שולחן ערוך/אורח חיים/סז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
אליה רבה
כף החיים
מגן אברהם
מחצית השקל
משנה ברורה
פרי חדש
שערי תשובה
באר הגולה
ביאור הגר"א
ט"ז
לבושי שרדמראי מקומות


לדף זה באתר "על התורה" לסימן זה באתר "תא שמע"


שולחן ערוךTriangleArrow-Left.png אורח חיים TriangleArrow-Left.png סז

סימן סז
דין ספק אם קרא קריאת שמע ובו סעיף א'

א * ספק אם קרא (א) קריאת שמע (ב) חוזר וקורא (ג) ומברך לפניה (ד) ולאחריה[1], (ה) אבל אם יודע שקראה אלא שמסופק אם בירך לפניה ולאחריה אינו חוזר ומברך:שולי הגליון


  1. כדעת ר' אלעזר בברכות (כא.), וכ"פ הרי"ף (יב: מדפי הרי"ף), הרא"ש (ברכות פ"ג סימן ט"ו), הרמב"ם (פ"ב מקריאת שמע הי"ג) והטור (כאן). והיינו דס"ל דקריאת שמע דאורייתא, אמנם דעת התוספות במנחות (מג: ד"ה ואיזו) דחיובה אינו אלא מדרבנן, וכן נקטו בפשיטות בסוטה (לב. ד"ה קרית שמע) ועי"ש עמוד ב' (ד"ה ורבי) שהאריכו בזה והניחו הענין בתימה. ובטעם שפסקו כר' אלעזר עי' כסף משנה (פ"ב מקריאת שמע הי"ג), ראבי"ה (ח"א ברכות סימן סד), ספר האשכול (הלכות תפילה יג.) ומהר"ח אור זרוע (ח"א סימן צד). וע"ע מו"מ בזה: שאגת אריה (סימן א), תומת ישרים (סימן יג), שו"ת תשואת חן (סימן מט), משרת משה (עטיה) (פ"ב מק"ש הי"ג) ויפה ללב (או"ח סימן סז ס"א).
< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף