באר הגולה/יורה דעה/כח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

באר הגולהTriangleArrow-Left.png יורה דעה TriangleArrow-Left.png כח

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
כף החיים
כרתי
פלתי
פרי מגדים - משבצות זהב
פרי מגדים - שפתי דעת
פתחי תשובה
ש"ך
נקודות הכסף (להש"ך)
באר הגולה
ביאור הגר"א
ט"ז


חכמת אדם


לדף זה באתר "על התורה"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


(א) משנה חולין דף פג

(ב) טור בשם אביו הרא"ש שם דהכיסוי היא מצוה בפני עצמה וכ"כ הרמב"ם בפרק י"ד מה"ש

(ג) שם במשנה

(ד) כרבי יוסי בברייתא שם ד"פ

(ה) כי"א שם

(ו) טור בשם אביו הרא"ש

(ז) הרא"ש שם

(ח) כן פי' הטור מברייתא דהשוחט ונבלע וכו' דף פ"ז וכ"כ הרשב"א בת"ה

(ט) בהגהת האגור בשם ריא"ח

(י) מימרא דרבי זירא שם דף פג

(יא) טור (וכל בו) בשם בעל העיטור וכפי' רש"י

(יב) שם בשם הרא"ש בס"פ וכ"כ התו' כאן (וכ' האגור שכן נוהגין)

(יג) ברייתא חולין דף פ"ו

(יד) טור מהא דפריך במוקדשין לגרריה ולכסייה שם דף פ"ג וכ"כ הרשב"א בת"ה

(טו) בריי' שם דף פ"ז

(טז) משנה שם

(יז) משנה שם דף פ"ו וכת"ק

(יח) ברייתא וגמרא שם דף פ"ז

(יט) משנה שם וכאוקימתא דרבה בר בר חנה וכו'

(כ) משנ' שם וכרב פפא שם דאין דיחוי אצל מצות ולא אמרינן ראשון ראשון בטל

(כא) שם במשנה

(כב) ברייתא שם דף פג

(כג) משנה שם וקיי"ל כת"ק דמתניתין וכדפריש רבי יהודה אליביה

(כד) הר"ן שם וכ"כ הרשב"א בת"ה וב"י לדעת הטור והתוס'

(כה) שם במשנה

(כו) טור וש"פ

(כז) כרבה דאמר לית דחש לה לשמטוה לאמורה מיניה שם דף פ"ד וכן הסכמת כל הפוסקים

(כח) טור וכ"כ הרשב"א בת"ה

(כט) הרי"ף והרא"ש והרמב"ם

(ל) כל בו בשם הר"מ בספר המאורות

(לא) משנה שם דף פ"ה

(לב) שם במשנה וכחכמים

(לג) משנה שם דף פ"ו וכר"מ משום דהורה רבי לסוף כוותי'

(לד) ברייתא שם

(לה) טור

(לו) שם בשם בעל העיטור ומרדכי בשם גדולי נרבונא

(לז) תה"ד סי' קפ"ז

(לח) טור וכ"כ הרשב"א בת"ה

(לט) משנה שם דף לג

(מ) משנה שם דף פח וככללא דרשב"ג שבא לפרש כפי' התו' והרא"ש

(מא) כדדרש רב נחמן בר רב חסדא

(°) פירוש אף על פי שכשמשימין בו צמחים הוא מגדלן

(מב) משנה שם

(מג) כרבה בר בר חנה וכו' וכלישנא קמא

(°) פי' מין סיד

(מד) ברייתות שם

(°) פי' פחמים כתושים.

(°) פי' עפר שמנקרים מן הריחיים

(מה) ברייתא שם

(מו) בריי' שם וכב"ה

(מז) בריי' שם

(מח) מטעמא דדרש רב נחמן בר רב חסדא וכשיטת הרי"ף והרא"ש:


מעבר לתחילת הדף
< הקודם · הבא >

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.שולי הגליון