דרישה/אבן העזר/סט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דרישה TriangleArrow-Left.png אבן העזר TriangleArrow-Left.png סט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
בית שמואל
חלקת מחוקק
פתחי תשובה
באר הגולה
ביאור הגר"א
ט"ז
לדף זה באתר "על התורה"


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


Contents

א[edit]

שלשה מן התורה כו' עד שארה מזונותיה כו' כ"כ הרמב"ם והסמ"ג והרשב"א ועיין בפרק נערה שנתפתתה ד' מ"ז ע"ב שפליגי בזה תנאי שת"ק ור"א ס"ל שמזונות דאורייתא אבל ר' אליעזר בן יעקב ס"ל דפירש שארה כסותה ועונתה הכל אכסות קאי וה"ק שארה כסותה לפום שארה תן כסותה שלא יתן לא של ילדה לזקנה ולא של זקנה לשל ילדה (פרש"י זקנה קשה לה משאו ואינה יכולה לסבול בגדים רחבים וילדה צריכה בגדים רחבים להתנאות בהן) כסותה ועונתה לפום עונתה תן כסותה שלא יתן חדשים בימות החמה ושחקים בימות הגשמים פירש"י חדשים חמים הן יותר משחקים. ורוב הפוסקים ס"ל דמזונות דאורייתא והתוספות כתבו שם בשם רשב"ם דאפי' לראב"י הנ"ל אף שדורש כל המקרא אכסות מ"מ ס"ל מזונות דאורייתא דיליף לה שם בברייתא מק"ו. אבל איתא שם ברייתא דס"ל מזונות דרבנן וכ"פ הרמב"ן והמ"מ והב"י הביא בקצרה וז"ל אותה ברייתא תקנו מזונותיה תחת מעשה ידיה כו' ודקדקו שם התוס' והרמב"ן והמ"מ דמדקתני "תקנו מזונותיה ש"מ דס"ל מזונות תקנת חכמים הוא וגם בעל התרומות כ"כ בפשיטות בשם תשובת הרי"ף בשער א' דין א' והביא ראיה מברייתא הנ"ל גם ממ"ש באושא "התקינו כו'. ורבינו דקדק בלשון וכתב בסמוך ז"ל ועוד תקנו שיהיו מעשה ידי אשתו כנגד מזונותיה הרי שלא הביא לשון הברייתא שלהם רק כתב אמעשה ולא אמזונות וק"ל ועיין מ"ש לקמן בסימן צ"ג אמ"ש ב"י בטעם דאם מחלה כתובתה אבדה מזונותיה דלאחר מיתה ולא המזונות דבחיי בעלה דמשמע לכאורה משם דס"ל מזונות בחייה מדרבנן ולק"מ ע"ש:

ב[edit]

איני ניזונית ואיני עושה כתב המ"מ פי"ב דאישות דוקא מעשה ידיה שאינן לצורך הבית כגון טוויית צמר וכדומה אבל טוחנת ואופה ומבשלת ועושה כל צורכי הבית כמו שאם היתה ניזונית וע"ל ס"ס פ' ד"מ כ"פ):

ג[edit]

ואפי' היא אומרת איני נותנת לך כו' בפרק נערה שנתפתתה דף מ"ז ע"ב מסיים בהא ברייתא דקתני מעשה ידי אשה כנגד מזונותיה כו' לפיכך הבעל אוכל פירות ופריך מאי לפיכך ומשני מ"ד מיכל לא ניכלינהו אנוחי ננחינהו דא"כ מימנע ולא פריק קמ"ל דהא עדיפא זימנין דלא מלו ופריק לה מדידיה ופרש"י דלא מלו לא יהא בפירות כדי פרקונה והשתא כי אכלינהו ולא ידיע כמה היה פריק לה מדידיה דהכי תקנו דאיהו אכל בין רב ובין מעט והוא פריק כל כמה דהוי עכ"ל וכתבו התוס' והרא"ש דף קכ"ח ע"א משמע דתקנתא דידה היא מה שהבעל אוכל פירות וא"כ משמע דאי אמרה איני נפדית ואיני נותן לו פירות הרשות בידה וקש' מהא דקתני בברייתא פרקונה תחת פירות משמע דאכילת פירות עיקר התקנה דומיא דרישא דברייתא דמשום דס"ל דיכולה אשה לומר איני ניזונית ואיני עושה הגיה שם בברייתא דה"ק מעשה ידיה כנגד מזונותיה לומר מזונותיה עיקר התקנה אלא ע"כ צ"ל דאע"ג דתקנה דידה היא מ"מ אינה יכולה לומר איני נפדת ואיני נותן פירות כדי שלא תתערב בין הכותים ועוד כתבו טעמי אחריני ע"ש והשתא א"ש מ"ש רבינו ועוד תקנו כו' ומ"ש לפיכך אם אמר כו: ומ"ש ואפילו היא אומרת איני נותנת פירות כו' דלכאורה קשה מאי לשון ועוד תקנו כו' מנ"מ שתקנו זה כנגד זה או זה כנגד זה ומאי לפיכך ומאי ואפילו היא כו' אלא ה"ק כיון שעוד תקנו שיבא מעשה ידיה כנגד מזונותיה ועשו מזונות עיקר התקנה לפיכך יכולה לומר איני ניזונת ואיני עושה אבל הוא אינו יכול לומר כן וגם מדתקנו פדיונה כנגד אכילת פירות נכסיה ועשו אכילת פירות עיקר מה"ט אפילו היא אומרת איני נותן כו' אין שומעין אף על גב דאדרבא חכמים עשו תקנה זו לטובתה כדאיתא בגמרא זימנין דלא מלו כו' וכמ"ש מ"מ תקנו כאילו אכילת פירות עיקר כדי שלא יהא הברירה בידה ומ"מ כתב רבינו ואפילו היא אומרת כו' לאשמועינן דכ"ש אם הוא אמר איני אוכל ואיני פודה דאין שומעין לו דהא באמת לטובתה תקנו וכמ"ש וע"ל ר"ס ע"ח שכתב ואפילו אם יאמר איני פורק ולא אוכל פירותיה אין שומעין לו אע"פ שתקנו פדיונה תחת פירות כו' דשם כתב אפי' הוא וכאן כתב אפילו היא וכאשר כתבתי א"ש ולק"מ ואתא נמי שפיר מה שנותן טעם שאין שומעין לה כדי שלא תתערב כו' דלכאורה קשה למה שצריך לזה הטעם תיפוק ליה דאכילת פירות עיקר התקנה ופשיטא דאינה יכולה לומר כן אלא ודאי עיקר התקנה לטובתה נתקנה ולכן אמר הטעם כדי שלא תתערב כו':

ד[edit]

וכן אם התנה עמה אחר שנשאת שלא ירשנה כו' כת"ק דריש פרק הכותב דאמר הכותב לארוסתו דין ודברים אין לי בנכסיך בפירותיהן בחייך ובמותיך אינו אוכל פירות בחייה ואם מתה אינו יורשה ובגמרא פריך וכי כתב לה מאי הוה וכו' כל דברי הגמרא ור"ן וש"פ הובא באר היטב בב"י קחנו משם:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.