לבושי שרד/אורח חיים/סז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


לבושי שרדTriangleArrow-Left.png אורח חיים TriangleArrow-Left.png סז

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
אליה רבה
כף החיים
מגן אברהם
מחצית השקל
משנה ברורה
פרי חדש
שערי תשובה
באר הגולה
ביאור הגר"א
ט"ז
לבושי שרדמראי מקומות


לדף זה באתר "על התורה" לסימן זה באתר "תא שמע" לדף זה באתר "שיתופתא"


ט"ז סק"א ר"א אלא בק"ש. דשמואל ס"ל ק"ש מדרבנן אמת ויציב מדאורייתא ור"א פליג דק"ש מדאורייתא אבל באמת ויציב לא פליג:

מג"א סק"א ביטול תורה היינו ק"ש של ר"י הנשיא:

שם ועי' בברכות כוונתו כשמסופק בפ' ציצית וגם אמת ויציב הנה מצד הסברא אינו אומר רק א' מהם דאז נעשה השני דרבנן וע"ז בא להוכיח דיאמר פ' ציצית משום דהתוס' בד"ה בעל קרי כתבו דאפילו למ"ד ק"ש דרבנן מודה דכל שלא הזכיר יציאת מצרים הוי דאורייתא לכן התירו לב"ק להרהר ק"ש והברכות לא התירו להרהר דכיון דכבר הרהר ק"ש נעשה א"ו דרבנן ואין להקשות נתקן דלימא א"ו ולא לימא ק"ש דהא עדיף דלימא ק"ש דאית ביה נמי מלכות שמים עכ"ל ובגמ' דף י"ד קאמר דמשמע יש בו מלכות שמים ופרשת והיה ופרשת ויאמר עול מצות ע"ש ממילא כי היכא דלענין ב"ק מוטב שיקרא ק"ש משום מלכות שמים ה"נ בנ"ד מוטב שיקרא פ' ויאמר דאית בית תרתי קבלת מצות ויציאת מצרים:

שם בד"ה ספק. אהא דס"ל לשמואל ספק קרא קריאת שמע אינו חוזר וקורא ספק אמר אמת ויציב חוזר משום א"ו דאורייתא הקשו התו' הא ע"כ ספק אמר א"ו היינו שמסופק גם מקריאת שמע דאם ידע שקרא קריאת שמע אין א"ו מדאורייתא א"כ יאמר ק"ש דאית ביה תרתי מלכות שמים ויציאת מצרים ותירצו דעדיף שיאמר א"ו דאז אפשר שתיקן הכל דאם בתפלה קרא קריאת שמע ולא א"ו הרי אמר עכשיו א"ו אבל אם יקרא עכשיו ק"ש שמא כבר קרא ק"ש א"כ אינו מתקן עכשיו כלום ע"ש באורך. וה"ר שמעי' תי' דמיירי שידע שקרא ק"ש רק מסופק בא"ו ופ' ציצית וכולא מלתא די"מ קרי ליה אמת ויציב ולהכי כי מצריכין ליה לחזור אומר שניהם דכולא חדא מלתא היא ובזה מובן כל דברי מג"א. וכ"כ הר"ב בשם הל"ח דיאמר שניהם דאע"ג דמיד שאמר פ' ציצית הוי א"ו מדרבנן מ"מ כך הוא הדין כמו בק"ש עצמה אם נסתפק בה אומרה עם הברכות כן ביציאת מצרים אומר הברכה שנתקן עליה:


מעבר לתחילת הדף
< הקודם · הבא >
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.