חנוכת התורה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר
חנוכת התורה
על חמשה חומשי תורה
הוא קובץ חידושים נפלאים. חריפים ומתוקים. פשטים יקרים מובהקים ומזהירים בדברי תורתנו הקדושה ומאמרי חז"ל. אשר יצאו מפה קדוש ממלל רברבן. ה"ה הנשר הגדול בעל כנפים. ברוחו פי שנים. באר מים חיים. בנגלה ובנסתר לו הי' עשר ידות. גאון הגאונים. שר התורה. אספקלריא המאירה. אביר הרועים. רבן של כל בני הגולה. איש אלקים קדוש יאמר לו הרבי ר' העשיל זצ"ל אשר הי' אב"ד ור"מ בק"ק קראקא יע"א.
כל אלה אספתי בעזרת הבורא. וסדרתי אותם על סדר התורה. טעמו בו ותוארנה עיניכם.
ממני המלקט והמאסף חנוך העניך במו"ה צבי אליעזר נ"י ערזאהן מזגיערש יע"א
פיעטרקוב
בדפוס המשובח והמפואר של הרבני הנגיד וכו'
מו"ה שלמה בעלכאטאווסקי נ"י
שנת תר"ס לפ"ק

תוכן[edit]

ספר בראשית[edit]

בראשית: פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ו (א-ח) נח: פרק ו (ט-כב) פרק זפרק חפרק טפרק יפרק יא לך לך: פרק יבפרק יגפרק ידפרק טופרק טזפרק יז וירא: פרק יחפרק יטפרק כפרק כאפרק כב חיי שרה: פרק כגפרק כדפרק כה (א-יח) תולדות: פרק כה (יט-לד) פרק כופרק כזפרק כח (א-ט) ויצא: פרק כח (י-כב) פרק כטפרק לפרק לאפרק לב (א-ג) וישלח: פרק לב (ד-לג) פרק לגפרק לדפרק להפרק לו וישב: פרק לזפרק לחפרק לטפרק מ מקץ: פרק מאפרק מבפרק מגפרק מד (א-יז) ויגש: פרק מד (יח-לד) פרק מהפרק מופרק מז (א-כז) ויחי: פרק מז (כח-לא) פרק מחפרק מטפרק נ

ספר שמות[edit]

שמות: פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ו (א) וארא: פרק ו (ב-ל) פרק זפרק חפרק ט בא: פרק יפרק יאפרק יבפרק יג (א-טז) בשלח: פרק יג (יז-כב) פרק ידפרק טופרק טזפרק יז יתרו: פרק יחפרק יטפרק כ משפטים: פרק כאפרק כבפרק כגפרק כד תרומה: פרק כהפרק כופרק כז (א-יט) תצוה: פרק כז (כ-כא) פרק כחפרק כטפרק ל (א-י) כי תשא: פרק ל (יא-לח) פרק לאפרק לבפרק לגפרק לד ויקהל: פרק להפרק לופרק לזפרק לח (א-כ) פקודי: פרק לח (כא-לא) פרק לטפרק מ

ספר ויקרא[edit]

ויקרא: פרק אפרק בפרק גפרק דפרק ה צו: פרק ופרק זפרק ח שמיני: פרק טפרק יפרק יא תזריע: פרק יבפרק יג מצורע: פרק ידפרק טו אחרי מות: פרק טזפרק יזפרק יח קדושים: פרק יטפרק כ אמור: פרק כאפרק כבפרק כגפרק כד בהר: פרק כהפרק כו (א-ב) בחקתי: פרק כו (ג-מו) פרק כז

ספר במדבר[edit]

במדבר: פרק אפרק בפרק גפרק ד (א-כ) נשא: פרק ד (כא-מט) פרק הפרק ופרק ז בהעלותך: פרק חפרק טפרק יפרק יאפרק יב שלח: פרק יגפרק ידפרק טו קרח: פרק טזפרק יזפרק יח חקת: פרק יטפרק כפרק כאפרק כב (פסוק א) בלק: פרק כב (ב-מא) פרק כגפרק כדפרק כה (א-ט) פינחס: פרק כה (י-יח) פרק כופרק כזפרק כחפרק כטפרק ל (פסוק א) מטות: פרק ל (ב-יז) פרק לאפרק לב מסעי: פרק לגפרק לדפרק להפרק לו

ספר דברים[edit]

דברים: פרק אפרק בפרק ג (א-כב) ואתחנן: פרק ג (כג-כט) פרק דפרק הפרק ופרק ז (א-יא) עקב: פרק ז (יב-כו) פרק חפרק טפרק יפרק יא (א-כה) ראה: פרק יא (כו-לב) פרק יבפרק יגפרק ידפרק טופרק טז (א-יז) שופטים: פרק טז (יח-כב) פרק יזפרק יחפרק יטפרק כפרק כא (א-ט) כי תצא: פרק כא (י-כג) פרק כבפרק כגפרק כדפרק כה כי תבוא: פרק כופרק כזפרק כחפרק כט (א-ח) נצבים: פרק כט (ט-כח) פרק ל וילך: פרק לא האזינו: פרק לב וזאת הברכה: פרק לגפרק לד

לפי אותיות[edit]

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנבנגנדנהנונזנחנטססאסבסגסדסהסוסזסחסטעעאעבעגעדעהעועזעחעטפפאפבפגפדפהפופזפחפטצצאצבצגצדצהצוצזצחצטקקאקבקגקדקהקוקזקחקטקיקיאקיבקיגקידקטוקטזקיזקיחקיטקכקכאקכבקכגקכדקכהקכוקכזקכחקכטקלקלאקלבקלגקלדקלהקלוקלזקלחקלטקמקמאקמבקמגקמדקמהקמוקמזקמחקמטקנקנאקנבקנגקנדקנהקנוקנזקנחקנטקסקסאקסבקסגקסדקסהקסוקסז

ליקוטים[edit]

קסחקסטקעקעאקעבקעגקעדקעהקעוקעזקעחקעטקפקפאקפבקפגקפדקפהקפוקפזקפחקפטקצקצאקצבקצגקצדקצהקצוקצזקצחקצטררארברגרדרהרורזרחרטריריאריבריגרידרטורטזריזריחריטרכרכארכברכגרכדרכהרכורכז