שולחן ערוך/אבן העזר/סט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שולחן ערוך TriangleArrow-Left.svg אבן העזר TriangleArrow-Left.svg סט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
בית שמואל
חלקת מחוקק
פתחי תשובה
באר הגולה
ביאור הגר"א
ט"ז
לדף זה באתר "על התורה"


דפים מקושרים

סימן סט
במה מתחייב האדם לאשתו ובניו ובו ז' סעיפים


א כשנושא אדם אשה, מתחייב לה בעשרה דברים וזוכה בה בארבעה דברים, אפילו לא נכתבו.


ב אלו הן העשרה דברים. מזונותיה, וכסותה, ועונתה, ועיקר כתובתה, ורפואתה, ולפדותה אם נשבית, וקבורתה, ולהיות נזונת מנכסיו ויושבת בביתו אחר מותו כל זמן אלמנותה, ולהיות בנותיו ניזונות אחר מותו עד שיתארסו, ולהיות בניה הזכרים ממנו יורשים כתובתה יותר על חלקם בירושה שעם אחיהם.


ג אלו הם הארבעה. מעשה ידיה, ומציאתה, ופירותיה, וירושתה.


ד מעשה ידיה כנגד מזונותיה, לפיכך אם אמרה איני ניזונית ואיני עושה, שומעין לה, הגה. ועיין לקמן סימן פ'. יש אומרים, דכל אשה האומרת איני ניזונית ואיני עושה, נתבטלה התקנה ואינה יכולה לחזור בה ולומר אני ניזונית ואני עושה (בית יוסף בשם הר"ן שכ"כ בשם הרמ"ה), ויש חולקין (הר"י כ' ג'). וכל שאינה ניזונית אין לה כסות, דהוא בכלל המזונות (שם בהר"ן).

אבל הבעל שאמר איני זנך ואיני נוטל מעשה ידיך, אין שומעין לו. אבל יוכל לומר צאי מעשה ידיך במזונותיך ומה שאינו מספיק אשלים לך (הר"ן פרק הדר).


ה אם היא אומרת איני נותנת לך פירות ואיני חפצה שתפדני אם אשבה, אין שומעין לה, כדי שלא תתערב בין הכותים. וכן בירושה וקבורה, אין אחד מהם יכול לומר איני קובר ואיני יורש, אלא קובר ויורש (ר"ן פרק נערה).


ו התנה הבעל שלא יתחייב באחד מהדברים שהוא חייב בהם, או שהתנית האשה שלא יזכה הבעל באחד מהדברים שהוא זוכה בהם, התנאי קיים, חוץ משלשה דברים שאין התנאי מועיל בהם, ואלו הם עונתה ועיקר כתובתה וירושתה.


ז זה שאמרנו שאין תנאי מועיל להסתלק מירושתה, היינו במתנה עמה אחר שנשאה או קודם שאירסה, אבל במתנה עמה בעודה ארוסה מהני, (ועיין לקמן סימן צ"ב. אמרו רז"ל אין לך כשרה בנשים אלא אשה שעושה רצון בעלה) (הגהות מיי' פרק ט"ו בשם תנא דבי אליהו).שולי הגליון


· הבא >
מעבר לתחילת הדף