מנחת שי/ויקרא/יט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מנחת שיTriangleArrow-Left.png ויקרא TriangleArrow-Left.png יט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ךרש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ב[edit]

דבר. בשני גרישין:

ד[edit]

האלילים. הה"א בגלגל:

ה[edit]

תזבחהו. חסר וא"ו בתר חי"ת. ולשון בעל הטורים תזבחהו חסר וא"ו שלא יהיו שנים שוחטים זבח א' ע"כ. אבל בפ"ב דחולין אמרינן בגמרא זו דברי ר' אליעזר בר' שמעון סתימאה אבל חכמים אומרים שנים שוחטים זבח א' וכן פסק הרמב"ם ריש פ' א' מהל' פסולי המוקדשין ועיין חדושי הרשב"א שם דף ל"א וקרבן אהרן דף ר"א:

ו[edit]

והנותר. בתיקון ס"ת ישן והנותר במפתח והנתר ע"כ. וכלל זה מסור בידינו מהרמ"ה ז"ל כל לישנא דנותר באורייתא מלא וא"ו בר מן א' חסר והנתר ממנו עד בקר דפ' החדש הזה לכם ומסיר עליה לית כותיה חסר מכלל דשאר מלאים:

ח[edit]

כי. במקף לא בתביר:

יג[edit]

תגזל. הגימ"ל שלא דגש:

יט[edit]

את חקתי תשמרו. כן כתיב בחולם המ"ם לא בשוא:

כ[edit]

והוא שפחה. והוא כתוב בוא"ו ונקוד חירק:

והפדה. הה"א בקמץ לבד והדל"ת דגושה:

כה[edit]

החמישת. בהעתק הללי כתוב החמישית ירושלמי החמישת ואומר המסרה כן כתב עכ"ל. ובכל הספרים כ"י מדוייקים ובדפוסים ישנים מלא יו"ד קדמאה וחסר יו"ד תניינא והשי"ן רפה ומסור עליו לית כתיב כן וכ"כ המאירי ז"ל. וז"ל הרמ"ה ז"ל חמישית ב' מלאים תרי"ן יודי"ן. וסימן ונתתה חמישית לפרעה דוהיה בתבואת. ויסף חמישית דואם המקדיש יגאל. וכן נמסר במ"ג סוף פ' ויגש. ושארא חמשית כתיב חסר יו"ד קדמאה ומלא יו"ד בתראה וחד בלישנא מלא יו"ד קדמאה וחסר יו"ד בתראה וסימן ובשנה החמישת תאכלו את פריו ע"כ. והמדפיס טעה בפסוק וגרס טעות ג"כ לבעל מנחת כהן ואף תחלת דברי מסרתו כאן ובירמיה סימן ל"ו שבוש אבל אחריתו טוב מראשיתו וצריך להגיה החמישת ה' וסימן וכו' ולהעביר הקולמוס על חסר יו"ד קדמאה וכן מצאתי במסורת כ"י כאן ובמלכים א' י"ד:

תבואתו. וא"ו כתיב בסוף תיבה וחומשים שכתוב בהם תבואתה בה"א טעות גמור הוא כי לא נמצא בכל המקרא רק ב' כתיב ה"א לבסוף במקום וא"ו וסימן ראשית תבואתה דריש ירמיה והיתה תבואתה ללחם דסוף יחזקאל. גם החכם רקנאטי בפ' התורה וכמה' שלמה הלוי בפירושו לאבת על משנת בן ה' שנים טעו בזה:

כו[edit]

ולא תעוננו. בתיקון ס"ת ישן תעוננו במפתח תעננו עד כאן. והרמ"ה כתב לא תנחשו ולא תעוננו מלא וא"ו כתיב:

כז[edit]

לא תקפו. התי"ו רפה:

לא[edit]

אל תבקשו. הקו"ף בלא דגש:

לב[edit]

מאלהיך. המ"ם בדגש:

לד[edit]

הגר. הגימ"ל בדגש:

לז[edit]

פרשת קדשים. פתוחה:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.