רלב"ג - ביאור המילות/בראשית/מח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רד"ק
ריב"א
רלב"ג - ביאור המילות
רשב"ם


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

רלב"ג - ביאור המילותTriangleArrow-Left.png בראשית TriangleArrow-Left.png מח

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ד[edit]

ונתתיך לקהל עמים. ראוי שתדע כי כבר אמר לו השם יתע' גוי וקהל גוים יהיה ממך. והנה השמיט יעקב הנה בזה הספור גוי לפי שכבר נתקיים זה בבנימן שנולד אחר זאת הנבואה ומה שיהיה עתיד ממנו להתקיים הוא שיהיה ממנו קהל גויים והנה נתבאר ליעקב שזה הייעוד הוא יתקיים בבני בניו ר"ל שכבר יפרד אחד מבניו לשני גוים והם שני שבטים. והנה נתן זאת המתנה ליוסף כמו שנתן לו הבכורה כי מפני שלא היה ראוי ראובן לבכורה היה ראוי שתשוב ליוסף כי הוא הבכור לרחל אשר היא העיקר כי ברחל נתרצה יעקב לעבוד לבן ואולם נתגלגל הדבר שהיו לו לנשים לאה והשפחות. והרצון בזה שיהיו נמנים לשני שבטים בעניין ירושת הארץ כראובן ושמעון שהם הגדולים וכבר ישאל שואל אי זה תועלת היה לבני יוסף בהמנותם שני שבטים לענין ירושת האר והנה היתה נחלתם לפי מניין גלגלותם בשוה כמו שאמר לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו הנה היתה זו הספק הוא אצלי לפי מה שאומר וה שכבר הוא אפש' שנעלם מיעקב מה שתיסד התורה מזה והיה חושב שתהיה נחלקת לשבטים בשוה כי כבר יעלמו מהנביאים דברים רבים. הלא תראה שכבר נעלם מיעקב ענין מכירת יוסף וכן אמר אלישע ויי' העלים ממני ואפשר גם כן שנאמר שזה הענין היה ברכה שברכו ה' יתע' שיפרה וירבה שבט מהשבטים באופן שיהיה לשני שבטים והנה זאת הברכה נתן יעקב ליוסף לראותו שהוא ראוי לה. ולזה תראה שעלה מספר שבטי מנשה ואפרים יותר ממספר ראובן ושמעון כי מספר שבטי מנשה ואפרים עלה לירושת הארץ פ"ה אלפים ומאתים ומספר שבטי ראובן ושמעון לא היה כי אם ס"ה אלפים ותתק"ל ולזה נתקיים שיהיו אפרים ומנשה לענין ירושת הארץ כראובן ושמעון ויותר מזה קרוב לשיש ועוד כי כבר היה להם בזה תועלת מצד רבוי הגורלות שיהיה להם כי הגורל האחד יתכן שיקרה בו שיהיה לבעליו הפחות שבדברים אשר יפלוהו עליהם ואמנם לא יקרה זה בשני גורלות ועוד שכבר ידמה שהודיע יעקב ליוסף באי זה מקום קבר רחל כדי שישתדלו בניה שיהיה המקום ההוא לגורלם כי זה ראוי להיותה אמם והנה כאשר היו לבניה ג' גורלות היה יותר קל להם שישיגו זה. ולזה תמצא שכבר היתה קבורת רחל בחלק בנימן כמו שאמר שמואל לשאול ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימן בצלצח' ועוד כי כבר היה אפשר להם תועלת אחר מצד הקיום כי כבר התבאר מדברי התורה במה שיבא שלא יכלה שבט מהשבטים בעת מהעתים. ולה יהיה בזה מהתועלת לזרע יוסף שיהיה לזרע כל אחד מבני יוסף קיום.

ו[edit]

ומולדתך אשר הולדת אחריהם. יתכן שהוליד יוסף אחר ביאת יעקב למצרים ולא נתקיים מהם זרע או יהיה הרצון באמרו אשר הולדת אשר תוליד כי כבר ימצאו כמו זה רבים בלשוננו ואפשר שנולדו לו אחר זה בנים ומתו בלא בנים או לא נזכרו בעניין משפחות בני יוסף להקראם על שם אחיהם. גם אפשר שלא נולדו לו עוד בנים וזה כי יעקב לא ייעד אותו שיוליד עוד אך אמר אליו שאם יוליד עוד יקראו על שם אחיהם.

