שולחן ערוך/יורה דעה/כח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שולחן ערוךTriangleArrow-Left.png יורה דעה TriangleArrow-Left.png כח

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
כף החיים
כרתי
פלתי
פרי מגדים - משבצות זהב
פרי מגדים - שפתי דעת
פתחי תשובה
ש"ך
נקודות הכסף (להש"ך)
באר הגולה
ביאור הגר"א
ט"ז
יד אברהם


חכמת אדם


לדף זה באתר "על התורה"


סימן כח
דיני כסוי הדם
ובו כ"ד סעיפים

א השוחט חיה או עוף צריך לכסות דמו תבנית:ביאור הגר"א בין צדן עתה (א) בין שהיו מזומנים בידו: הגה (ב) תבנית:ביאור הגר"א והכיסוי היא מצוה בפני עצמה (כך משמע באשיר"י פרק כיסוי הדם) אבל השחיטה (ג) כשרה (א) אף אם הזיד ולא כיסה (ב"י וכ"כ א"ח וכ"ה בכל בו):

ב תבנית:ביאור הגר"א חייב לברך קודם שיכסה אשר קדשנו במצותיו וצונו (ד) על כיסוי (ב) דם בעפר: הגה תבנית:ביאור הגר"א מי ששחט פעם הראשון (ה) מברך תבנית:פתחי תשובה (ג) שהחיינו על הכיסוי אבל לא על השחיטה (ו) דמזיק לבריה (במנהגים ישנים בשם ר' ידידיה משפירא):

ג (ד) כוי שהוא ספק חיה (ז) וכלאים הבא מבהמה וחיה צריך לכסות דמן ואינו מברך (ח) תבנית:פלתי ואין שוחטין אותם בי"ט (ה) ואם שחטן (ט) אינו מכסה דמן (י) תבנית:ביאור הגר"א ובלילה אם רישומו ניכר יכסנו:

ד תבנית:ביאור הגר"א הבו"פלו נהגו שלא לכסות דמו: הגה תבנית:ביאור הגר"א ויש מסתפקים בבו"פלו שהוא שור הבר שמא חיה הוא (הגאונים והערוך) על כן טוב (ו) לכסותו בלא ברכה (יא) או תבנית:פתחי תשובה לשחוט עוף ג"כ ואז יוכל לברך על הכיסוי משום העוף (בהגהות מהרי"ו):

ה צריך שיהיה (ז) למטה עפר תיחוח (יב) תבנית:ביאור הגר"א וצריך (ח) להזמינו בפה ויש אומרים שאינו צריך:

ו (ט) מכסה בידו (יג) או בסכין או בכלי אחר אבל לא ברגלו כדי שלא יהיו מצות בזויות עליו:

ז שחט ולא היה עפר למטה צריך לגרור הדם וליתנו בעפר תיחוח ולכסות עפר תיחוח עליו:

ח (יד) מי ששחט הוא יכסה ואם לא כיסה תבנית:פלתי (י) וראהו תבנית:פלתי אחר חייב לכסות:

ט (טו) שחט מאה חיות או מאה עופות או ששחט חיה ועוף במקום אחד (יא) כיסוי אחד לכולם:

י השוחט ונבלע הדם בקרקע אם רישומו ניכר חייב לכסות:

יא כיסהו הרוח תבנית:פתחי תשובה (יב) פטור מלכסות ואם (יג) חזר ונתגלה תבנית:פתחי תשובה חייב לכסות אבל (יד) אם הוא עצמו כיסהו ונתגלה אינו חייב לכסותו פעם אחרת:

יב (טז)תבנית:פלתי דם שנפל לתוך המים או מים שנפלו לתוך הדם אם יש בו מראה דם (טו) חייב לכסות ואם לאו פטור:

יג נתערב הדם ביין אדום (יז) או בדם בהמה (יח) רואים היין ודם בהמה כאלו הוא מים ואילו נתערב במים כשיעור הזה היה בו מראית דם תבנית:פתחי תשובה חייב לכסות:

יד שחט עוף או חיה ושחט עליו בהמה (יט) (טז) פטור מלכסות אבל אם שחט בהמה ושחט עליה חיה (כ) תבנית:פלתי (יז) או עוף (כא) (יח) חייב לכסות: הגה תבנית:ביאור הגר"א שחט עוף או חיה ואח"כ שחט עוד אחרת (יט) ונתנבלה בידו אם יודע שדם האחרון כסה דם הראשון פטור מלכסות אבל מסתמא חייב לכסות (בהגהות מיימוני פי"ד פסק סתם שחייב לכסות והוא מחלק אם יודע כו' דלא תקשי אהדדי הגה זו והאי דשחט עליו בהמה דפטור):

