מראי מקומות/שמות/כא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


מכילתא דרשב"י


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

מראי מקומות TriangleArrow-Left.png שמות TriangleArrow-Left.png כא

פסוק א[edit]

אשר תשים לפניהם[edit]

בקידושין (לה.) למדו מכאן שהשווה הכתוב אשה לאיש לכל דינים שבתורה. והתוספות (ב"ק טו. ד"ה אשר; גיטין פח: ד"ה ולא; שבועות כט: ד"ה שבועת) הקשו ש'לפניהם' קאי על הדיינים וכיצד דרשו דין זה הנוגע לנידונים[1].

ובספר מירא דכיא (פ' משפטים) יישב שכל פעולה שבראשה ת' הרי היא שוה לזכר ולנקבה, נוכח לזכר ונסתר לנקבה, כמו תיבת 'תבוא' - בזכר "תבוא אל הארץ" (דברים כו א), ובנקבה "אשר לא תבוא ושתי" (אסתר א יט). ואם כן אפשר לומר שדרשת חז"ל היא מהתיבה 'תשים' המשמשת לזכר ונקבה.

פסוק יט[edit]

אם יקום ויתהלך בחוץ[edit]

בספר כף הכהן לרבי אברהם יצחקי הביא רמז מכאן לפסק הרמב"ם והשו"ע שריפוי ושבת דנים אף בחו"ל, אם יקום ויתהלך בחוץ, דהיינו בחוץ לארץ... רק שבתו יתן ורפא ירפא, משא"כ שאר תשלומים שאינם בחו"ל.

פסוק לג[edit]

וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור[edit]

וכתב רש"י, אם על הפתיחה חייב על הכרייה לא כל שכן, אלא להביא כורה אחר כורה שהוא חייב.

שאל אדם אחד את המלבי"ם: ילמדנו רבינו, מתקנת רבינו גרשום שאסור לפתוח מכתב של אחר. מה הדין במברק שהמכתב גלוי לעין כל, האם באופן זה מותר לקרוא את תוכנו? השיבו הגאון: אם על הפתיחה חייב, על הקריאה לא כל שכן.שולי הגליון


  1. יעו"ש שהוסיפו שכיון שקאי אדיינים הרי ע"כ לא קאי אאשה כיון שאשה פסולה לדון. והבאנו קושייתם כנוסח שהביא בשמם בפרדם יוסף בפרשתן, וכן משמע מתוך יישוב התוספות בשבועות.
< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף