקדוש המפורסם רשכבה"ג מו"ה דוב בער ממעזריטש והוא מפ' בראשית עד כוונת המקוה כי איידי דזוטר מירכס וזכות הרבנים הק' יגן עלינו ויעמוד לנו ויגלה לנו משיח צדקנו בב"א.

תוכן עניינים[edit]

חומש בראשית
חומש שמות
חומש ויקרא
חומש במדבר
חומש דברים

מהדורות מודפסות[edit]

  • קאפוסט תקע"ד באתר "HebrewBooks" (ד"צ ברוקלין תשי"ט באתר "HebrewBooks")
  • מאהילוב תקע"ח באתר "HebrewBooks"

·
מעבר לתחילת הדף