טו דם הניתז ושעל הסכין תבנית:ביאור הגר"א אם אין שם דם אלא הוא חייב לכסות תבנית:ביאור הגר"א וגורר אותו ומכסהו כדי שיתן עפר גם למטה אבל אם יש שם דם אחר אין צריך לכסותו תבנית:פתחי תשובה שאין צריך לכסות כל הדם לפיכך אין צריך (להמתין) לכסות עד שיצא כל הדם: הגה תבנית:ביאור הגר"א מיהו ימתין עד שמתחיל לירד טיפין כדי שיכסה (כ) מקצת דם הנפש (מהרי"ל בשם מהרא"ק ושחיטות ישנים בשם מהר"ש):

טז השוחט לחולה בשבת לא יכסה תבנית:ביאור הגר"א (כא) אפי' אם יש לו דקר נעוץ (כב) תבנית:ביאור הגר"א ובלילה אם רישומו ניכר יכסנו. תבנית:ביאור הגר"א ויש מי שאומר תבנית:פתחי תשובה (כב) שאם היה לו אפר מוכן לכסות בו צואה יש לכסות בו הדם אפילו בשבת:

יז השוחט ונתנבלה בידו או ששחט ונמצאת טריפה פטור מלכסות (כג) וכן חרש שוטה וקטן ששחטו (כג) ואין אחרים רואים אותם חזקת שחיטתן מקולקלת (כד) תבנית:פתחי תשובה (כד) ופטורה מכיסוי:

יח השוחט אע"פ שאינו צריך אלא לדם חייב לכסות תבנית:פתחי תשובה כיצד יעשה תבנית:פתחי תשובה נוחר או מעקר כדי שיפטר מכיסוי:

יט (כה)תבנית:ביאור הגר"א(כה) צריך לבדוק הסימנים והסכין קודם הכיסוי כדי שלא יבא לידי ברכה לבטלה:

כ תבנית:ביאור הגר"א השוחט חיה לא יכסה (כו) עד תבנית:פתחי תשובה שיבדוק הריאה תבנית:ביאור הגר"א ואם נמצאת ספק טריפה מכסה בלא ברכה והוא הדין לכל (כו) פיסול שהוא מחמת ספק (כז) כגון ההיא דחיישינן שמא בעור נפגמה וכן כל תבנית:פתחי תשובה כיוצא בזה: הגה (כח) אבל דבר שמדינא הוא כשר רק תבנית:פתחי תשובה שמחמירים בו כגון אם (כז) חתך כל המפרקת וכיוצא בו חייבים לכסות (ת"ה סימן קפ"ד):

כא תבנית:ביאור הגר"א מי שאין לו עפר לכסות לא ישחוט: הגה אלא ימתין עד שיהיה לו עפר (טור) ואם הוא הולך במדבר או בספינה ולא שוה העוף תבנית:ביאור הגר"א כהפסד הבגד שישרוף לאפר או הזהב שישחוק (כט) תבנית:ביאור הגר"א תבנית:פתחי תשובה (כח) תקינו ליה רבנן לשחוט ולמצה הדם בבגד או בסנדל תבנית:ביאור הגר"א ומברך וכשיגיע למקום עפר תבנית:ביאור הגר"א יכבס הבגד או הסנדל שיצא הדם ומכסהו בלא ברכה (מרדכי בשם הגאונים) והכי נהוג (א"ז וראב"ן):

כב (ל) השוחט חיה ועוף (כט) ולא יצא מהם דם מותרין:

כג תבנית:ביאור הגר"א כל הדברים שהזרעים (לא) הנזרעים בהם מצמיחים הם בכלל עפר ומכסים בהם תבנית:ביאור הגר"א ובנקרות הפסולים אבל אין מכסין בזבל גם ולא בחול שהיוצר צריך לכתשו ולא בקמח וסובין ומורסן (לה) תבנית:ביאור הגר"א ולא בשחיקת מתכת אם אינם שרופין תבנית:ביאור הגר"א חוץ מבזהב שחוק שנקרא עפר דכתיב ועפרות זהב לו ואפר נקרא עפר דכתיב ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת (רמב"ם סוף ה"ש מפכ"ה דף פ"ח ע"ב):

כד אין מכסין בעפר המדבר מפני שהיא ארץ מליחה ואינה מצמחת: הגה (לו) תבנית:ביאור הגר"א ולכן אין מכסין (לז) בעפר לחה ממים כגון מתונתא (טור וסמ"ק וסמ"ג) תבנית:ביאור הגר"א ואין לכסות בשלג (ב"י וא"ז בשם גאון דלא כמרדכי בשם גאון):


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף