ביאור הגר"א/אבן העזר/סט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ביאור הגר"א TriangleArrow-Left.png אבן העזר TriangleArrow-Left.png סט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
בית שמואל
חלקת מחוקק
פתחי תשובה
באר הגולה
ביאור הגר"א
ט"ז
לדף זה באתר "על התורה"


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


(א) כשנושא כו'. כמש"ו וכולם במתני' מ"ו ב' נ"א א' עד ס"פ והם שמונה דברים ועוד ב' דברים בברייתא מ"ז ב' דתניא שארה כו':

(ב) אפילו לא כו'. כמש"ש במתני' לא כ' כו' וה"ה לשאר:

(ג) וירושתה. ר"פ הכותב וש"מ:

(ד) מעשה ידיה כו'. נ"ח ב' ואיפסיק הלכתא כוותיה שם ק"ז ב':

(ה) י"א כו'. דאל"כ כשלא תמצא מלאכ' תאמר אני ניזונת (וכשלא) תמצא תאמר איני ניזונת ערא"ם והר"נ בשמו:

(ו) וי"ח. ע' תוס' פ"ג א' ד"ה כדרב. וכשרוצה חוזרת בה וכ"כ בב"ב מ"ט ב' ד"ה יכולה. ועוד דל"ד למזונת כו' ובכתובות מ"ז ב' ד"ה זמנין כו':

(ז) אבל הבעל כו' אבל יוכל כו'. ר"פ המדיר ופ"ק דגיטין וע' תוס' דב"ב סד"ה הנ"ל . (ליקוט) אבל יוכל כו'. כתובות ק"ז א' ומ' שם ובפ"ק דגטין אפילו בע"כ אבל בש"י שם סד"ה בששמעו בו כו' כ' דוקא מדעתה וע' במרדכי שם ובהג"א שם ד"ה ובדספקה כו' ומתוך כו'. ונראה שזהו דעת הרמב"ם וש"ע שסתמו אבל הבעל כו' וע' ברמב"ם פי"ב הלכה כ' הבעל כו' ולקמן ס"ט ועב"ש שם וער"נ רפי"ג שדעתו ג"כ כדעת רש"י:

(ח) אם היא כו'. תו' דב"ב הנ"ל ובכתובות מ"ז ב' בד"ה הל"ל ע"ש ושם :

(ט) וכן בירושה כו'. מאותו הטעם דפירות כמש"ש ופרקונ' תחת כו' וקבורתה כו' וכן הבעל א"י כמ"ש בירושה בפרקונ' וכמ"ש תוס' דב"ב שם:

(י) התנה כו' או כו'. כר"י שם נ"ו א' דבדבר שבממון כו' וכמ"ש בר"פ הכותב ג"כ:

(יא) וירושתה. כמ"ש בס"ז זה שאמרנו כו'. וכדעת הרמב"ן הביאו הרא"ש בר"פ הכותב סס"א וכן הסכימו הפוסקים וכ"פ הרי"ף ורמב"ם כחכמים שם וערא"ש שם ור"נ שם:

(יב) או קודם שאירסה. עי' סי' צ"ב ס"א בהג"ה ולא מהני כו':

(יג) אמרו רז"ל כו'. תד"א ס"פ י"א והביאו בילקוט שופטים ד' סוף סי' מ"ב והג"מ פט"ו ובחד"א שלנו כתוב' בשיבוש


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.שולי הגליון