ז[edit]

מתה עלי רחל. הרצון בו מתה אצלי כמו ועליו מטה מנשה. והנה אמר זה להורות על רוב אהבתו אותה שכבר היה קרוב אליה בעת מותה לראות אם יוכל להציל אותה והנה ספר לו זה להודיע שמן הראוי היה שייטיב ליוסף זאת הטבה לפי שרחל אמו היתה האהובה לו והנה הודיע לו שהוא קבר אותה שם כדי שישתדלו זרעו וזרע בנימן שיעלה המקום ההוא לגורלם והנה לא הקפידה לקברה במערת המכפלה לפי שהארץ ההיא תהיה לו ולזרעו לנחלה כמו שזכר בזה המאמר עם שכבר היה ידוע ליוסף בבואו מפרן כזה העת שמתה בו רחל היה ירא יעקב מאד על עניין שכם ולזה הסכים לקברה שם.

ח[edit]

מי אלה. לא היה יודע שהם בניו ולזה שאל זאת השאלה כי לא יחוייב בנביא שידע כל הדברים כמו שזכרנו.

ט[edit]

בני הם אשר נתן אלהים בזה. אולי יהיה הרצון בזה בני הם אשר נתן לי אלהים בעבור זה הייעוד שיעד לך שיצאו ממך קהל גוים והנה הודיעו בזה המאמר שהם מנשה ואפרים ושהוא מסכים ממה שאמר אליו יעקב מזה היעוד שכבר היה על מנשה ואפרים הוא באמת גם יתכן שהיו לו בנים אחרים והודיעו שאלו הבנים הם מנשה ואפרים כי הם היו העקר כמו שהתבאר מדברי יעקב ולזה אמר לו שהם הבנים שנתן לו השם יתע' בעבור זה הייעוד וראוי שתדע שאינו מחוייב שיהא אמרו בזה מורה על המקום כי תמצא אמרו גם בזה לא בחר יי' והרצון בו באיש הזה וכבר יהיה הרצון בזה המקום בייעוד הזה שזכר יעקב.

י[edit]

לא יוכל לראות. ר"ל שלא יוכל לראות היטב ולזה הגישם אליו שיראם באופן יותר שלם.

יא[edit]

לא פללתי. לא דנתי בלבי כמו שפירש החכם א"ע.

יד[edit]

שכל את ידיו. לפי דעתי הוא מענין עוות כטעם סכל נא עצת אחיתופל דעתם יסכל אע"פ שהוא כתוב בשי"ן הנה עניינו כאלו היה כתוב בסמ"ך כמו הענין בהוללות וסכלו' והכונה בזה שהוא עווה את ידיו ושם ימינו לפאת שמאל ושמאלו מפאת ימינו.

כי מנשה הבכור. הרצון בזה שאע"פ שמנשה הבכור והיה ראוי שישים יד ימינו עליו אחר שבא לפאת ימינו הנה עווה יעקב עם כל זה להניח ימינו על ראש אפרים להיותו ראוי לברכה יותר כמו שהתבאר מדברי יעקב או יהיה הרצון בזה שיוסף שכל ידי עקב ר"ל שהיה סבה לסכל את ידי יעקב ויהיה אמרו שכל יוצא לשלישי. והנה עשה זה יוסף כי מנשה הבכור ולזה שם אותו לימין ישראל.

טו[edit]

הרועה אותי. המנהיג אותי ומשגיח בי.

טז[edit]

המלאך הגואל אותי מכל רע. הוא השכל הפועל שהוא מלאך השם יתע' להשגיח ביריאיו להצילם מכל רע כמו שביארנו ברביעי ובסוף מספר מלחמת יי'.

וידגו לרוב. הרצון בזה שיפרו וירבו כדגים שירבו למאד מאד וזה מבואר מנינם כי בדג אחד ימצא מספר נפלא מהבצים.

יז[edit]

על ראש מנשה. הרצון בו להניחו על ראש מנשה.

כ[edit]

וישם את אפרים לפני מנשה. כדבור הברכה להורות שאפרים יגדל יותר ואם הוא הצעיר.

כב[edit]

שכם אחד. חלק אחד.

אשר לקחתי. אשר יקחו זרעי כי כן מנהג הנביאים לחשב מה שיהיה כאלו נהיה כמו שזכר החכם אבן עזרע.

בחרבי ובקשתי. ר"ל בחרב זרעי ובקשתם שהם ילחמו על האר ויורישו הגוים אשר בה או ירצה בזה בעזר ה' יתעלה שהוא חרבי וקשתי כמו שפירש החכם אבן עזרא.


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.